Annonse
DOKUMENTERT EFFEKT: Kombinasjonen av kognitiv terapi og arbeidsrettet oppfølging har gitt gode resultater for unge mennesker med psykiske helseplager. Foto: Rawpixelimages
Leder
Leder

Sprik mellom liv og lære i Nav

– VI MÅ SATSE på tiltak som vi vet at virker.

Dette har vært gjennomgangsmelodien i Nav de siste årene. Erkjennelsen har vært økende for at store penger er brukt på tiltak for å få folk ut i jobb, uten at man vet om de virker etter hensikten.

Derfor snakker Nav nå stadig oftere om å jobbe evidensbasert eller kunnskapsbasert, dvs. at de skal prioritere tiltak der det foreligger solid dokumentasjon på at resultatene er gode.

Historien om Senter for jobbmestring forteller imidlertid at det kan være et gap mellom gode intensjoner og praktisk handling i Nav.

Tilbudet ved Senter for jobbmestring gir langt bedre effekt enn vanlig oppfølging fra Nav.

DET ER FLERE gode grunner til at Senter for jobbmestring burde være høyt prioritert i Nav:

Målgruppen er viktig: Lettere til moderate psykiske lidelser er en viktig årsak til sykefravær og frafall fra arbeidslivet, og Senter for jobbmestring har som mål å hjelpe denne gruppen til å komme i jobb eller å beholde jobben de har.

Senteret i Oslo retter innsatsen spesielt mot unge med psykiske helseplager som står utenfor arbeid og utdanning, en gruppe som både Nav og politikere har høyt på prioriteringslisten.

Arbeidsmåten er nyskapende: Ved Senter for jobbmestring jobber terapeuter og jobbspesialister side om side for å kombinere hjelp med å takle psykiske helseplager med bistand til å komme i jobb.

Resultatene er gode: En evaluering bestilt av Nav viser at tilbudet ved Senter for jobbmestring gir langt bedre effekt enn vanlig oppfølging fra Nav. Blant personer som hadde stått lenge utenfor arbeidslivet, lyktes Senter for jobbmestring dobbelt så godt med å få folk i jobb sammenlignet med Navs vanlige oppfølging.

Og enda bedre: En oppfølgingsstudie viser at hjelpen som gis gjennom Senter for jobbmestring, har langtidseffekt på å holde folk i jobb.

Les også: Usikker framtid for suksesstiltak i Nav

NÅR MÅLGRUPPEN ER viktig, arbeidsmåten er nyskapende og resultatene er gode, skulle man tro at jubelen ville stå i taket i Nav.

Når ambisjonen er å satse på tiltak man vet at virker, kunne man forvente følgende marsjordre fra ledelsen i Nav: «Dette prosjektet skal ikke lenger bare være et forsøk i sju fylker. Nå skal vi rulle ut tilbudet i stor skala og etablere et Senter for jobbmestring i alle landets fylker.»

En slik marsjordre kom aldri.

Nav kan stille med jobbspesialister, mens helsetjenesten må stille med terapeutene.

– Nav har ikke fått midler til å utvide tilbudet til andre deler av landet, er forklaringen Navs arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik gir til Velferd.no.

HVORFOR PENGENE IKKE har kommet, og hvem som burde ha kjent sin besøkelsestid, er uklart. Det som står fast, er at dokumentasjonen av de gode resultatene, som har vakt internasjonal oppsikt, ikke resulterte i at Nav utvidet tilbudet.

Nå spøker det også for framtiden til de etablerte sentrene. Øremerkingen av midler forsvinner ved årsskiftet, og da skal pengene i stedet spres på alle fylker. Det blir opp til Nav i hvert enkelt fylke å avgjøre hvordan de vil bruke pengene.

Resultatet kan bli at Senter for jobbmestring kan bli nedlagt eller omorganisert til det ugjenkjennelige.

Det er ikke hver dag Nav har mulighet til å omsette ambisjonen om å satse på tiltak man vet at virker til praktisk handling. 

– VI ØNSKER Å tilby dette nasjonalt, sier Hugvik til Velferd.no. Samtidig sår han tvil om Nav stiller seg bak modellen som har bidratt til at Senter for jobbmestring har blitt en suksess.

– Nav kan stille med jobbspesialister, mens helsetjenesten må stille med terapeutene, sier Hugvik. Det betyr i så fall en annen modell enn dagens Senter for jobbmestring, der terapeuter er ansatt i Nav.

Det er ikke hver dag Nav har mulighet til å omsette ambisjonen om å satse på tiltak man vet at virker til praktisk handling. Det er heller ikke hver dag Nav har mulighet til å skusle bort en slik sjanse.

NÅR NAV NÅ skal ta stilling til hva som skal skje med Senter for jobbmestring, er det et slikt valg man skal ta.

Velger man å avvikle dette tilbudet, harmonerer det dårlige med det uttalte målet om å satse på tiltak med dokumentert effekt.

Det samme er tilfelle om Nav velger en omorganisering, for eksempel ved å skyve deler av ansvaret over på helsevesenet.

Hvis modellen og arbeidsmåtene endres, vil det i realiteten være et nytt og annerledes tilbud som lanseres, selv om man skulle velge å beholde det gamle navnet.

NAV BRUKER MILLIARDER av kroner på tiltak der effekten er usikker. Da er det vanskelig å forstå at det ikke har vært mulig å skaffe penger til veie til et tilbud der den positive effekten er dokumentert etter strenge vitenskapelige kriterier.

Annonse
Annonse
Annonse