Annonse
FAGKOMPETANSE: Navs satsing på fagkompetanse fører til at en rekke kurs legges ned, fordi de anses som kompetansebyggende nok. Briga mener kursene er helt nødvendige for mange arbeidssøkere.  Foto: Tore Meek/NTB scanpix
Kursarrangør advarer

Uheldig at Nav skroter kurs for arbeidssøkere

En rekke kurs som gir opplæring i jobbsøking og arbeidslivskunnskap, såkalte prosesskurs, legges ned som følge av endringer i Navs tiltaksforskrift.

– Prosesskurs som for eksempel jobbsøkerkurs for brukere med utvidet bistandsbehov fra Nav, kan forsvinne. Det vil få vidtrekkende negative konsekvenser for mange arbeidssøkende, sier Heidi Sofiedahl i kompetansebedriften Briga.

Satser på godkjent utdanning

Endringene trådte i kraft 1. juli i år og kommer som følge av at Nav i økende grad satser på å tilby offentlig godkjent utdanning.

Dette vil få vidtrekkende negative konsekvenser for mange arbeidssøkende.

Tidligere har ikke Navs fagkurs vært i tråd med det fagopplæringsinstitusjoner tilbyr. Det har ført til at mange som har tatt kurs hos Nav, ikke anses som like attraktive for arbeidsmarkedet som de som har tatt utdanning gjennom skoleverket eller andre offentlig godkjente institusjoner.

Ifølge Nav har ulike undersøkelser indikert at deler av kvalifiseringen Nav tilbød etter det gamle regelverket, ikke samsvarte med kompetansen arbeidsmarkedet etterspør.

ADVARER: Det vil få store, negative konsekvenser for mange arbeidssøkere når Nav nå ikke lenger vil tilby prosesskurs, advarer Heidi Sofiedahl i Briga. (Foto: Privat)

Bekymret for utfasing

Endringen fører til at kurs som ikke direkte tilbyr fagopplæring, vil forsvinne. Frem til nå har det blitt tilbudt en rekke prosesskurs, det vil si kurs som blant annet gir opplæring i arbeidslivsforståelse og arbeidskultur, karriereveiledning eller hjelp til jobbsøking, samt andre elementer som øker evnen til å fungere godt i jobb.

Prosesskursene gir ingen formell kompetanse, og de vil dermed fases ut som en følge av forskriftsendringen.

Mange Nav-brukere er ikke klare for å gå rett inn i slike nye fagkompetansekurs.

Kompetansebedriften Briga, som i en årrekke har arrangert kurs for Nav, er svært skeptisk til at prosesskurs fases ut før Nav har alternativer de vet fungerer like godt.

– Vi er bekymret fordi vi erfarer at det er mange Nav-brukere som ikke er klare for å gå rett inn i slike nye fagkompetansekurs, sier Heidi Sofiedahl, som er kommunikasjonsansvarlig og faglig leder for tiltak i Briga.

Arbeidslivskultur må læres først

Sofiedahl forteller at Briga møter mange som trenger opplæring i hvordan arbeidslivet fungerer slik at de blir i stand til å fungere godt i jobb først, for så å kunne nyttiggjøre seg av den kompetansehevende opplæringen.

– I våre kurs er det slike faktorer som ofte er det største jobbhinderet, sier hun.

Det kan for eksempel være manglende evne til å tilpasse seg arbeidslivets spilleregler, eller manglende kulturforståelse. I noen kulturer oppfattes det negativt dersom man tar initiativ på jobb, man skal heller vente på neste instruks, påpeker Sofiedahl.

– Det er ikke tilfellet i Norge, tvert imot. Kommer du aldri med noen forslag eller initiativ, virker du tafatt, og da kan du oppfattes som lite attraktiv for arbeidsgiver. Disse tingene, som mange av de som er vokst opp i Norge tar som selvfølgeligheter, det er kulturelle ferdigheter som må læres.

Hun påpeker også at det er flere med sosiale og psykiske utfordringer som trenger å lære hvordan man forholder seg til kolleger og sjefer på en arbeidsplass.

– Rett og slett fordi de trenger trygghet, opplæring og trening for å ta til seg denne lærdommen. De har et annet utgangpunkt for å ta til seg det vi andre anser som selvfølgeligheter, sier hun.

Nav er ikke bekymret

FORMELL KOMPETANSE: Arbeidsmarkedsopplæring skal som hovedregel gi formell kompetanse, fastslår seksjonssjef Jan-Erik Grundtjernlien i Nav. (Foto: Eivind Skifjeld/Nav)

Seksjonssjef Jan-Erik Grundtjernlien i arbeids- og tjenesteavdelingen i Nav skriver i en mail til Velferd.no at fagkompetansekursene også kan inneholde elementer fra de gamle prosesskursene dersom det trengs, selv om fag skal være hovedfokus.

«Arbeidsmarkedsopplæring skal som hovedregel gi formell kompetanse. Annet innhold som understøtter formålet om kvalifisering av arbeidssøkere, kan inngå som en del av kurset. Med annet innhold menes aktiviteter knyttet til jobbsøking og arbeidsmarkedskunnskap. Relevant praksis kan inngå som en begrenset del av kurset», skriver han.

Han understreker at Nav tilbyr andre ordninger som har liknende innhold som de gamle prosesskursene.

«I tillegg til opplæringstiltak, kan Nav også tilby andre tiltak og tilskudd fremover», skriver Grundtjernlien.

Han viser til tilbud som avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, arbeidstrening, oppfølging, mentor, funksjonsassistanse i arbeidslivet, bedriftsintern opplæring, midlertidig lønnstilskudd, varig lønnstilskudd, inkluderingstilskudd, arbeidsforberedende trening og varig tilrettelagt arbeid.

Det er ikke lurt å eksperimentere med løsninger vi ikke vet konsekvensene av.

Uante konsekvenser

Heidi Sofiedahl er likevel bekymret. Hun forteller at disse typene jobbkurs er viktige for mange av de som har deltatt på dem. Brigas kurssenter i Sandvika har hatt totalt 900 deltakere på kurs fra høsten 2016 og frem til i dag. Av disse har 65-70 prosent gått direkte ut i arbeid eller utdanning etter endt kurs.

– Det er ikke lurt å eksperimentere med løsninger vi ikke vet konsekvensene av. Vår erfaring er at mange brukere trenger prosesskursene for å komme i og bli i stand til å bli stående i arbeid. Av våre deltakere har mange kommet i jobb som følge av disse kursene. Men nå forsvinner de. Og enn så lenge har ikke Nav noe alternativ til denne type kurs, sier hun.

Fra en offentlig utredning som kom i forkant av endringene i tiltaksforskriften, står det at «dagens arbeidsmarkedskurs gir ikke nok formell kompetanse»

– Vi støtter Nav i å satse sterkt på kompetansehevende tiltak fremover, understreker Sofiedahl. Hun mener imidlertid at dette det må komme i tillegg til videreføring av prosesskurs.

Ulike regioner – ulike løsninger

Det er opp til de ulike regionene å bestemme hvordan de skal iverksette forskriftsendringen, og det har fått ulike utfall i ulike regioner. Nav Viken er delt opp i Øst-Viken og Vest-Viken, og de har ulik praksis.

Mens prosesskursene i Vest-Viken skal utfases, var det full stopp for alle prosesskurs i Øst-Viken idet endringen trådte i kraft 1. juli.

Vi mener at de som av en eller annen grunn har falt ut av arbeidslivet, fortjener gode tilbud.

Kan miste kompetanse

Endringene får konsekvenser for de ansatte i tiltaksbedriftene, de som skal hjelpe brukerne ut i jobb, forteller Heidi Sofiedahl.

– Vi mener at de som av en eller annen grunn har falt ut av arbeidslivet, fortjener gode tilbud og den beste kompetansen som finnes for å få hjelp tilbake. Det kan vi tilby nå. Men vi er usikre på om vi vil være like godt i stand til å tilby det dersom rammevilkårene våre blir enda dårligere, sier hun.

Hun understreker at de omstiller seg når Nav krever det, men mener at når endringene hos Nav skjer så ofte og så fort som nå, blir det vanskeligere å planlegge langsiktig.

– På sikt kan dette få negative konsekvenser også for våre brukere, dersom bransjen tømmes for den beste kompetansen, sier hun.

Bransjen som helhet er avhengig av å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft som gir brukerne god hjelp, understreker Sofiedahl.

– Men vi og hele bransjen blir jo en mindre attraktiv arbeidsplass når kontraktene for våre arbeidstakere er så korte, og rammebetingelsene er så usikre.

Annonse
Annonse
Annonse