Annonse
MEST TIL PENSJONISTER: Norske pensjonister sto for den største eksporten av trygdeytelser i fjor. Foto: Ruslan Huzau/Dreamstime
Leder
Leder

Ingen strøm av velferdsturister til Norge

EN REKKE POLITIKERE har de senere årene advart mot at Norge kan utvikle seg til å bli Europas sosialkontor.

Skrekkscenariet har vært at «velferdsturister» fra Øst-Europa lokkes hit av sjenerøse norske trygdeytelser, som de har krav på i henhold til EØS-avtalen. Disse ytelsene vil de så eksportere i stor skala til familiene i hjemlandet, der et lavt prisnivå gjør at trygdepengene kan sikre en høy levestandard.

FREMSKRITTSPARTIETS ATLE SIMONSEN, tidligere formann i partiet ungdomsorganisasjon og nå statssekretær i Kunnskapsdepartementet, er en av dem som har uttrykt sin bekymring.

Norge kan ikke være Europas sosialkontor.

Fremskrittspartiet vil kjøpekraftjustere barnetrygd og kontantstøtte som går ut av landet, fastslo han i fjor høst.

– Det er helt meningsløst at disse ordningene skal utgjøre så mye som en årslønn i land som Litauen og Polen – det var aldri meningen da man innførte disse. Norge kan ikke være Europas sosialkontor, sa Simonsen.

Å BREMSE TRYGDEEKSPORTEN har vært en fanesak for regjeringen siden Erna Solberg kom til makten i 2013. Kjøpekraftjustering av barnetrygd og kontantstøtte har vært trukket fram som et viktig virkemiddel. Fra EU har imidlertid regjeringen fått blankt nei til å foreta en slik justering.

Selv om regjeringen ikke har fått gjennomslag for et av sine viktigste tiltak i kampen mot trygdeeksport, kan det være grunn til å senke skuldrene. Fersk statistikk tyder på at frykten for at Norge skal bli Europas sosialkontor er overdrevet.

Innvandringen fra Polen er halvert på fire år.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at takten i innvandringen fra EU-land i Øst-Europa har gått ned de siste årene. Innvandringen fra Polen er for eksempel halvert på fire år, ifølge statistikk for årets første tre måneder.

Samtidig er det flere polakker enn før som reiser tilbake til hjemlandet. Det betyr at nettoinnvandringen fra Polen (dvs. forskjellen mellom innvandring og utvandring) bare var på 427 personer i løpet av de første tre månedene i år.

DET ER IKKE tiltak mot velferdsturisme og trygdeeksport som er årsak til at Norge tiltrekker seg færre innvandrere fra et land som Polen. Ifølge eksperter er det økonomisk vekst i Polen og redusert etterspørsel etter billig arbeidskraft i Norge som gjør at færre polakker velger å reise hit.

Andelen unge polakker som ønsker å utvandre er halvert på få år, fortalte forsker Jakub Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) nylig til E24. 

Over halvparten av trygdeeksporten i fjor gikk til alderspensjonister.

TRYGDEEKSPORTEN HAR HELLER ikke eksplodert, slik noen har fryktet. Tvert imot viser tall fra Nav at trygdeeksporten står på stedet hvil.

Justert etter inflasjon gikk eksporten av norske trygdeytelser faktisk ned i fjor, fortalte Nav da de nylig la fram tall for utbetalinger av Nav-ytelser til utlandet. Nav mener nedgangen blant annet henger sammen med redusert innvandring.

Mesteparten av trygdeeksporten er det for øvrig norske alderspensjonister og uføretrygdete som står bak. Over halvparten av trygdeeksporten i fjor gikk til alderspensjonister, og det store flertallet av dem er nordmenn.

NI AV TI mottakere av barnetrygd og kontantstøtte i utlandet er derimot utenlandske statsborgere, med polakker på topp. Men økningen i disse utbetalingene er beskjedne sammenlignet med økningen i utbetalinger til pensjonister.

Fra 2011 til 2017 økte utbetaling av alderspensjon til utlandet med hele 1,8 milliarder kroner. I samme periode økte eksporten av kontantstøtte med bare 13 millioner, og eksporten av barnetrygd økte med 33 millioner.

DEN SAMLEDE EKSPORTEN av alderspensjon og uføretrygd var i fjor om lag 30 ganger så høy som eksporten av barnetrygd og kontantstøtte.

Mest trygdepenger gikk Sverige og Spania, mens Polen kom på fjerdeplass. Så mens statistikken gir liten dekning for å beskrive Norge som Europas trygdekontor, kan den – hvis man er på jakt etter spissformuleringer – gi dekning for å omtale Sverige og Spania som frihavner for norske trygdeeksportører.

Det er imidlertid ingen grunn til å vente at økning i trygdeeksporten til Sverige og Spania vil resultere i bekymringsmeldinger på politisk hold.

Av Øivind Fjeldstad, ansvarlig redaktør, Velferd

Annonse
Annonse
Annonse