Annonse
FÆRRE I JOBB: Aktivitetsplikt har ført til at færre unge har kommet i jobb og at flere har gått over på uføretrygd, viser doktorgradsarbeidet til Espen Steinung Dahl. Foto: Øivind Fjeldstad
Aktivitetsplikt

Færre unge i jobb, flere uføre

Fra januar 2017 ble det innført en lovpålagt aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Men også før det hadde kommunene anledning til å stille krav til aktivitet for å betale ut sosialhjelp. Det har et økende antall kommuner gjort de siste tiårene.

I sitt doktorgradsarbeid har Espen Steinung Dahl sett på effekten av å innføre aktivitetsplikt, og onsdag la ham fram sine funn på en fagfrokost i regi av Kompetansesenter for arbeidsinkludering ved OsloMet.

Dahl tar sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo, men jobber til vanlig i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Arbeidsdeltakelse gikk ned

Tidligere norsk forskning har i det store og hele konkludert med at aktivitetsplikt virker, blant annet ved at aktivitetsplikten har gjort at det har blitt færre unge som mottar sosialhjelp.

En av hypotesene som er framsatt for å forklare endringen er at bryderiet med å delta i en aktivitet i regi av Nav motiverer folk til å søke jobb. En annen hypotese er at de som deltar på aktivitetene, får økt sin humankapital som gjør dem bedre egnet til å få jobb.

Å finne riktig tiltak til riktig person er krevende for Nav.

Målt ved faktisk overgang til arbeid, er ikke effekten av aktivitetsplikten like positiv, viser Espen Steinung Dahls arbeid.

Dahl finner at andelen unge i arbeid faktisk gikk ned etter at kommunene innførte aktivitetsplikt.

– Jeg var overrasket over denne nedgangen, sier han til Velferd.

Les også: Kronikk: Aktivitetsplikt – tilbud eller tvang?

Flere på uføretrygd

Dahl skisserer flere mulige forklaringer på hvorfor aktivitetsplikten har ført til redusert arbeidsdeltakelse. For det første er det mulig at arbeidsplikten fører til at flere går over i utdanning, det vil for eksempel si at de velger å fullføre tidligere påbegynte studier.

For det andre har aktivitetsplikten ført til at flere går over på uføretrygd. Men det kan være en god ting, ifølge Dahl.

– Aktivitetsplikten kan fungere slik at Nav tidligere blir klar over dem som faktisk bør ha uførepensjon, og i de tilfellene er det en positiv bivirkning av aktivitetsplikten.

Lengre unna arbeidslivet

En studie fra Tyskland, omtalt i Velferd i forrige måned, viser at tysk aktivitetsplikt har ført til at flere faller helt ut av systemet, og at arbeidsplikten dermed fører til at folk kommer lengre unna arbeid. Tyskland har dessuten innført strenge sanksjoner rettet mot jobbsøkere som ikke tilfredsstiller myndighetenes krav til aktiv jobbsøking.

Kan en annen forklaring også i Norge være at flere unge presses ut av arbeidsmarkedet, slik den tyske studien viser?

– Det kan være en medvirkende årsak til nedgangen i antall personer i arbeid her til lands, ja, sier Dahl.

Kommunene trenger mer kunnskap

Ifølge Espen Steinung Dahl er en sentral utfordring at det er lite kunnskap om hvilke tiltak som virker i kommunene. Han påpeker også at kommunene praktiserer aktivitetsplikten ulikt. Det er store forskjeller mellom de ulike kommunene og Nav-kontorene når det gjelder hvilke løsninger som blir presentert for de ulike brukerne.

– Å finne riktig tiltak til riktig person er krevende for Nav, sier Dahl.

Lovendringen fra 2017 har betydd at enkelte kommuner har måttet bygge opp nye tiltak, mens enkelte har utvidet allerede eksisterende tiltak. Det å ha aktiviteter og ha tettere oppfølging av mottakerne er ressurskrevende, påpeker Dahl.

Generelt mener kommunene at overføringene de fikk i forbindelse med lovendringen var for knappe.

Nav-kontorene mener dessuten av lovendringen har medført mer byråkrati. De mener det har blitt for tungvint å gjennomføre sanksjoner ved ugyldig fravær fra aktivitetene.

Obligatorisk aktivitetsplikt

  • Kommunene har hatt mulighet til å stille aktivitetskrav til sosialhjelpsmottakere siden 1991, men fra 2017 er det innført en lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år.
  • Aktivitetsplikten er obligatorisk for alle i denne gruppen, så sant det ikke finnes tungtveiende grunner imot. De som ikke følger opp aktivitetsplikten, blir straffet med sanksjoner.
  • Målet med aktivitetsplikten er ifølge loven hjelp til selvhjelp: I praksis vil det si at færre skal motta ytelser og at ytelsesmottakerne skal være aktive heller enn passive.

 

Annonse
Annonse
Annonse