Annonse
RISIKOFAKTOR: Motstridende mål og oppgaver på jobben er en viktig risikofaktor for framtidig uførhet, viser nye doktoravhandling. Foto: Ocusfocus/Dreamstime

Rollekonflikter på jobb øker uførerisiko

Hvis du stadig må velge mellom mål og oppgaver på jobben som er motstridende, kan det få negative konsekvenser for helsa og øke risikoen for at du faller ut av arbeidslivet. Det går fram av en ny doktorgrad om psykososiale arbeidsforhold som bidrar til uførhet.

I sitt doktorgradsarbeid har seniorrådgiver Jan Shahid Emberland ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) undersøkt et bredt spekter av psykososiale forhold for å finne de viktigste enkeltfaktorene som påvirker arbeidsevnen og risikoen for å bli uføretrygdet.

Over 12 400 norske arbeidstakere fra 96 virksomheter har deltatt i studien.

Rollekonflikter viktigst

Rollekonflikter på jobben peker seg ut som den viktigste risikofaktoren for senere uførhet, ifølge avhandlingen.

På den andre siden peker positive utfordringer seg ut som en hovedfaktor for å forebygge uførhet. Positive utfordringer handler om i hvor stor grad den enkelte arbeidstakers kompetanse er nyttig i jobben, og i hvilken grad jobben oppleves som meningsfylt.

Også et støttende og gode arbeidsteam har betydning, men noe overraskende er ikke støtte fra leder like viktig, ifølge en omtale av avhandlingen på Stamis nettsider.

Andre forhold ved ledelse har likevel stor betydning. Både rettferdig ledelse, ledelse som aktiv fremmer utvikling av medarbeider og at de får ta del i beslutninger, bidrar til stabil og gode arbeidsevne blant arbeidstakerne, ifølge avhandlingen.

«Jobbstress»

Tidligere forskning på uførhet har i liten grad undersøkt spesifikke jobbfaktorer hver for seg, Ofte har man undersøkt negative konsekvenser av «jobbstress», som er en samling av til dels svært ulike arbeidsforhold.

Tiltak som er rettet mot klart avgrensede og spesifikke arbeidsmiljøfaktorer som blant annet rollekonflikter kan vise seg mer effektive for å fremme ansettes helse og evne til å stå i jobb enn forsøkt på å redusere «Stress på jobben» generelt, ifølge Stamis omtale av den nye avhandlingen.

Annonse
Annonse
Annonse