Annonse
SYKE MENN TAPER MEST: SSBs rapport viser at sykefravær gir en noe svakere lønnsutvikling på sikt, og sammenhengen var sterkest for menn.  Foto: Kurhan | Dreamstime.com

Menn taper mest lønn etter sykefravær

I en ny rapport har Statistisk sentralbyrå (SSB) undersøkt hvordan sykefravær og lønnsnivå henger sammen i Norge. De har sett på lønnsforskjellene mellom de som har hatt sykefravær, og de som ikke har vært borte fra jobb i 2016.

Av de rundt 800.000 norske lønnstakerne med sykefravær i løpet av året, var 59 prosent kvinner.

Månedslønnen for dem med sykefravær var lavere hos begge kjønn, men det er menns sykefravær som påvirker lønnen i størst grad, viser rapporten. Det til tross for at kvinners sykefravær er høyere enn menns.

Åtte prosent lavere lønn

En mann med sykefravær i 2016, tjente i gjennomsnitt åtte prosent mindre enn en som ikke hadde vært syk. Tilsvarende forskjell for kvinner var én prosent.

Tilsvarende forskjell fant man nå man så på median av månedslønn. Det kan dermed ikke forklares med at menn er bedre representert i godt betalte jobber. Målt i median er det en betydelig lønnsforskjell mellom menn med og uten sykefravær. Kvinner har tilnærmet samme medianlønn uavhengig av om de har vært sykemeldt eller ikke.

Det går et hovedskille mellom den som ikke har, og dem som har litt sykefravær.

Tidligere forskning indikerer at disse forskjellene trolig forsterkes over tid, påpeker forfatterne av rapporten.

Det går et hovedskille mellom den som ikke har, og dem som har litt sykefravær. Forskjellen i lønn er størst mellom menn som ikke har fravær og dem med 1-16 tapte dagsverk i løpet av året, viser rapporten. Noe av det samme finner man dersom man ser på kvinnene, men i mye mindre grad.

Sammenhengen mellom lønnsforskjeller og sykefravær varierer dessuten etter hvilken sektor det er snakk om.

Forskjellen størst for menn i privat sektor

Studien viser at lønnsforskjellene var størst for menn i privat sektor. Der hadde menn med sykefravær en månedslønn på 39.800 kroner, mot 43.400 kroner for de uten sykefravær. I privat sektor var det tilnærmet ingen forskjell for kvinner.

I statsforvaltningen er det et liknende mønster for menn, 43.800 kroner for dem med sykefravær mot 47.800 for dem uten. I statsforvaltningen er det også forholdsvis stor forskjell for kvinner med og uten sykefravær. Statsforvaltningen har også et betydelig høyere lønningsnivå for kvinner.

I kommunalforvaltningen er det tilnærmet ingen forskjell mellom kvinnene, men noe forskjell mellom mennene.

Statistisk sentralbyrå har også sett på menn og kvinner som utfører liknende arbeidsoppgaver. Størst lønnsforskjell var det mellom mannlige administrerende direktører og andre lederyrker, i favør av dem uten sykefravær. Dette er også yrkene med de høyeste lønnsnivåene. Her ser vi også at det er store forskjeller for kvinner.

Usikre årsaker

Forskerne har ikke sett på hvorfor det kan ha seg at sykefravær fører til lavere lønn, men refererer til en forskningsartikkel fra Frischsenteret, som fant at en liten økning i sykefraværet "straffes" gjennom de påfølgende lønnsforhandlingene, og at denne "straffen" er større for menn enn for kvinner.

Annonse
Annonse
Annonse