Annonse

Leder: Regjeringen bør lytte til advarsler fra Nav

«Alle er enige om at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv», fastslo stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde i et leserinnlegg i Dagens Næringsliv 16. november.

Høyres fraksjonsleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité er ikke alene om å uttrykke seg klart om dette.

– Som hovedregel er det faste ansettelser som skal gjelde, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i Stortingets spørretime i mai. Hennes statssekretær Morten N. Bakke, også han fra Høyre, kom med et tilsvarende budskap i en e-post til Velferd samme måned:

«Generelt sett kan jeg si at faste ansettelser skal være og er hovedregelen i norsk arbeidsliv», fastslo Bakke.

«Når advarslene kommer fra Nav, som neppe kan mistenkes for å ha politiske motiver, bør alarmklokkene ringe.»

TIL TROSS FOR SLIKE FORSIKRINGER er det tegn som tyder på at regjeringens politikk på velferdsfeltet kan sette prinsippet om faste ansettelser under press.

At opposisjonspartiene er kritiske til regjeringens politikk, er ikke overraskende. Men når advarslene kommer fra Nav, som neppe kan mistenkes for å ha politiske motiver, bør varselklokkene ringe. Også i regjeringskontorene.

Navs advarsler kommer etter at regjeringen satte Nav-tiltak ut på anbud i 2015. På regjeringens bestilling gjennomførte Nav anbudskonkurranser over hele landet, og det åpnet dørene for kommersielle tilbydere. Selskapet Din Utvikling ble den store anbudsvinneren, mens ideelle aktører måtte melde pass.

Om leverandørene hadde fast ansatte eller brukte innleid arbeidskraft spilte ingen rolle da Nav gjennomførte anbudskonkurransene, og Din Utvikling vant fram med enn forretningsmodell der bare et fåtall medarbeidere hadde fast jobb.

I Rogaland, der Din Utvikling vant store kontrakter, hadde selskapet i vår bare én fast ansatt karriereveileder, og 37 innleide veiledere.

ETTER Å HA GITT DIN UTVIKLING kontrakter i en rekke fylker, har imidlertid Nav stilt spørsmål ved selskapets bruk av innleid arbeidskraft. Beslutningen om å engasjere et privat advokatfirma for å vurdere om Din Utviklings bruk av innleid arbeidskraft er lovlig, vitner om at man ser på saken med stort alvor.

Alvoret kommer også til uttrykk i brev Nav har sendt til Arbeidstilsynet. Der har Nav advart om at andre selskaper vil kunne gjøre som Din Utvikling, dersom selskapets innleiepraksis er lovlig.

«Dette kan medføre at det norske prinsippet om at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv raskt vil kunne erodere innenfor denne bransjen. Denne organisasjonsformen vil da også kunne benyttes og spres til andre bransjer», skrev Nav i et brev til Arbeidstilsynet i år.

Det er en alvorlig bekymringsmelding. Derfor er det betenkelig at Arbeidstilsynet avslo Navs ønske om hjelp til å undersøke lovligheten av Din Utviklings virksomhet, og at Nav må ty til et privat advokatfirma for å få klarhet i saken.

POLITIKERNES GJENTATTE FORSIKRINGER om at faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet, tilsier at regjeringspartiene, som besluttet å sette Nav-tiltakene ut på anbud, bør ta Navs advarsler på det største alvor.

Så langt har imidlertid holdningen vært avventende.

Da Velferd tidligere i år forsøkte å få et intervju om saken med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, fikk vi til svar fra hennes departement at de avventet Navs vurderinger. Når Nav om kort tid får advokatfirmaet Wiersholms vurdering av Din Utviklings virksomhet, bør imidlertid arbeidsministeren komme på banen.

UANSETT HVA KONKLUSJONEN BLIR på Wiersholms juridiske vurdering, vil det være viktige spørsmål som krever svar.

Hvis advokatfirmaet konkluderer med at Din Utviklings bruk av innleid arbeidskraft er i strid med gjeldende lover og regler, bør regjeringen svare på dette spørsmålet: Hvorfor tillot den at konkurranseutsetting av Nav-tiltak åpnet dørene for lovstridig virksomhet?

Blir konklusjonen at Din Utviklings virksomhet er innenfor regelverket, er det et annet spørsmål som bør besvares: 

Hvordan kan regjeringen forsvare en konkurranseutsetting som ifølge Nav kan undergrave prinsippet om faste ansettelser – ikke bare i tiltaksbransjen, men også i andre bransjer?

Skal forsikringene om at «alle er enige om at fast ansettelse skal være hovedregelen» stå til troende, bør regjeringen gi et klart svar på bekymringsmeldingen fra Nav om at dette prinsippet er truet.

Av Øivind Fjeldstad, ansvarlig redaktør, Velferd

Annonse
Annonse
Annonse