Annonse
Foto: motortion | Dreamstime

Sammenheng mellom diskriminering og psykiske plager

Over en fjerdedel av innvandrere føler seg forskjellsbehandlet fordi de har innvandrerbakgrunn, viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet, som er basert på tall fra SSB. I denne gruppen var forekomsten av psykiske plager over dobbelt så stor som blant dem som ikke opplever å bli diskriminert.

Tallene stemmer godt overens med internasjonal forskning, og forskere har lenge hatt en mistanke om at overrepresentasjonen av psykiske problemer blant innvandrere kan ha sammenheng med opplevd diskriminering.

Trenger mer forskning

Forskerne kan likevel ikke slå fast at diskriminering fører til psykiske plager, men internasjonal forskning peker mot at det kan finnes en årsakssammenheng.  

– Vi trenger norske studier som kan følge opp deltagere over tid. Slik kan vi finne ut om opplevd diskriminering påvirker psykisk helse og generell helsetilstand, og eventuelt hvordan det skjer, sier Melanie Straiton, forsker ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Sammenhengen mellom psykiske problemer og opplevd diskriminering var fremdeles til stede selv når forskerne tok hensyn til sosiodemografiske faktorer, sosial støtte, tillit til andre, tilhørighet og språkferdigheter.

– Dessuten var sammenhengen mellom psykiske problemer og opplevd diskriminering sterkere blant dem som generelt hadde liten tillit til andre mennesker, og blant dem som opplevde lav tilhørighet til Norge som land, sier Straiton.

 

Annonse
Annonse
Annonse