Annonse
NEDGANG: Andelen barn av foreldre fra Afrika og Asia som mottok kontantstøtte, gikk ned fra 46 til 42 prosent fra 2014 til 2017. Foto: Kdshutterman/Dreamstime

Færre innvandrere fra Afrika og Asia mottar kontantstøtte

De siste årene har det vært en økende bruk av kontantstøtte blant barn med foreldre fra Europa og Nord-Amerika. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå for bruk av kontantstøtte i perioden 2012-2017.

Blant foreldre fra Afrika og Asia har det vært nedgang i andelen som får kontantstøtte fra sine barn i den samme perioden.

Endret mønster

Innvandrerforeldre benytter seg i større grad av kontantstøtte enn andre foreldre. 43 prosent av innvandrerne mottok kontantstøtte i 2017, mot 17 prosent for resten av befolkningen.

Fram til 2011 var kontantstøttebruken større for innvandrerforeldre fra Afrika, Asia og andre ikke-vestlige land større enn blant innvandrere fra EU og Nord-Amerika.

Fra 2012 har dette endret seg.

Samtidig som andelen som mottar kontantstøtte med bakgrunn fra Afrika og Asia fortsetter å falle, øker andelen som mottar støtte i resten blant innvandrere fra EU og Nord-Amerika.

I 2016 var andelen kontantstøttemottakere for første gang større blant dem med innvandrerbakgrunn fra EU og Nord-Amerika enn blant dem med bakgrunn fra Afrika og Asia.

Økning blant innvandrere fra Polen og Litauen

Blant barn med foreldre fra EU og Nord-Amerika økte andelen som mottok kontantstøtte med fem prosentpoeng fra 2014 til 2017, fra 39 til 44 poeng.

Blant dem med innvandrerbakgrunn fra Afrika og Asia har andelen derimot gått ned, fra 46 til 42 prosent i samme periode. 

Les også: Dalende interesse for kontantstøtte

Polen og Litauen er de største innvandrergruppene fra EU i Norge, og foreldre fra Polen utgjør den klart største gruppen blant alle innvandrerforeldre med barn i kontantstøttealder.

Blant polske foreldre økte andelen mottakere av kontanstøtte fra 45 prosent i 2014 til 52 prosent i 2017. Blant innvandrerforeldre fra Litauen, den nest største gruppen med barn i kontantstøttealder, har andelen økt med 3 prosentpoeng til 51 prosent i samme periode.

I likhet med tidligere år mottok de med bakgrunn fra Pakistan, Marokko, Kosovo, Irak og Tyrkia i størst grad kontantstøtte i 2017. Andelen som fikk utbetalt støtte lå mellom 60 og 70 prosent for innvandrere fra disse landene.

20-årsjubileum

I år er det 20 år siden kontantstøtten ble innført. De første årene etter at ordningen ble innført mottok åtte av ti barn kontantstøtte, som omfattet både 1-åringer og 2-åringer.

Andelen barn som mottok slik støtte, viste en betydelig nedgang frem til 2011, hvor kun to av ti mottok støtten. Denne utviklingen falt sammen med en storstilt utbygging av barnehageplasser, påpeker SSB.

Fra og med 2012 ble kontantstøtten avviklet for 2-åringer og dette førte til nesten en halvering av tallet på kontantstøttemottakere fra 2011 til 2012, ifølge tall fra Nav.

Økning – og ny nedgang

I årene etter 2012 var det imidlertid en svak økning i andelen som benytter seg av kontantstøtteordningen, fra 22 prosent i 2012 til 26 prosent i 2017, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Denne veksten sammenfaller med at det utbetalte månedlige beløpet er blitt kraftig oppjustert både i 2012, 2014 og 2017. Dette har bedret den relative lønnsomheten ved å utnytte kontantstøtten i forhold til andre ordninger, påpeker SSB.

Ifølge ferske tall fra Nav gikk imidlertid andelen som mottok kontantstøtte ned til 23 prosent i 2018.

Nav publiserte ikke tall for 2017, fordi endringer i Navs saksbehandling førte til økt saksbehandlingstid dette året. Dermed gjenspeilte ikke Navs tall for utbetalinger i 2017 den reelle bruken av ytelsen.

 

Annonse
Annonse
Annonse