Annonse
Innbyggerne i Norge er fornøyde med kommunale helsetjenester som fastlege, legevakt og sykehjem, ifølge Innbyggerundersøkelsen 2021. Foto: Gorm Kallestad / NTB      
Undersøkelse

Flere er mer fornøyde med norske helsetjenester

– I sum kan vi si at innbyggerne har blitt mer fornøyde med helsetjenester, men mindre fornøyde med utdanningstjenester. Likevel er tilfredsheten med både det statlige og kommunale tjenestetilbudet jevnt over høyt, oppsummerer Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, som står bak undersøkelsen.

Tilfredsheten øker for kommunale helsetjenester, politi, forsvar og sykehus, men går ned for universiteter og høgskoler.

Grunnskolen gjør det markant dårligere enn før, men her oppgir de som ikke har barn i grunnskolen, at de er mindre tilfredse enn de som har barn der.

Innbyggere i utkantkommuner mindre fornøyde

Det er forskjeller i hvor fornøyde folk er ut fra hvor de bor.

Alt i alt har det vært en marginal nedgang i tilfredsheten på kommunale og statlige tjenester fra 2019 til 2021. På fylkesnivå skiller Troms og Finnmark seg ut med lavest skår på både det statlige og kommunale tjenestetilbudet.

Generelt er innbyggere i de minst sentrale kommunene i Norge mindre fornøyde med kvaliteten på det helhetlige tjenestetilbudet enn de som bor i de mest sentrale kommunene.

Ser man på tjenestene hver for seg, er for eksempel er innbyggerne i sentrale kommuner mest fornøyde med politi og sykehus, mens innbyggerne i de minst sentrale kommunene er mest fornøyde med sykehjem.

Liten tro på muligheten til å påvirke

Generelt har folk lav tro på at de kan være med på å påvirke politiske beslutninger, men samtidig er mange innbyggere stort sett enige i at det offentlige tilbyr tjenester av høy kvalitet.

Spørsmål om mulighet for påvirkning har ikke blitt stilt i tidligere undersøkelser, og det er derfor ikke mulig å sammenligne med tidligere år.

Annonse
Annonse
Annonse