Annonse
FLERE UTENFOR: Stadig flere unge kvinner uten fullført videregående utdanning står uten arbeid og mottar i stedet helserelaterte ytelser. Foto: DjelicS/iStock

Dårligere start på arbeidslivet for lavt utdannede

Blant unge som ikke har fullført videregående skole, er en betydelig lavere andel i arbeid enn blant dem som har utdanning på videregående skole-nivå eller høyere. Denne sammenhengen, som er påvist i tidligere studier, bekreftes i en ny analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Analysen viser at utviklingen går i feil retning: Stadig flere unge med lav utdanning står utenfor arbeidslivet, og at det blir stadig flere som mottar helserelaterte ytelser, spesielt blant kvinner.

SSB-analysen bygger på en sammenligning mellom 15-29-åringer som sluttet å studere i studieåret 2008-2009, og unge i den samme aldersgruppen som sluttet å studere i 2015-2016.

Mens 56 prosent av de lavt utdannede i den første gruppen var i jobb to år etter endt utdanning, var tilsvarende andel kun 47 prosent i den andre gruppen.

Små kjønnsforskjeller

Forskjellene er små mellom menn og kvinner med samme utdanningsnivå når det gjelder andelen som står utenfor arbeid og utdanning for. Andelen utenfor er noe høyere for menn året etter endt utdanning, men den faller raskere enn for kvinner.

Tre år etter er andelen utenfor blant menn tilnærmet lik eller mindre enn for kvinner med tilsvarende utdanningsnivå. Det ser altså ut til at det er flere kortvarige utenforskap blant menn, og på lengre sikt var andelen utenfor større hos unge kvinner, påpeker SSB.

En økende andel unge med lav utdanning som utenfor arbeidslivet, mottar helserelaterte ytelser. Det gjelder spesielt blant kvinner i majoritetsbefolkningen. For denne gruppen var andelen på helserelaterte ytelser ti prosentpoeng høyere i 2015-gruppen enn i 2008-gruppen.

For innvandrerkvinner var økningen på to prosentpoeng.

Mindre utenforskap med arbeidserfaring

En del av de unge som inngår i SSB-analysen, kombinerte studiene med deltidsarbeid. Andelen som jobbet ved siden av studiene, utgjorde 52 prosent i den første gruppen og 41 prosent i den siste.

For begge gruppene hadde arbeidserfaring under utdanning en positiv sammenheng med senere arbeidsdeltakelse. Denne sammenhengen var spesielt sterk for unge uten fullført videregående skole.

Nesten 80 prosent av unge med lav utdanning som jobbet ved siden av studiene, var i arbeid to år etter endt utdanning. Tilsvarende sysselsettingsandel for dem som kun studerte, var rundt 40 prosent. Forskjellene i sysselsettingsandel mellom unge med og uten tidligere arbeidserfaring er tilnærmet lik for unge menn og kvinner i begge gruppene.

Flere kvinner med høyere utdanning

  • Flere unge kvinner enn unge menn fullfører høyere utdanning.
  • I 2018 hadde en tredjedel av kvinnene mellom 16 og 29 år fullført utdanning på universitets- eller høyskolenivå. 
  • Tilsvarende andel for menn lå på 20 prosent.
  • Menn er på sin side overrepresentert blant unge som ikke har fullført videregående skole

 

Annonse
Annonse
Annonse