Annonse
UNG BÆREKRAFT: Bærekraften i velferdssamfunnet vil avhenge av kraften de unge vil ha til å bære utgiftene til framtidens eldreomsorg på sine skuldre. Foto: Katarzyna Bialasiewicz/Dreamstime
Leder
Leder

Gi de eldre en ungdomsminister

NORSKE PENSJONISTER HAR fått det betraktelig bedre økonomisk de senere årene. Riktignok fikk en gjennomsnittlig alderspensjonist bare 300 kroner mer å rutte med i fjor, ifølge tall fra Nav, men i løpet at det siste tiåret har pensjonistene fått et betydelig økonomisk løft.

Justert for prisutviklingen har en gjennomsnittlig alderspensjon økt med 22 prosent i løpet av ti år. Samtidig har pensjonisters arbeidsinntekter og andre pensjonsinntekter også økt vesentlig, ifølge Nav.

DET ØKONOMISKE LØFTET innebærer at langt færre pensjonister enn før havner under grensen for lavinntekt, det som ofte omtales som fattigdomsgrensen.

Også for eldre som fortsatt er i arbeidslivet, er det flere positive utviklingstrekk. Ett av dem kan avleses uførestatistikken som Nav publiserte i februar. Den viser at det i 2017 ble færre uføre blant nordmenn over 60 år. Det er i tråd men en trend man har sett det siste tiåret.

FOR UNGE PEKER pilene derimot i feil retning. I løpet av det siste tiåret er tallet på uføre under 30 år fordoblet. Bare i løpet av fjoråret økte antallet unge uføre med ti prosent, viser Navs statistikk.

Også på andre områder er det grunn til bekymring for utviklingen blant unge. Undersøkelser viser at unges psykiske helseplager øker, og det samme gjør tallet på unge som verken er i arbeid eller utdanning.

I denne situasjonen – der pilene peker oppover for de eldre og nedover for de yngre – har de blågrønne partiene valgt å utvide regjeringen med en eldreminister. Både utviklingstrekkene i ulike aldersgrupper og regjeringens egne politiske målsetninger tilsier at det ville være framtidsrettet å utnevne en minister med ansvar for unge.

ET AV STATSMINISTER Erna Solbergs favorittuttrykk er et bærekraftig velferdssamfunn. Hun nevnte det flere ganger i sin siste nyttårstale, og uttrykket har en sentral plass i regjeringens politiske plattform.

– Den overordnede oppgaven for regjeringen de neste fire årene vil være å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, har Solberg slått fast.

Hva dette betyr er litt uklart, men for å ha noen mening må det innebære en politikk som sikrer at velferdssamfunnet kan opprettholdes også for kommende generasjoner. Da vil det være avgjørende å sikre at de unge, som skal finansiere framtidens velferdsstat, ikke selv blir avhengige av velferdsytelser i en tidlig alder.

TIL GRUNN FOR utnevnelsen av en eldreminister ligger utvilsomt en berettiget bekymring for kvaliteten på dagens eldreomsorg. Kvaliteten på omsorgen, og bærekraften i velferdssamfunnet, vil imidlertid avhenge av kraften de unge vil ha til å bære utgiftene til framtidens eldreomsorg på sine skuldre.

Den beste måten regjeringen kan vise omsorg for de eldre på, vil derfor være å satse på de unge. De eldre ville være bedre tjent med en ungdomsminister enn en eldreminister.

Av
Øivind Fjeldstad, ansvarlig redaktør, Velferd

Velferd + DP

Annonse
Annonse

Velferd + DP

Annonse