Annonse

Velferd

Stiftelse starter gjeldsrådgivning i samarbeid med Bank Norwegian

Bank Norwegian er hovedsamarbeidspartner når Stiftelsen Rettferd i disse dager lanserer en uavhengig gjeldsrådgivningstjeneste.

Bare én Nav-dømt har fått dommen omgjort

Så langt er bare én av dem som kan være urettmessig dømt for trygdesvindel i Nav-skandalen, formelt blitt frifunnet, opplyser setteriksadvokaten.

UførereformenStø kurs i feil retning

Regjeringen uførereform skulle få uføre til å jobbe mer, men det har ikke skjedd. Yrkesdeltakelsen har stått på stedet hvil, realinntekten har gått ned og avhengigheten av trygd har økt, viser nye tall.

BeregningEn sykepleier kan kun kjøpe 1 av 40 boliger i Oslo

En enslig sykepleier vil kun ha mulighet til å kjøpe 2,5 prosent av boligene i Oslo, ifølge den ifølge halvårlige sykepleierindeksen fra Eiendom Norge.

Nederlands regjering sletter skattegjeld etter trygdeskandale

Mandag kunngjorde Nederlands fungerende regjering at de sletter all statlig gjeld fra familiene som ble rammet av landets barnetrygdskandale.

Størst økning av arbeidsavklaringspenger blant 30-åringer

– En kraftig økning i arbeidsledigheten har bidratt til at flere startet å motta AAP i 2020, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

Nedgang i realinntekt for uføre

I fireårsperioden fra 2015 til 2018 sank den personlige realinntekten etter skatt med 3,1 prosent for uføretrygdede. Samtidig har andelen uføre med lavinntekt økt.

Nav utbetalte 38,3 milliarder kroner i ytelser i forbindelse med koronakrisen i fjor

Nav utbetalte i fjor 38,3 milliarder kroner i ytelser etter at koronakrisen slo inn i mars. Det er fire ganger mer enn de utbetalte i dagpenger i hele 2019.

Nav behandlet ikke søknad fordi det sto «Kjære Nav» i overskriften

En uformell søknad til Nav om sosialhjelp ble ikke behandlet, fordi den startet med ordene «Kjære Nav». Søknaden skulle vært behandlet, fastslår Sivilombudsmannen.

Folks tillit til barnevernet er styrket

Over halvparten av befolkningen har et godt eller meget godt inntrykk av barnevernet. Tilliten til barnevernet er styrket de siste årene, viser undersøkelse.

Eldreombudet– Vi skal være vaktbikkje og trekkhund

– Eldre har vært litt tilsidesatt og glemt, så det er på høy tid at vi har fått et ombud som taler de eldres sak, sier Bente Lund Jacobsen, Norges første eldreombud.

Mer enn 3.100 ofre for trygdeskandalen er identifisert

Nav har så langt funnet fram til 3.143 personer som er rammet av trygdeskandalen, men tallet kan stige, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i et brev til Eftas overvåkingsorgan Esa.

Departementer tar til motmæle mot kritikk av pårørendestrategi

Pårørendealliansen mener regjeringens nye pårørendestrategi har store mangler. Departementer med ansvar for strategien, er ikke enige i kritikken.

Andelen private skoler i Norge øker stadig

Andelen private skoler i Norge har økt med 61,8 prosent siden 2010. SV er bekymret.

Pensjonistorganisasjonene strides om minstepensjonsløft

Flere pensjonistorganisasjoner vil ikke være med på Pensjonistforbundets og Frp og SVs forslag om å løfte minstepensjonistene gjennom omfordeling.

Helsedepartementet– Sykehjemsbeboere har rett på besøk

Flere kommuner skal ha oppfattet regjeringens anbefaling om sosial pause som et signal om å stenge sykehjem for pårørende. Dette avviser Helsedepartementet.

Større frihet for Nav lokalt – men arbeidet hoper seg opp for veilederne

Én av to Nav-veiledere oppgir at de ikke har nok ressurser til å følge opp brukerne. Like mange opplever at de har liten innflytelse over egen arbeidshverdag.

Topp tiltro til myndighetene under koronapandemien

Folks tillit til norske myndigheter økte markant i koronaåret 2020. Størst tillitshopp har regjeringen, mens domstolene og Stortinget satte tillitsrekord.

– Store mangler i regjeringens pårørendestrategi

Mange pårørende sliter seg ut med omsorgsoppgaver for syke og gamle. Regjeringens nye pårørendestrategi overlater mange av dem til seg selv, mener Pårørendealliansen.

Røde Kors ber kommunene åpne skolene for barnas skyld

Røde Kors ber kommunene sørge for at barn og unge kan få gå på skolen og få tilgang på helsesykepleiere.

Ny generalsekretær i Blindeforbundet

Mandag begynte Per Inge Bjerknes (41) i jobben som generalsekretær i Blindeforbundet. Den nye generalsekretæren har lang erfaring fra politikk og arbeid blant synshemmede.

Sosiale entreprenører slipper ikke inn i varmen

Stat og kommuner strør oppstart- og prosjektstøtte over sosiale entreprenører. Men mange møter veggen når de prøver å få langsiktige og forpliktende samarbeidsavtaler med det offentlige.

Mange innvandrere bor trangt – kan øke faren for koronasmitte

Trangboddhet er tre ganger så vanlig blant innvandrere som blant resten av befolkningen. Det kan ha betydning for omfanget av koronasmitte, påpeker SSB.

Fra bekymring til jubel i tv-kanal for utviklingshemmede

I høst fryktet TV Bra for framtiden for kanalen, som er laget av og for utviklingshemmede. Nå er gleden stor etter at tv-kanalen er sikret millionstøtte.

Færre tror innvandrere misbruker velferdsordninger

Færre mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger eller anser innvandrere som en kilde til utrygghet i samfunnet, viser undersøkelse.

Løfter frem fortellingene til personer med rusavhengighet

– Det er viktig at personer med rusavhengighets stemmer blir hørt i samfunnet. Å få uttrykt seg, slik at man blir tatt på alvor, kan være en vei ut av et vanskelig liv, sier forskeren bak prosjektet «Drømmefangerne», Mette Bøe Lyngstad.

EU: Julenissens jobb er samfunnskritisk

For å sikre at julenissen ikke blir hindret av koronarestriksjoner, har EU erklært at nissen fyller en samfunnskritisk oppgave.

Næringsminister Nybø forsvarer kommersielle velferdsleverandører

Næringsminister Iselin Nybø og leder Kåre Hagen i Velferdstjenesteutvalget rykker ut til forsvar for private velferdsleverandørers rett til å tjene penger.

Venstrekomité vil øke barnetrygden betydelig, men skattlegge den

Venstres programkomité vil øke barnetrygden til nær 20.000 kroner, men skattlegge den for å gi mest til de familiene som har størst behov.

Nav-veiledere i skolen har ikke redusert frafall

Et forsøk med Nav-veiledere i videregående skoler har ikke påvirket hvor mange som fullfører skolegangen, viser studie.

Regjeringen klar med handlingsplan for pårørende

Ett år etter at planen skulle legges fram, har regjeringen nå lansert en pårørendestrategi som skal løfte fram pårørendes rolle og situasjon.

Mottakere av sosialhjelp og AAP opplever lavest livskvalitet

De som mottar sosialhjelp og arbeidsavklaringspenger fra Nav, opplever lavest livskvalitet blant nordmenn med lav inntekt.

Ni prosent av barna var i barnehagen under nedstengningen i mars

Da barnehagene stengte ned i mars på grunn av pandemien, var fremdeles ni prosent av barna til stede i barnehagene.

Utenlandske aktører på frammarsj i norsk velferd

Utenlandske, kommersielle selskaper leverer stadig flere velferdstjenester i Norge. Ideelle aktører er på vikende front, viser en offentlig utredning.

Flere sender bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i Trøndelag

Barnevernet i Trøndelag tok imot 35 prosent flere bekymringsmeldinger i september, oktober og første del av november enn på samme tid i fjor.

Regjeringen foreslår ny lov som skal sikre at alle har et hjem

Nesten 180.000 mennesker strever med å skaffe seg tak over hodet på egen hånd. Nå vil regjeringen stramme inn kommunens ansvar for å sikre alle et sted å bo.

Næringsministeren får kritikk for framstilling av velferdsrapport

Iselin Nybø blir kritisert for å skape et inntrykk av at det ikke eksisterer superprofitt i private velferdstjenester uten at hun har grunnlag for det.

Mindre bruk av institusjoner i barnevernet

Antall oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner gikk ned med fem prosent i 2019 sammenlignet med året før. Siden 2010 har det vært en nedgang på 26 prosent.

11 prosent av overskuddet i private barnehager gikk til utbytte

Overskuddet for private barnehager i 2019 endte på om lag én milliard kroner i fjor. Av dette ble drøyt 111 millioner overført til eierne som utbytte.

Barnefattigdom øker i flertallet av norske kommuner

110.800 barn vokste opp i en familie med vedvarende lavinntekt i 2018. Det var 5.300 flere enn året før.

Nav-dømte beskylder setteriksadvokaten for løgn

Ingen er dømt i Nav-skandalen bare for å ha vært i EØS-land, hevdet setteriksadvokaten i Nav-høringen i Efta-domstolen. – Reinspikka løgn, svarer trygdedømte.

TrygdeskandalenNorge slåss for 2012-skille i Efta-domstolen

Arbeids- og sosialdepartementet vil argumentere for at det går et vesentlig skille i Nav-saken i 2012, når det torsdag holdes høring i Efta-domstolen.

Matchbox – fra sosialhjelp til arbeid og utdanning

I løpet av drøyt halvannet år gikk tallet på unge sosialhjelpsmottakere i Ringerike kommune ned med 45 prosent. Ungdomssatsingen Matchbox tilskrives noe av æren for den positive utviklingen.

Esa åpner formell sak mot Norge etter trygdeskandalen

Tilsynsorganet Esa mener Norge ikke har respektert EØS-reglene i trygdeforordningen og retten til fri bevegelse og har innledet en formell sak mot Norge.

Sp vil utvide satsing mot unge som faller utenfor

Senterpartiet foreslår å bruke 68 millioner kroner til tiltak for ungdom som faller ut av skolen. Partiet vil utvide områdesatsingene til Grenland og Romerike.

Knapt én av to kvoteflyktninger er i jobb

Under halvparten av kvoteflyktningene i Norge er i jobb, og nesten én av to har vedvarende lavinntekt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Sp kritiserer pensjonsforlag fra SV og Frp

Senterpartiet kritiserer Frp og SV for å gi pensjonistene en modell som gir dem mindre enn lønnsmottakerne i gode tider, men like dårlig i magre tider.

2014-rapport sentral i ny høring om trygdeskandalen

En rapport fra 2014 vil spille en sentral rolle i en ny høring om trygdeskandalen i Stortingets kontrollkomité denne uka.

Oslo-politiker dømt til ni måneders fengsel for grov Nav-svindel

En representant i Oslo bystyre er dømt til ni måneders fengsel for å ha svindlet Nav for 760.000 kroner. Mannen tilsto bedrageriet i retten.

Eldrebølgen gir kraftig utgiftsvekst i folketrygden

Utgiftene til folketrygden er ventet å øke med 94 milliarder kroner fra 2019 til 2030, en økning på 19 prosent. Flere eldre og sterk vekst i medisinutgifter er hovedårsaker til økningen.

Vi savner hverandre mer enn noen gang

To av tre nordmenn savner mer kontakt med andre mennesker. Og flere føler seg ensomme enn noen gang tidligere under koronapandemien.

Unge funksjonshemmede har mistet rettigheter i koronatiden

Ungdom med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har blitt rammet hardt av smitteverntiltakene under koronapandemien, sier undersøkelse.

Nesten 50.000 nye alderspensjonister siden januar

Flere har tatt ut alderspensjon i år enn i fjor, men koronapandemien har hatt lite å si for økningen.

Én av ti barn og unge gruer seg til jul

Økt alkoholbruk, psykiske utfordringer, dårlig råd og konflikter i familien er hovedårsaker til at mange barn og unge gruer seg til jul.

Høyre frykter pensjonistene kan tape mer med Frp og SVs pensjonsforlik

Høyre mener pensjonistene risikere å tape mer i pensjon med Frp og SVs modell og frykter en økt pensjonsregning til de unge.

Nav-sjef– Lykkes ikke med psykisk syke uten jobb

To av tre unge som mottar arbeidsavklaringspenger har lettere psykiske lidelser. Samarbeidet mellom Nav og helsetjenesten må bli bedre, dersom man skal få disse i jobb, mener Nav-sjefen.

Frp og SV inviterer til bredt pensjonistforlik

17 år etter at de fant sammen om et barnehageforlik, går Frp og SV sammen om et pensjonistforlik. Ap og Sp flagger allerede støtte og sikrer flertall.

158 millioner til koronatiltak for sårbare grupper

Regjeringen vil bevilge 158 millioner kroner til tiltak for å dempe belastningen for sårbare grupper og mennesker som er rammet av ensomhet og isolasjon.

Fortsatt høy uføreandel blant de yngste

– Veksten blant unge uføre er en utvikling vi i Nav følger nøye med på. For å snu utviklingen, må innsatsen økes tidlig i helseforløpet, sier Nav-direktøren.

OsloMet-ansatte ber ledelsen si opp avtale med velferdskonsern

23 ansatte ved OsloMet ber i et opprop om at ledelsen ved universitet sier opp avtalen som er inngått med velferdskonsernet NHC Group.

Annonse
Annonse
Annonse