Annonse
JOBBER MER MER JOBBENDE PARTNER: Sysselsettingsandelen blant innvandrermødre er høyest i familier der partneren også er i arbeid. Foto: sturti/iStock

Innvandrermødre jobber mer når mannen også er i arbeid

Andelen i arbeid er generelt lavere blant innvandrere enn for majoritetsbefolkningen, og det gjelder særlig for innvandrerkvinner. Men SSB har nå undersøkt hvilke andre faktorer som kan forklare variasjonene i sysselsetting hos innvandrere.

I analysen finner de at i familier der far var i arbeid, var også sysselsettingsandelen blant innvandrermødrene størst. I 2018 var 72 prosent av disse mødrene sysselsatt. Det er betydelig høyere en for gruppen som helhet.

Analysen ser på innvandrerkvinner i alderen 20–54 år med hjemmeboende barn under 18 år og sammenligner tilknytning til arbeid og ytelser blant innvandrermødre med mødrene i majoritetsbefolkningen.

Lavere sysselsettingsgrad enn majoritetsbefolkningen

Innvandrermødres sysselsetting ligger stabilt lavere enn andre mødres. I 2018 var 63 prosent i denne gruppen i arbeid. Blant norskfødte mødre med innvandrerforeldre var om lag 73 prosent sysselsatt, mens for mødrene i resten av befolkningen lå tilsvarende andel på 87 prosent på samme tid. Disse andelene har vært nesten uendret siden 2008.

I familier der partneren var utenfor arbeid, utdanning eller tiltak, og levde av velferdsytelser, mottok også en større andel av mødrene – 27 prosent – velferdsytelser.

Innvandrermødrene med innvandrerpartnere i familien hadde en svakere tilknytning til arbeid enn innvandrermødre med partnere som ikke er innvandrer.

Mindre sysselsetting blant flyktninger og de med kort botid

De som har flyktningbakgrunn, små barn eller kort botid i Norge, er sjeldnere i jobb, kommer det frem av analysen.

I 2018 var andelen i arbeid klart minst blant mødre med botid på under fem år. Kun 39 prosent i denne gruppen var sysselsatte, men mange deltar på arbeidsrettede tiltak som introduksjonsordningen. Andelen som er i arbeid, øker med lengre botid.

Så mange som halvparten av innvandrermødrene med botid under fem år hadde barn i alderen under tre år. Småbarnsmødre med kort botid hadde minst sysselsettingsandel av alle innvandrermødre – bare en tredel av dem var sysselsatte.

Innvandrermødre i arbeid, utdanning eller tiltak samlet øker

Samtidig øker antall prosentpoeng av innvandrermødre i arbeid, utdanning eller på tiltak samlet. I 2018 var 71 prosent i denne gruppen i arbeid, utdanning eller på tiltak, og det er opp fem prosentpoeng siden 2015.

Annonse
Annonse
Annonse