Annonse
MANGE BESØK: Samlet sett økte antall konsultasjoner ved fastlegekontorene med om lag 100 000 fra 2017 til 2018, men i gjennomsnitt er det ikke store endringer i fastlegebruken viser nye tall. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix
Fastlegebesøk

Nesten ingen endring

Hvert år besøker i gjennomsnitt 7 av 10 nordmenn fastlegen sin, én eller flere ganger. Denne andelen endrer seg lite fra år til år, og er helt uendret fra 2017 til 2018. Det viser nye tall fra offisiell statistikk over allmennlegetjenesten, som er publisert av SSB.

Også det gjennomsnittlige tallet på antallet legekonsultasjoner per person er uendret fra 2017 til 2018, om vi ser på hele befolkningen under ett. Totalt besøkte vi legen 2,7 ganger hver i snitt.

Statistikken gjelder konsultasjoner hos fastlegen og på legevakt.

Økning blant unge fortsetter

Selv om gjennomsnittstallene ikke har endret seg for befolkningen som helhet, betyr likevel ikke det at antall konsultasjoner er helt uendret i alle aldersgrupper.

Fra 2017 til 2018 var det nemlig en liten vekst i antall legebesøk blant unge.

Både blant de helt unge mellom 16 og 19 år, og aldergruppen mellom 20 og 49 år, økte antallet legebesøk noe, viser tallene. Det betyr at blant de helt unge fortsetter antallet legebesøk å øke, noe de også gjorde både høsten 2016 og våren 2017.

Den kraftige økningen som kom da, settes i direkte sammenheng med at det ble innført strengere krav til dokumentasjon av sykdom ved fravær i videregående skole høsten 2016.

Økningen blant unge er like sterk fra 2017 til 2018, men omfanget av legekonsultasjoner blant ungdom har heller ikke gått tilbake til nivået de var på før kravet om strengere dokumentasjon ble innført, viser de nye tallene.

De eldre går mindre til legen

Fra 2017 til 2018 har pågangen av pasienter til fastlegekontorene økt i takt med befolkningsveksten.

Dette er nytt, og skiller seg fra hvordan utviklingen var i perioden 2010 til 2017.  I den perioden økte etterspørselen etter legebesøk raskere enn det veksten i befolkningen gjorde, ifølge SSB.

Blant de eldste, både de mellom 67 og 79 år, og mellom 80 og 89 år, var det en nedgang i legebesøk mellom 2017 og 2018. Det betyr at en synkende trend etter 2012 har fortsatt. SSB skriver at dette kan henge sammen med at helseplager opptrer stadig senere for nye generasjoner av eldre.

Likevel besøker de eldre legen hyppig. I gjennomsnitt fire ganger for eldre mellom 67 og 79 år, og fem ganger gruppen 80-89 år.

Mulig underforbruk blant de eldste

Blant de over 90 år er trenden med en stadig økning i legebesøk snudd i 2018.

Det gjennomsnittlige antallet konsultasjoner økte i denne gruppen mellom 2010 og 2017. I de siste tallene fra SSB er dette snudd til en utflating og til dels nedgang mellom 2017 og 2018.

SSB skriver at denne utviklingen kan skyldes flere ting. Det kan tenkes at nedgangen kommer som følge av at også denne aldersgruppen holder seg friskere lenger.

 Samtidig sees det ikke bort fra at noen av de eldste ikke kontakter legen når de bør, og at nedgangen derfor er et tegn på underforbruk av fastlegen.

Annonse
Annonse
Annonse