Annonse

Velferd

Én av fem nordmenn stoler ikke på helsevesenet

De frykter at helsevesenet ikke kan ta godt nok vare på dem hvis de blir alvorlig syke, viser en ny undersøkelse.

Flere sliter med å bruke Nav

Når Nav-kontor har kortere åpningstider og er mer digitale, blir det vanskeligere for folk med lese- og skrivevansker og de med svak datakunnskap å få hjelp.

Rett24Nav lagret IP-adresser ulovlig i sju år

I forrige uke foreslo regjeringen en hjemmel som gir anledning til å lagre IP-adresser i 12 måneder. Nav kom dem i forkjøpet, ved å gjøre det ulovlig i sju år.

Innvandrere deltar mindre i frivillig arbeid

Dårlig økonomi, svake norskkunnskaper og kort botid er barrierer for at innvandrere skal engasjere seg i frivillig arbeid.

Rekordhøyt antall nye mottakere av AAP

Tallet på nye mottakere av arbeidsavklaringspenger i første kvartal i år er det høyeste siden ordningen ble innført i 2010.

Forskere knuser myte– Nei, det er ikke flere unge som går på Nav enn før

Mange har uttrykt bekymring over at stadig flere unge blir avhengige av penger fra Nav. Sannheten er tvert imot at stadig færre unge mottar helserelaterte Nav-ytelser.

BarneombudetIngen så hvordan summen av tiltak rammet barn og unge

For mange barn og unge vil følgene av pandemien følge dem gjennom livet, frykter koronakommisjonen. Barneombudet mener regjeringen må følge opp.

KommisjonenRiktig med inngripende smittevern 12. mars 2020 – men tiltakene var dårlig forberedt

Koronakommisjonens leder Stener Kvinnsland mener det var riktig å sette inn inngripende tiltak 12. mars 2020, fremfor å vente på mer kunnskap.

Pårørendealliansen– Vi trenger en gjenåpningsplan for pårørende

Pårørende til syke og eldre har vært hardt belastet under koronapandemien. Og mange frykter at tilbudene ikke vil bli som før, når pandemien er over.

Åtte av ti mener folk må ta mer ansvar for alderdommen

I en ny undersøkelse svarer åtte av ti at den enkelte må ta større ansvar for egen helse, sosialt liv og bosituasjon for å sikre seg en god alderdom.

Fem kommuner i Norge har over 20 prosent uføre

10,4 prosent av arbeidsstyrken i landet er uføre. I fem kommuner er uføreandelen på over 20 prosent.

YS-lederen raser– Første steg mot en reell avvikling av særaldergrensene

– Regjeringen angriper partssamarbeidet når de nå foreslår å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrenser, sier YS-leder Erik Kollerud.

Kan du sykemelde deg etter mye stress og press på jobben?

Mer enn halvparten av oss mener det er greit å sykemelde seg på grunn av dårlig arbeidsmiljø. Men ifølge loven gir det ikke rett til sykepenger.

Nav forbereder seg på å betale ut feriepenger før sommerferien

Nav forbereder seg på å betale ut feriepenger på dagpenger før sommeren, selv om ordningen ikke er vedtatt av politikerne.

Fritt OrdForfattere får pris for å løfte fram funksjonshemmedes erfaringer

Forfatterne Jan Grue, Bjørn Hatterud og Olaug Nilssen får Stiftelsen Fritt Ords Pris 2021 for sine sterke og kritiske bidrag til å belyse samfunnssituasjonen og ytringskulturen for funksjonshemmede i Norge.

Nav forbereder seg på å betale ut feriepenger før sommerferien

Nav forbereder seg på å betale ut feriepenger på dagpenger før sommeren, selv om ordningen fortsatt ikke er vedtatt.

Derfor bok

– Samfunnsnyttig at utsiden får innblikk i hva som kan foregå på norske sykehjem

Tidligere sykepleier Vigdis J. Reisæter har skrevet bok om det hun kategoriserer som uverdige forhold på norske sykehjem. Etter at hun i 2018 sluttet som sykepleier klarte hun ikke å holde tett om det hun hadde sett. Da ville hun være med å opprettholde at brudd på menneskerettigheter fikk finne sted, mener hun.

Regjeringen kvitter seg med «fedrekvotefellen»

Mange fedre har mistet retten til foreldrepenger fordi de har søkt for sent. Nå vil regjeringen gjøre det lettere for foreldre å utsette uttaket av deler av foreldrepengene.

Røe Isaksen om aktivitetsplikt– Vi tok for mye Møllers tran

– Vi tok for mye Møllers tran da vi beskrev de positive effektene av aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottakere, vedgår arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ingen effekt av obligatorisk aktivitetsplikt for unge

Innføring av obligatorisk aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere har ikke ført til at flere har kommet over i arbeid eller utdanning, viser ny rapport.

Kirkens Bymisjon– Urovekkende økning i antall barn som lever i fattigdom

115.0000 barn i Norge vokser opp i fattigdom, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Antall barn i lavinntektsgrupper har økt med hele 70 prosent siden 2006

115.500 barn levde i lavinntektsfamilier i 2019, opp til 11,7 prosent. Fire av ti barn med innvandrerbakgrunn lever i relativ fattigdom.

Ny analyseRedusert AAP-tid fører til flere unge på uføretrygd

Kortere makstid for arbeidsavklaringspenger (AAP) øker sannsynligheten for varig uføretrygd for de yngste AAP-mottakerne, viser analyse fra Nav.

Redd Barna– Svært alvorlig at helsesykepleiere er omdisponert under pandemien

Redd Barna reagerer sterkt på at tre av fire kommuner har omdisponert helsesykepleiere fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten under koronaen. – Svært alvorlig, og mye mer omfattende enn vi fryktet, sier Monica Sydgård i Redd Barna.

Fretex på tiltakstoppen – fikk en kvart milliard fra Nav i fjor

Fire av de fem største tiltaksleverandørene til Nav i fjor var kommersielle selskaper. Men nok en gang var det Fretex som fikk utbetalt mest tiltakspenger fra Nav.

Stortinget om Nav-skandalenBer regjeringen avklare reglene

Stortinget ber regjeringen om én gang for alle å avklare hvilke regler som gjelder for trygdemottakere som oppholder seg i utlandet.

KrF vil gi kontantstøtte til pårørende som pleier sine eldre

I forkant av høstens valg henter KrF et gammelt forslag opp av skuffen: En kontantstøtte for pårørende til eldre med omsorgsbehov.

Tom Tvedt er ny leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Tidligere idrettspresident og arbeiderpartipolitiker Tom Tvedt ble sist helg valgt til ny forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.

Tommelen ned for Frp-forslag om statliggjøring av Nav

Et Frp-forslag om å gjøre Nav til en rent statlig etat møter kompakt motstand i andre partier. I Høyre vil man tvert imot ha et forsøk med å overføre mer ansvar til kommunene.

Dårlige levekår og diskriminering fører til ensomhet blant innvandrere

Innvandrere opplever i større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn resten av befolkningen. Dårlige levekår, diskriminering og svake norskkunnskaper er noen av årsakene, ifølge ny analyse.

Pilotprosjekt skal gi utviklingshemmede tilbud om høyere utdanning

Personer med utviklingshemming har i dag ikke et reelt tilbud om høyere utdanning. Nå skal et slikt tilbud etableres ved VID vitenskapelige høgskole.

Redd Barna ber om større satsing på barn og unge i neste års statsbudsjett

Redd Barna ber om en stor satsing på barn og unge i neste års statsbudsjett. De sier at koronapandemien og smitteverntiltak rammer barn hardt i hele verden.

Færre kommuner avkortet sosialhjelp ved barnetrygd

Færre kommuner enn før har valgt å avkorte sosialhjelp for familier som får barnetrygd. SVs Karin Andersen gleder seg over utviklingen.

Kommuner har brukt mindre på barnevern under pandemien

Kommunenes utgifter til barnevernet gikk ned i pandemiåret 2020. Det samme gjaldt sosialutgiftene, viser en undersøkelse KS har gjort.

Frp vil skrote Nav-partnerskapet mellom stat og kommune – men møter motbør

Stortingsrepresentanter for Fremskrittspartiet vil frata kommunene ansvaret for sosialhjelpen og gjøre Nav til en rent statlig etat. – Statliggjøring av Nav er en dårlig idé, advarer forsker.

Stortinget sier nei til å ta funksjonshemmedes rettigheter inn i loven

For tredje gang har Stortinget vendt tommelen ned for å inkorporere en konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter i det norske lovverket.

Laveste vekst av innvandrere siden 2002

Ved inngangen til 2021 var det bosatt 9.600 flere innvandrere i Norge enn året før. Det gir den laveste innvandringsveksten siden 2002, ifølge SSB.

Partiet Sentrum – Kampen mot utenforskap er sak nummer én

Det nye partiet Sentrum vil begrense anbud på sentrale velferdstjenester, men mener det offentlige bør samarbeide tettere med private og ideelle velferdsaktører.

Umulig for mange å gi omsorg under pandemien

En av tre pårørende har under pandemien gjort mer enn tidligere for den de har omsorg for. Men mange på sykehjem ble det umulig å hjelpe.

Flere ett-åringer går i barnehage

Antall barn i norske barnehager går stadig nedover. Men det blir flere ett-åringer i barnehagene.

Redd Barna112 milliarder skoledager har gått tapt etter ett år med pandemi

112 milliarder skoledager har gått tapt det siste året, viser en analyse fra Redd Barna. Organisasjonen krever flere tiltak for å stanse den pågående utdanningskrisen

Finland bruker mest på velferd, Norge bruker mest på helse

Finland bruker den største andelen av brutto nasjonalbudsjett på velferdsytelser, viser tall for EU-landene. Norge ligger omtrent på EU-gjennomsnittet.

Færrest besto Statsborgerprøven i Nordland

Nesten 9.000 personer tok Statsborgerprøven i fjor. Drøyt ni av ti besto prøven i Oslo, mens om lag sju av ti besto i Nordland.

Kommunene glapp på de sårbare barna

Tilbudet til sårbare barn og unge ble sterkt redusert i en rekke kommuner, spesielt i de to første månedene av pandemien, viser en ny undersøkelse.

Lege ble lønnsdiskriminertVant fram i Diskrimineringsnemnda

En lege er tilkjent 265.000 kroner i erstatning for økonomisk tap som følge av brudd på likelønnsbestemmelsen i ett av landets fengsler. Hun får også 20.000 kroner i oppreisning.

Disse fagene var mest populære blant innvandrere

Blant elever i skole er i overkant av halvparten av innvandrerne i yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Slik skal Norge gjenåpnes

En gradvis heving av tiltakene trinn for trinn i fire etapper. Det blir kjernen i den store planen for gjenåpning av Norge.

Mange svindlet med syke- og uføreforsikring i fjor

I koronaåret 2020 ble det avdekket langt flere forsøk på forsikringssvindel enn årene før. Svindelbeløpene var størst i syke- og uføresaker.

Personvernbrudd i Nav– Dette er en ny Nav-skandale

I disse dager får 400.000 nordmenn brev om at Nav har brutt personvernet ved å gi arbeidsgivere tilgang til deres CV-er. Opplysningene kan ha blitt misbrukt, vedgår Nav i brevet til de berørte.

Foreldre forbereder søksmål om omstridt Nav-praksis

Flere titalls foreldre forbereder et gruppesøksmål som vil omhandle et potensielt erstatningsansvar for alle samværsforeldre som har betalt for mye i bidrag.

Nav må ut med dagbøter hvis de ikke retter søknadsskjemaer

Nav må betale 50.000 kroner i dagbøter om de ikke retter feil påvist av Digitaliseringsdirektoratet, som mener at Nav bryter med kravene i likestillingsloven.

Erna Solberg advarer mot å «flate ut» pensjonen

Statsminister Erna Solberg (H) frykter at økt minstepensjon kan føre til at de som har jobbet, ikke får verdi av pengene de har betalt inn.

AnalyseSolid vekst i pensjonisters kjøpekraft

Politikere og Pensjonistforbundet har slått alarm om at pensjonister er inntektstapere. Men pensjonister flest har fått mer penger å rutte med de senere årene.

Betydelig økning i mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2020

Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger økte kraftig i fjor. En av fire AAP-mottakere har en psykisk lidelse.

Redd BarnaDe sårbare barna er ikke bare et koronaproblem

Sårbare barn og unge er blitt løftet fram under pandemien. Men i årene i forkant ble situasjonen deres verre, mener Redd Barna, som håper satsingen varer.

Færre har gått frå arbeidsavklaringspengar til uføretrygd under pandemien

– Det har bidrege til at både talet på personar som får uføretrygd og prosentdelen blei lågare i 2020 enn vi antok for eit år sidan, seier Nav-sjef Hans Christian Holte.

Regjeringsutvalg foreslår skatteendringer

Koronapandemien har gjort nordmenn fattigere, fastslår regjeringsutvalg. De foreslår blant annet lavere inntektsskatt for folk i randsonen av arbeidslivet.

LO sier nei til AAP-innstramming

LO avviser forslaget fra Sysselsettingsutvalget om å gjøre det vanskeligere for unge å få arbeidsavklaringspenger.

Utvalg vil hindre unge i å havne på trygd

Innføring av en arbeidsorientert uføretrygd og innstramming i unges muligheter til å få arbeidsavklaringspenger. Det er blant forslagene i Sysselsettingsutvalgets rapport.

Koronaåret 2020Nav reduserte kontrollen – anmeldelser for trygdesvindel ble halvert

Antall anmeldelser for trygdesvindel gjorde et styrtdykk i fjor. Nav måtte kutte i kontrollen for å ta seg av koronarammede arbeidstakere, forteller Nav-direktør Hans Christian Holte.

Annonse
Annonse
Annonse