Annonse
Foto: Dreamstime
Forskning
Ny rapport fra Groruddalen

Advarer om økt ulikhet og økt utrygghet på Romsås

Gjennom Groruddalssatsingen har Oslo kommune vedtatt områdeløft for utsatte områder i byen. I den forbindelse har forskere sett nærmere på områdene Romsås og Grorud for å komme med anbefalinger til hvilke tiltak som bør settes inn. Før sommerferien ble resultatene lagt frem på ungdomsklubben Raven på Romsås.

Romsås utmerker seg med å være en av delbydelene med færrest kvinner i arbeid.

– Det vi ser er at gapet mellom de rikeste og de fattigste har økt på Romsås, og det flytter flere fra enn til delbydelen. Det sier prosjektleder Marit Ekne Ruud ved OsloMet. Hun er seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR og har ledet analysen av områdene.

Arbeidet er gjennomført av NIBR i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Ruud mener at det også er viktig å fastslå at til tross for de levekårsutfordringene de har avdekket, så er de fleste som bor i området i jobb, de fleste eier sin egen bolig, de fleste har en utdannelse og er økonomisk uavhengige. 

– Vi vet også at både ungdom og voksne på Romsås og Grorud trives der de bor, at de unge trives på skolen og mange er med i fritidsaktiviteter, fortsetter hun.

– Denne studien har i særlig grad kretset rundt barn, ungdom og unge voksne. Det er forsterket innsats for unge, deres nærmiljø, hverdagsliv og livskvalitet som er det sentrale for å bedre situasjonen og for å forebygge en problematisk livssituasjon senere.

Likevel har forskerne i sin rapport avdekket en rekke utfordringer i området som kommunen bør se nærmere på.

Norske flytter ut

Rapporten viser blant annet at flere med etnisk norsk bakgrunn flytter ut, og det blir større andel eldre i området. Mer enn en fjerdedel husholdninger får over halvparten av inntekten fra offentlige overføringer. Antall barn i skolealder går ned på Romsås, og 44 prosent har ikke har fullført videregående etter fem år. Romsås har også den nest høyeste andel dropouts blant Oslos 92 delbydeler.

Andelen sysselsatte menn har gått kraftig ned siden 2007, kun få andre delbydeler ser det samme, og Romsås utmerker seg med å være en av delbydelene med færrest kvinner i arbeid.

Forskerne har også har også avdekket økt grad av utrygghet som følge av narkotikaomsetning. I delbydel Grorud er det også en relativt en høy andel utleieboliger og høy prosent som flytter inn og ut; noen som gir gjennomtrekk og mindre stabilitet i området.

Anbefaler å bruke større søsken

Forskerne anbefaler en rekke tiltak for å bedre miljøet i delbydelene, blant annet økt tilstedeværelse fra politiet og bedre samarbeid med blant annet Barnevernet og Boligbygg som forvalter de kommunale boligene. De anbefaler også en styrket innsats på sammenhengen mellom folkehelse og integrering og peker på behovet for å bedre trygge sårbare barn og familier.

Det er forsterket innsats for unge, deres nærmiljø, hverdagsliv og livskvalitet som er det sentrale for å bedre situasjonen og for å forebygge en problematisk livssituasjon senere.

Forskerne understreker samtidig at strategiene kommunen legger for området også bør styrke de kvalitetene i nabolagene og nærmiljøene som allerede utmerker seg positivt. Særlig idrettsarena, uteområder i boligmiljøene, fritidsklubben, frivilligsentralen og skolene.

– Disse vil kunne utgjøre en sosial-geografisk ressurs og en tro på at det nytter. Dette kan ha en god ‘smitteeffekt’ på andre, sier Ekne Ruud.

– Et av forslagene våre er å er å etablere et nærmiljøhus eller et grendehus med aktiviteter, kurstilbud og møteplasser der flere voksne er tilgjengelige for barn og ungdom, fortsetter hun.

Forskerne anbefaler også å styrke fritidsarenaer og foreninger. Særlig anbefales det at bemanningen i den velfungerende fritidsklubben styrkes for å gi barn og unge flere voksenpersoner å forholde seg til – samt å bruke eldre søsken til barn i området som positive rollemodeller, etter en vellykket modell fra Paris.

Noen av hovedfunnene

  • Gapet mellom de rike og fattige har økt og det flytter flere fra enn til Romsås
  • Flere med etnisk norsk bakgrunn flytter bort
  • Antall familier som bor trangt har økt
  • Det er en høy andel utleieboliger som gir uheldig gjennomtrekk og mindre stabilitet
  • Høy andel barnevernsaker - hver fjerde familie
  • Barn føler seg utrygge ute i nærmiljøet, og har for lite trygg voksenkontakt utenfor hjemmet
  • Antall barn i skolealder går ned på Romsås, skolen er preget av mye uro
  • En stor andel oppnådde ikke kravene til videregående skole, 44 prosent har ikke fullført videregående etter fem år
  • Unge menn opplever utenforskap, unge jenter sliter med angst og innvandrerkvinner føler seg isolerte
  • Andelen sysselsatte menn har gått kraftig ned siden 2007, og Romsås er en av delbydelene med færrest kvinner i arbeid

Referanse

Ruud, Andersen, Brattbakk, Breistrand, Nygaard og Vestby (2018): Utfordringer og mulighetsrom - Oppstartsanalyse for områdeløft på Romsås og Grorud, NIBR-rapport 2018:4

Viten + praksis

Denne artikkelen ble først publisert av Viten + praksis, et forskningsmagasin utgitt av OsloMet - Storbyuniversitetet.

Annonse
Annonse

Viten + praksis

Denne artikkelen ble først publisert av Viten + praksis, et forskningsmagasin utgitt av OsloMet - Storbyuniversitetet.

Annonse