Annonse
MANGE BOLIGER TRENGER TILPASNING: Boligene i Norge er i dag for en stor del ikke tilpasset personer med nedsatt gangfunksjon, skriver Riksrevisjonen i sin årlige gjennomgang. Foto: Dreamstime

Nav sikrer ikke like rettigheter for funksjonshemmede

I sin årlige revisjon av offentlige etater for 2018 retter Riksrevisjonen kritikk mot Arbeids- og velferdsetaten (Nav). Kritikken går på jobben som gjøres for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får hjelpemidler eller tilskudd til boligtilpasning som bidrar til at de kan bli boende hjemme.

Konklusjonen er at personer med nedsatt funksjonsevne som trenger tilrettelegging av boligen, får ulik hjelp av etaten.

Det er politisk bred enighet om at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig.

«Jobben Nav gjør for å tilpasse boligen gjennom folketrygden, er et viktig virkemiddel for at å bidra til at flere med nedsatt funksjonsevne kan bli boende hjemme», skriver Riksrevisjonen i gjennomgangen.

Om brukeren får hjelp, avhenger av hvor brukeren bor.

Hvor du bor avgjør hjelpen

En av hovedkonklusjonene i revisjonen er at vilkåret i folketrygdloven for å få hjelp til å tilpasse boligen, praktiseres forskjellig ved Navs ulike hjelpemiddelsentraler.

«Graden av funksjonsnedsettelse fortolkes ulikt mellom hjelpemiddelsentralene. Det fører til at om brukeren får hjelp, avhenger av hvor brukeren bor», skriver Riksrevisjonen.

Revisjonen har analysert utvikling i utlån av hjelpemidler og bruken av tilskudd til ombygging. Det er gjennomført spørreundersøkelser og intervjuer med ansatte rådgivere.

I 2018 fikk litt over 2000 brukere innvilget utlån av hjelpemidler, mens 169 brukere fikk tilskudd til å bygge om boligen.  

Har plikt til å veilede

Et annet hovedfunn i gjennomgangen, er at brukerens rett til medvirkning i egen sak gjennomføres ulikt fra sted til sted.

«For at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne være med å vurdere hvilken løsning som er best egnet for dem, er det avgjørende at han eller hun involveres i vurderinger som gjøres», skriver Riksrevisjonen.

Ifølge lov om arbeids- og velferdsforvaltning paragraf 15, skal tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren. Likevel viser gjennomgangen at det varierer i hvor stor grad hjelpemiddelsentralene involverer brukerne i hvilke tiltak som skal iverksettes.

Dette gir ulike resultat, konkluderes det.

«Der brukeren får tilstrekkelig informasjon, øker nemlig bruken av tilskudd til ombygging av boligen», påpeker Riksrevisjonen.

Egeninnsats avgjør

Det stilles også høye krav til brukerne for at de skal få bygget om boligen sin. Tilskuddet fra folketrygden dekker sjelden alle kostnader, og ofte må brukerne selv delfinansiere ombyggingen med andre midler.

«Krav til egeninnsats begrenser bruken av tilskudd. Virkemidlene ivaretar ikke brukerens behov når kravene til egeninnsats er så store at de begrenser mulighetene», skriver Riksrevisjonen.

Ofte underrettes brukeren om hvilke vurderinger hjelpemiddelsentralen har gjort, men uten reell klageadgang.

I tillegg må brukeren ofte administrere ombyggingen selv, noe som kan være svært krevende for personer som allerede har nedsatt funksjonsevne.

På toppen av dette kreves det som regel at brukeren forskutterer hva ombyggingen vil koste, før det utbetales støtte. Dette mener Riksrevisjonen blir en ytterligere økonomisk belastning.

Riksrevisjonen retter også kritikk mot hvordan saksbehandlingen gjennomføres i mange tilfeller.

«Ofte underrettes brukeren om hvilke vurderinger hjelpemiddelsentralen har gjort, men uten reell klageadgang. Dette reduserer muligheten for medvirkning i egen sak, og ivaretar ikke brukerens rettssikkerhet», skriver de.  

Trengs bedre styring

Allerede i dag er den økende saksmengden den største utfordringen hjelpemiddelområdet står overfor.

Dette skyldes i hovedsak at det blir flere eldre brukere med behov for bolighjelpemidler. Eldre er en gruppe som særlig har behov for slike hjelpemidler. Av totalt 2200 brukere som fikk hjelpemidler eller støtte til ombygging i 2018, var 900 over 80 år.

De neste 15 årene er det beregnet at det vil bli dobbelt så mange eldre med behov for hjelpemidler enn det er i dag.

«Befolkningsutviklingen tilsier også at det er nødvendig med bedre styring og internkontroll for å sikre at alle får like muligheter for hjelpe til tilrettelegging av boligen sin fremover», skriver Riksrevisjonen i sin nye rapport.

Annonse
Annonse
Annonse