Annonse
Høyesterett mente tingretten og lagmannsretten ikke hadde begrunnet tvangsinnleggelse godt nok. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Høyesterett skjerper kravet til begrunnelse for tvangsinnleggelse

Bakgrunnen er en sak i Bergen der det er tvil om tilregneligheten til en mann som er siktet for mishandling i nære relasjoner, skriver Rett24.

Tingretten besluttet at det skulle oppnevnes to rettspsykiatrisk sakkyndige, men siktede ønsket ikke å samarbeide med disse. Istedenfor å pålegge mannen å underkaste seg rettspsykiatrisk undersøkelse etter straffeprosesslovens paragraf 165, besluttet tingretten i stedet at mannen skulle tvangsinnlegges.

Kjennelsen ble opprettholdt av lagmannsretten. Høyesteretts ankeutvalg mener imidlertid at ingen av de to domstolene har begrunnet dette godt nok.

«Et grunnleggende utgangspunkt er som påpekt at tvungen psykiatrisk observasjon overfor en siktet som ikke allerede er varetektsfengslet, er et alvorlig tvangsinngrep. Lagmannsrettens begrunnelse viser ikke at avgjørelsen bygger på dette utgangspunktet», skriver ankeutvalget ifølge Rett24.

«Lagmannsretten konstaterer at «siktede ikke vil samarbeide», men går ikke inn på de nærmere omstendighetene i den sammenheng. Retten har dermed unnlatt å vurdere forhold som er av betydning ved vurderingen av om det er nødvendig å beslutte tvungen innleggelse», skriver de videre.

Annonse
Annonse
Annonse