Annonse
MANGE TRUSLER: Nav-ansatte er blant dem som ofte trusler. Bildet viser et Nav-kontor i Bergen sentrum, som ble midlertidig stengt i 2009 etter melding om at en mann var blitt observert med en pistol og håndgranat.  Foto: Tor Erik H. Mathiesen/scanpix

Omfattende vold og trusler mot ansatte i velferdsyrker

Vold og trusler mot ansatte i velferdsyrker er et omfattende problem, viser en undersøkelse forskningsstiftelsen Fafo har gjort for Fellesorganisasjonen (FO).

44 prosent av barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere har vært utsatt for trusler i forbindelse med arbeidet sitt det siste året, viser undersøkelsen.

Dette er yrkesgrupper som er organisert i FO, og undersøkelsen bygger på svar fra 6.000 FO-medlemmer.

Flest i barnevernet

Mest utsatt er de som jobber i institusjonsbarnevern. Blant dem oppgir tre av fire at de har opplevd vold eller trusler det siste året, ifølge undersøkelsen som ble lagt fram under Arendalsuka.

Både blant ansatte i skole, barnehage og SFO og blant dem som jobber med rus og psykisk helse, oppgir mer enn halvparten at de har vært utsatt for trusler.

Blant ansatte i kommunale tjenester i Nav forteller om lag én av tre at de har opplevd dette i løpet av det siste året.

Netthets har blitt en tilleggsbelastning ved siden av andre former for vold og trusler.

For mange er vold og trusler noe de opplever gang på gang, viser Fafo-undersøkelsen. Én av tre oppgir at det skjer månedlig eller oftere.

Vold og trusler er ti ganger så vanlig blant ansatte i velferdsyrker som blant andre arbeidstakere.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

TRUER VELFERDSSTATEN: Vold og trusler mot ansatte i velferdsyrker er en trussel mot velferdsstaten, mener FO-leder Mimmi Kvisvik. (Foto: FO)

Ingen nedgang

For ti år siden gjorde Fafo en tilsvarende undersøkelse blant FOs medlemmer.

– Den nye undersøkelsen viser at problemet er like stort som før. Vold og trusler mot ansatte i barnevernet, Nav og andre viktige institusjoner i velferdsstaten har ikke gått ned på ti år, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO til Velferd.no.

I den nye undersøkelsen forteller én av fem at de har opplevd netthets rettet mot arbeidsplassen.

– Netthets har blitt en tilleggsbelastning ved siden av andre former for vold og trusler, konstaterer Kvisvik.

Vold og trusler fører til sykefravær og til at mange slutter i jobben.

Truer velferdsstaten

I tillegg til at fire av ti har blitt utsatt for vold og trusler, er det like mange som har opplevd at kolleger har blitt utsatt for dette.

– Det betyr at åtte av ti enten har opplevd det selv, eller har kolleger som har opplevd det. Dette er en trussel mot velferdsstaten, advarer FO-lederen.

– Trygghet og tillit og et godt arbeidsmiljø er av stor betydning for hvor gode tjenester man kan yte. Vold og trusler fører til sykefravær og til at mange slutter. Mange har korte yrkeskarrierer, blant annet i barnevernet. Det er et problem fordi det er stort behov for stabilitet i velferdstjenestene.

I Fafo-undersøkelsen oppgir om lag én av ti at vold og trusler har ført til sykefravær, og én av fem sier at det i stor grad påvirker deres ønske om å slutte.

Kvisvik påpeker også at vold og trusler kan gjøre det vanskeligere å rekruttere til slike velferdsyrker.

– Oppslag i mediene om alvorlige trusler kan påvirke rekruttering. Det kan for eksempel føre til at foreldre fraråder sine barn å utdanne seg til slike yrker.

Må øke innsatsen

Kvisvik synes det er bekymringsfullt at omfanget er like stort som før, til tross for at det de årene har vært gjort mye for å forebygge vold og trusler.

Arbeidsgivere som Nav, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og kommunenes organisasjon KS har iverksatt tiltak, og det har også kommet nye bestemmelser i forskriftene til arbeidsmiljøloven om vold og trusler.

Man må være tydeligere på at det er nulltoleranse mot vold og trusler.

Det er imidlertid ikke gjort nok, sier Kvisvik.

– Det må jobbes tyngre med dette på arbeidsplassene. Man må være tydeligere på at det er nulltoleranse mot vold og trusler, og man må jobbe tettere med bedriftshelsetjeneste, vernetjeneste, tillitsvalgte og Arbeidstilsynet.

FO-lederen understreker at det ikke bare handler om fysisk sikring mot vold og trusler, men også om bemanning, kompetanse og lederskap.

– Vi ser at ressursene til å ivareta velferdstjenestene ikke er tilstrekkelige. Rammebetingelsene er ikke gode nok. Vi ser for eksempel at alenearbeid fortsetter der det bør være flere sammen på jobb.

Mangler i utdanningen

Selv om vold og trusler er et stort problem, blir det i liten grad tatt opp i utdanningene til dem som skal ut i jobb i velferdsstatens tjeneste, ifølge Fafo-undersøkelsen.

Bare én av fire svarer at de husker at dette var en del av pensum, og bare én av 20 mener det var godt dekket i pensum.

– Det enkelte studiested må ta opp dette på en bedre måte. Gjennom utdanningen må man forberedes på å håndtere vold og trusler, og ikke minst lære hvordan man kan forebygge og legge til rette for praksis uten vold og trusler, sier Mimmi Kvisvik.

Annonse
Annonse
Annonse