Annonse
STÅR LENGER I JOBB: Seniorer venter lenger enn før med å tre ut av arbeidslivet.  Foto: Auremar/Dreamstime

Seniorer i Sogn og Fjordane står lengst i jobb

Mange flere enn før kombinerer arbeid og pensjon, og folk trer ut av arbeidslivet senere enn før, viser en ny analyse fra Nav.

Gjennomsnittlig avgangsalder for de som trer ut av arbeidslivet etter at de fyller 50 år, var 65,7 år i 2018. Det var en økning på to år fra 2001.

Avgangsalderen i 2018 var høyest i Sogn og Fjordane (66,5 år) og lavest i Telemark (64,9 år).

IA-målet er nådd

Et annet mål på seniorers deltakelse i arbeidslivet er forventet yrkesaktivitet etter 50 år. Det er et mål på antall årsverk folk kan forvente å være i arbeid etter at de har fylt 50 år.

Forventet yrkesaktivitet for de over 50 år er sannsynligvis den høyeste noensinne

Også dette målet viser en klar økning: En 50-åring kunne i 2018 forvente å være yrkesaktiv i ytterligere 12,0 år på fulltid. Dette er en økning på 0,2 år fra 2017 og 2,4 år fra 2001.

Veksten i levealder ved 50 år etter 2001 er til sammenligning 3,0 år. Det betyr at folk over 50 år har tatt ut det meste av økningen i forventet levealder i form av økt yrkesaktivitet.

IA-målet er nådd

Forventet yrkesaktivitet for de over 50 år er nå den høyeste etter år 2000, og sannsynligvis den høyeste noensinne, ifølge Nav.

I avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har et av målene vært at seniorer skal stå lenger i jobb. Det konkrete målet i IA-avtalen har vært at forventet yrkesaktivitet etter 50 år skulle forlenges med 12 måneder fra 2009 til 2018.

«Økningen til og med 2018 ser ut til å ende på 1,1 årsverk, tilsvarende omtrent 13 måneder. Målet er dermed nådd», skriver Nav i sin analyse.

Pensjonsreformen fra 2011, som gjorde det lettere å kombinere arbeid og pensjon, er den viktigste forklaringen på at folk står lenger i jobb enn før.

I den nye IA-avtalen, som trådte i kraft i år, er det for øvrig ikke lenger noe eget mål om at eldre skal stå lenger i jobb.

Lavest i Aust-Agder og Østfold

Også når det gjelder målet om forventet yrkesaktivitet blant de over 50 år, kommer Sogn og Fjordane best ut. Deretter følger Akershus og Møre og Romsdal, mens Aust-Agder og Østfold er de to fylkene med lavest forventet yrkesaktivitet.

Folk i Sogn og Fjordane forventes å arbeide i gjennomsnitt 13,5 år på heltid etter at de har fylt 50 år. I Aust-Agder og Østfold kan arbeidstakerne forvente å være henholdsvis 10,7 og 10,8 årsverk i arbeid etter fylte 50 år.

Alle fylkene har vekst i forventet yrkesaktivitet fra 2009 til 2018. Finnmark, Sogn og Fjordane og Nordland er de fylkene som har hatt størst økning. Finnmark har hatt en økning på 2,0 årsverk, mens Sogn og Fjordane og Nordland har hatt en økning på 1,8 årsverk.

Flere forklaringer

Forskjellene mellom fylkene kan til dels forklares med forskjeller i næringsstruktur og utdanningsnivå, ifølge Nav.

Forventet yrkesaktivitet har også sammenheng med hvor mange i de ulike fylkene som er utenfor arbeidslivet på grunn av sviktende helse.

Mens 27 og 26 prosent av folk i alderen 50–66 år mottok uføretrygd i Østfold og Aust-Agder ved utgangen av 2018, gjaldt dette bare 15 prosent i Akershus.

Annonse
Annonse
Annonse