Annonse
LAVINNTEKTSHUSHOLDNINGER ØKER: Forskjellene i Norge øker, og andelen personer med lavinntekt øker, viser SSBs rapport.  Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
SSB-rapport

Flere nordmenn med lavinntekt

I dag publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) en rapport om økonomi og levekår for 2019.

Rapporten viser utviklingen i inntekt og levekår for ulike grupper frem til 2018, men inntektsstatistikken går kun til 2017.

Andeln av befolkningen som har lavinntekt har økt, og økningen er skjevt fordelt. Det er blant personer med nedsatt arbeidsevne, enslige forsørgere, par med barn under 18 år og uføretrygdede at andelen med lavinntekt har økt mest.

Over 65 prosent av husholdningene med svak tilknytning til arbeidslivet (aleneboende med minste alderspensjonsnivå eller minsteytelse for uføretrygd og mottakere av stønader som sosialhjelp) er husholdninger med lavinntekt, kommer det frem av statistikken. Samtidig har andelene med lavinntekt blitt mindre blant innvandrere fra EU/EØS-området, norskfødte med innvandrerforeldre, langtidsarbeidsledige og alderspensjonister.

Andelen med vedvarende lavinntekt var relativt stabil på rundt åtte prosent i mange år frem til perioden 2010-2012. I årene etterpå har derimot andelen med vedvarende lavinntekt økt for hvert år.

Lav inntekt – dårligere boforhold

Et flertall av lavinntektsgruppene opplever dårlige boforhold enn befolkningen generelt, og de opplever dessuten boutgiftene som svært tyngende. Mange av gruppene rapporterer om økonomiske problemer, og det er langt større andeler som ikke klarer å betale en uforutsett utgift enn i befolkningen som helhet.

Det er også klart større andeler som rapporterer om mangel på grunnleggende materielle eller sosiale goder som følge av sin økonomiske situasjon. Det er spesielt sosialhjelpsmottakere og innvandrere fra Afrika, Asia etc. som  rapporterer om dårlige levekår, men også enslige forsørgere, par med barn og lav inntekt, mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygdede er overrepresentert blant dem som rapporterer om boligproblemer, økonomiske vansker og mangler av goder.

Det er færre som opplever å ha vedvarende lavinntekt, enn årlig lavinntekt. I perioden 2015-2017 tilhørte til sammen 9,6 prosent av befolkningen en husholdning med vedvarende lavinntekt (det vil si mer enn tre år med lavinntekt).

Inntektsforskjellene vokser

Befolkningen som helhet opplevde en liten nedgang i realinntektene mellom 2014 og 2017. Samtidig har inntektsforskjellene vokst noe, viser SSB-rapporten.

Annonse
Annonse
Annonse