Annonse
Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) er glad for at tilbakemeldingene om pakkeforløpet for kreft er gode. Likevel er det utfordringer med pakkeforløpet for psykisk helse og rus.  Foto: Lise Åserud / NTB      

Reduserte ventetider med pakkeforløp for kreft

For sistnevnte pakkeforløp gjenstår det en god del for å oppnå målsettingene om økt brukermedvirkning og mer sammenhengende og koordinerte tjenester, viser evalueringen utført av forskningsinstituttet Sintef.

– Jeg er veldig glad for at evalueringen av pakkeforløpet for kreft viser så gode resultater, med kortere ventetid og større forutsigbarhet og trygghet for kreftpasienter. Det har jeg tro på at pakkeforløpene på sikt også vil føre til for pasienter innenfor psykisk helse og rusbehandling, selv om vi ser flere utfordringer her, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Pakkeforløp er en stor reform, og den er enda mer omfattende for psykisk helse og rus enn på kreft-området. Det tar tid å innføre nye systemer og nye måter å jobbe på, fortsetter statsråden.

Mer helhetlig og forutsigbart

Et pakkeforløp er et standardisert pasientforløp. Målet er å gi pasienter et mer helhetlig og forutsigbart opplegg og at man skal unngå unødvendig ventetid. Pasientene skal også få mer innflytelse på behandlingen.

Pakkeforløpet for kreft ble gradvis innført i 2015.

– Jeg er glad for at pasientene uttrykker at pakkeforløpet gir dem trygghet og tillit til at de blir ivaretatt uten unødige forsinkelser. Evalueringen viser at innføring av pakkeforløp har bidratt til å sette pasientlogistikk og forløp på dagsordenen og at tverrfaglig arbeid har blitt styrket og formalisert, sier Høie.

Langt til mål

Det er en lang vei å gå før målene i pakkeforløpet for psykisk helse og rus blir nådd, viser evalueringen. Ifølge den får pasientene verken reell innflytelse over eget behandlingsopplegg eller informasjon om forløpet.

Helseministeren er ikke fornøyd, men håper at pakkeforløpet for kreft har stor overføringsverdi.

– Selv om kreft og psykiske helseutfordringer og rusavhengighet ikke kan sammenlignes, kan pasientens behov for forutsigbarhet, trygghet og et helhetlig behandlingsforløp det. Det er ingen trylleformel, men pakkeforløpene er verktøy som organiserer tjenestene bedre, sier han.

Pakkeforløpet for psykisk helse og rus ble innført i 2019.

Annonse
Annonse
Annonse