Annonse
KRITIKK AV NAV: Riksrevisor Per-Kristian Foss legger i dag fram resultatet av den årlige revisjon og kontroll av offentlige etater for budsjettåret 2018. Der får Nav kritikk for mangelfull kontroll med anskaffelser av arbeidsmarkedstiltak. Foto: Riksrevisjonen/Ilja Hendel

Nav mangler kontroll over pengebruk til arbeidstiltak

Nav betaler hvert år store beløp til ulike aktører som arrangerer arbeidsmarkedstiltak for å hjelpe folk til å skaffe seg eller beholde arbeid. Tiltakene omfatter for eksempel kurs som skal bidra til at arbeidssøkere kvalifiserer til ledige jobber, avklaring av den enkeltes arbeidsevne og oppfølging i form av motivering og veiledning.

I 2018 anskaffet Nav slike arbeidsmarkedstiltak for 5,8 milliarder kroner, ifølge en rapport Riksrevisjonen har offentliggjort i dag. Halvparten av beløpet gjelder de skjermede tiltakene som arrangeres av forhåndsgodkjente leverandører, og den andre halvparten gjelder tiltakene som er anskaffet etter regelverket om offentlige anskaffelser.

I gjennomsnitt deltok 72.348 personer i et arbeidsmarkedstiltak hver måned i 2018.

Kritisk rapport

I rapporten fra Riksrevisjonen framkommer skarp kritikk av måten Nav gjennomfører innkjøp av arbeidsmarkedstiltak på. Rapporten tar for seg tiltak arrangert av tiltaksbedrifter, det vil si profesjonelle tiltaksarrangører som gjennomfører arbeidsmarkedstiltak på oppdrag fra arbeids- og velferdsetaten.

Målet med revisjonen har vært å kontrollere om Nav anskaffer arbeidsmarkedstiltak og følger opp tiltaksleverandørene i samsvar med tiltaksforskriften og anskaffelsesregelverket.

Vanskelig å etterprøve

De 5,8 milliardene Nav brukte i fjor, omfatter i 40.000 utbetalinger. Ifølge Riksrevisjonen er det problemer med å etterprøve om midlene er brukt i tråd med formålet.

«Revisjonen viser at det er vanskelig å kontrollere at fakturaer er i samsvar med de tjenester som er levert. Det er mangelfull sporbarhet mellom priser og tjenester spesifisert i avtalene og spesifiseringene i fakturaene,» skriver Riksrevisjonen i sin rapport.

Rapporten inneholder også følgende konklusjoner:  

  • Det er mangelfull kontroll av at de forhåndsgodkjente leverandørene av arbeidsmarkedstiltak oppfyller kravene i forskrift om arbeidsmarkedstiltak.
  • Nav følger i all hovedsak kravene i anskaffelsesregelverket ved kjøp av tiltakene avklaring, oppfølging og arbeidsrettet rehabilitering. Anskaffelsene av tiltaket opplæring gjennomføres derimot ofte som direktekjøp med lite konkurranse.
  • Det er svakheter i IKT-støtten som skal sikre god internkontroll ved utbetalinger til tiltaksleverandørene. Nav har ikke oversikt over hvor mye som er utbetalt per avtale og det er mangelfull sporbarhet mellom priser og tjenester spesifisert i avtalene og spesifiseringene i fakturaene/refusjonskravene fra tiltaksarrangørene.
  • Nav kontrollerer ikke i tilstrekkelig grad at de forhåndsgodkjente leverandørene av arbeidsmarkedstiltak oppfyller kravene i tiltaksforskriften.
  • Nav har ikke systemer for å sikre nødvendig styringsinformasjon og tilstrekkelig internkontroll når de betaler tiltaksleverandørene.
Annonse
Annonse
Annonse