Annonse

Velferd

Karrieresteg

Bente Lund Jacobsen blir Norges første eldreombud

Landets eldre får nå sitt eget ombud som skal fremme deres interesser og arbeide for et mer aldersvennlig samfunn.

Opposisjonen vil ha nye Nav-svar fra regjeringen

Regjeringen må avklare at den har gitt riktige opplysninger om trygdeskandalen, krever Aps Eva Kristin Hansen i kontrollkomiteen. Senterpartiet støtter kravet.

Røe IsaksenRiktig å starte trygdeopprydding

Klare juridiske råd som regjeringen fikk i fjor høst, gjorde at det var riktig å sette i gang en ryddejobb, ifølge arbeidsministeren.

EU-kommisjonen om trygdeskandalenNav kan ha tolket EU-reglene riktig

En ny omdreining i Nav-skandalen kan være under oppseiling. EU-kommisjonen synes å mene at norske myndigheter kanskje ikke tolket reglene feil i Nav-saken.

Faktisk.no – InnsiktLever enslige minstepensjonister under fattigdomsgrensen?

Minstepensjonen for enslige har i årevis ligget godt under det som defineres som lavinntekt. Det er imidlertid ikke det samme som at alle minstepensjonister lever i fattigdom.

Regjeringens håndtering av trygdeskandalen får sterk kritikk fra opposisjonen

Regjeringens håndtering av trygdeskandalen er sterkt kritikkverdig, mener Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Frp reagerer på at regjeringen utsetter tvangsretur av utlendinger

Frp reagerer kraftig på at regjeringen har bedt utlendingsmyndighetene om å utsette tvangsretur av utlendinger med lang oppholdstid i Norge inntil videre.

Ni av ti foreldre er fornøyd med barnehagen

De fleste foreldre er svært eller ganske fornøyd med trivselen og tryggheten i barnehagen, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Vet ikke hvor mange som står uten inntekt etter AAP-innstramming

Mange står uten inntekt etter at reglene for å få arbeidsavklaringspenger ble strammet inn. Men regjeringen og Nav har ingen oversikt over hvor mange det gjelder.

Mer dialog ga inkluderings­suksess

Tett samarbeid mellom Nav-veileder og bedriftsmentorer gir bedre inkludering på arbeidsplassen. Slikt samarbeid fikk to av tre i jobb, viser forsøksprosjekt.

Regjeringen vil styrke ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester

Regjeringen gjør endringer i regelverket for anskaffelser slik at konkurranser om helse- og sosialtjenester kan reserveres for ideelle leverandører.

Motvillige menn får skylden for lave fødselstall

Fødselstallene faller og en forklaring kan være at mange menn ikke har lyst på flere barn.

Trolig delt innstilling om Nav-skandalen på Stortinget

Opposisjonen og de borgerlige ligger an til å komme med høyst ulike former for kritikk i innstillingen fra kontrollkomiteen om trygdeskandalen.

1.100 flere mottok uføretrygd i januar

353.300 personer mottok uføretrygd i Norge i januar, noe som var en økning på 1.100 personer fra desember måned, ifølge Nav-tall.

«Slo opp» med Nav da han fikk jobb – fikk svar på rim

Da Kristian Danielsen fikk seg jobb, gjorde han slutt på sitt ettårige forhold med Nav i en humoristisk melding. Han fikk kjærlig svar tilbake på rim.

Fastleger i skvis mellom rollene som hjelper og portvakt

Norske allmennleger opplever en økende konflikt mellom å skulle være pasientenes hjelper og samtidig opptre som samfunnets kontrollør.

Røe Isaksen åpner for å justere AAP-regler

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen åpner han for å gjøre justeringer i AAP-regelverket slik at personer i et behandlingsløp ikke mister ytelsen, skriver Dagsavisen.

Ny EØS-sakUføre og alderspensjonister har mistet pensjon

Flere uføre- og alderspensjonister med opptjeningstid fra andre EØS-land mistet deler av pensjonen sin i 2014. Nå skal praksisen vurderes, skriver Dagbladet.

Riksadvokaten ber påtalemyndigheten tenke mer selvstendig

I lys av Nav-saken må påtalemyndigheten gjøre grundigere egne vurderinger når de forbereder og fører straffesaker, slår Riksadvokaten fast.

Nav nedjusterer tallet på berørte i trygdeskandalen

Nav nedjusterer antallet berørte i trygdeskandalen fra 2.400 til i underkant av 2.000 personer etter å ha gjennomgått en rekke saker.

Tidligere høyesterettsdommerNav-dommene kan være riktige likevel

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård konkluderer i en EØS-rettslig redegjørelse med at få eller ingen er urettmessig dømt i trygdesaken.

Jens E. A. SkoghøySøker dommerstilling og trekker seg fra Nav-granskingen

Jens Edvin A. Skoghøy er blant seks søkere til et ledig dommerembete i Høyesterett. Han trekker seg derfor fra utvalget som gransker trygdesaken rundt Nav.

Vanskeligere å få rettshjelp for dem som trenger det mest

Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp har stått stille i 20 år. Selv en enslig uføretrygdet har i dag for høy inntekt til å få fri rettshjelp, påpeker Advokatforeningen.

Mindre prestasjonspress for skoleungdom i distriktene

Det er store likhetstrekk mellom ungdomslivet i distriktene og i sentrale strøk. Men ungdommer i distriktene opplever mindre prestasjonspress i skolearbeidet, viser undersøkelse.

Forskning

Hvordan inkluderer vi eldre med innvandrerbakgrunn?

Antall eldre med innvandrerbakgrunn øker i Norge. Men hvordan kan vi lykkes i større grad med å inkludere denne gruppen i sosiale felleskap? En del av løsningen er å bygge personlig kontakt, viser ny forskning.

Hver nordmann er med i to frivillige organisasjoner

Antall frivillige organisasjoner har økt de siste ti årene, både nasjonale og lokale, og nordmenn er medlem av to slike i snitt hver.

47 prosent flere alderspensjonister på ti år

Tallet på alderspensjonister har økt med drøyt 47 prosent siden 2009. Neste år vil antall alderspensjonister passere én million.

DanmarkFå kommer i jobb etter arbeidspraksis

Bare én av 20 danske sosialhjelpsmottakere som blir sendt ut i arbeidspraksis i en bedrift, jobber i denne bedriften et år senere.

Norge i skvisPensjonsutgifter vil øke med ni milliarder i året

Galopperende pensjonsutgifter og fallende oljeinntekter. Det er skvisen Norge har i vente i årene framover, ifølge regjeringen.

AAP-aksjonen– Navs overprøving av legeerklæringer har nærmest et industrielt preg

Nav avslår mange søknader uten at sakene er godt nok opplyst, advarer trygdeadvokater. Titusener Nav-avslag kan være ugyldige på grunn av saksbehandlingsfeil, mener AAP-aksjonen.

Trump kutter i velferden i nytt budsjettforslag

USAs president Donald Trump kutter i velferd og miljøtiltak og viderefører store skattekutt i sitt siste budsjettforslag før presidentvalget i høst.

Brosteinprisen til Gunnar Stålsett, Arne Viste og Mennesker i Limbo

Kirkens Bymisjon har tildelt Brosteinprisen 2019 til tre viktige aktører i kampen for ureturnerbare asylsøkeres rettigheter.

Arbeiderpartiet vil gi Nav-ansatte mer myndighet

Ansatte på de lokale Nav-kontorene må få myndighet til å innvilge søknader om arbeidsavklaringspenger, mener stortingsrepresentant Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet.

Kontrollkomiteen utsetter frist i Nav-saken

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget utsetter innstilling i Nav-saken til slutten av måneden.

Regjeringen gjør endringerFlere som har bodd i utlandet får rett til trygd

Regjeringen endrer praktiseringen av folketrygdens tilknytningskrav til Norge. Det betyr at flere som har bodd i utlandet får rett til trygdeytelser.

Advokater til angrep på norsk praksis i barnevernssaker

Retten har lagt for liten vekt på det biologiske prinsipp, mener advokaten til moren i den ene barnevernssaken i Høyesterett. Det er stor interesse for sakene.

Nav og LO til Høyesterett etter ny Nav-praksis

I 2017 sluttet Nav å dekke kostnader hos parter som mottar gratis advokatbistand, noe LO frykter vil svekke den juridiske hjelpen de tilbyr.

AdvokatMulig menneskerettsbrudd å nekte AAP-mottakere støtte

Å sette mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) på vent og uten støtte i 52 uker kan bryte med menneskerettighetene, mener advokat.

ØkonomVil ha borgerlønn for å stanse flukten fra landsbygda

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen vil innføre borgerlønn for å sikre bosettingen i distriktene. Han foreslår også å flytte Stortinget ut av Oslo.

Høyesterett åpner dørene under barnevernssaker

Normalt går barnevernssaker for lukkede dører, men når tre saker de kommende ukene skal behandles, har Høyesterett lagt til rette for åpne dører.

HøyesterettEn sykmelding gir deg ikke rett til sykepenger fra Nav

Sykmelding fra fastlegen er ingen garanti for at du får sykepenger. Det har en pleieassistent i Oslo fått erfare. En sykmelding er bare en sakkyndig uttalelse, fastslår Høyesterett i en fersk dom.

Nav skylder 200 millioner til Nav-ofre

Nav må trolig punge ut med 200 millioner kroner til tilbakebetaling og sletting av gjeld for dem som rammet trygdeskandalen.

Røe Isaksen– Vi må ta lærdom av Nav-saken

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) fikk Nav-skandalen i fanget da han tiltrådte. Onsdag satte han ned sin første arbeidsgruppe.

Forskning

– Mange eldre føler seg som pakker i systemet

Forsker har intervjuet eldre pasienter på korttidsopphold i Oslo. Selv om tjenesten beskrives som viktig, forteller flere om liten innflytelse i hverdagen og at det er lite som skjer.

Færre anmeldt for trygdesvindel i fjor – noen av dem var Nav-ofre

I fjor anmeldte Nav 881 personer for trygdesvindel for i alt 139 millioner kroner. Fem av sakene gjelder ofre for trygdeskandalen.

Nav-utvalg varsler svar om omfanget av trygdeskandalen

Utvalget som gransker Nav-saken, vil om kort tid avklare om trygdeskandalen først startet i 2012, eller om den går helt tilbake til 1994.

Elever med høyt utdannede foreldre gjør det bedre på nasjonale prøver

Elever med høyt utdannede foreldre gjør det fortsatt bedre på nasjonale prøver, viser resultatene fra 2019.

Anniken Hauglie– Det var mitt valg å gå av

Anniken Hauglie sier at hun selv tok valget om å gå av som arbeids- og sosialminister. Og statsminister Erna Solberg avviser at Hauglies avgang er en innrømmelse av skyld i trygdeskandalen.

Barn i Agder på kontantstøttetoppen

Ett av tre barn i Vest-Agder mottok kontantstøtte i desember i fjor. I Troms gjaldt det bare ett av sju barn i kontantstøttealder.

Chris KlemmetvoldHar hjulpet tidligere rusavhengige med å kutte Nav-strengen

Chris Klemmetvold har bevist at det er mulig å skape en livskraftig bedrift der de ansatte har rusbakgrunn. Nå er han klar for å overlate ledelsen av Medarbeiderne til andre.

Nav har ikke funnet flere feiltolkninger av EØS-reglene

En gjennomgang i Nav har ikke avdekket nye områder der folk er rammet av at EØS-regelverket er tolket feil.

Rødt ber om Frps hjelp til å felle Hauglie

Rødt-leder Bjørnar Moxnes utfordrer Frp til å støtte mistillitsforslaget mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H), nå som Frp ikke lenger er bundet i regjering.

Nye regler skal gjøre det lettere å varsle

Endringer i arbeidsmiljøloven skal bedre rutinene rundt varsling om kritikkverdige forhold, håper arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

FNNesten en halv milliard mennesker mangler arbeid

Nesten 470 millioner mennesker er for tiden arbeidsledige eller mangler nok arbeid til å leve et anstendig liv, ifølge FNs arbeidsorganisasjon ILO.

RettshjelpskoordinatorMinst 10.000 Nav-ofre bare etter 2012

Rettshjelpskoordinator Olav Lægreid i Nav-saken mener anslaget på 2.400 saker etter 2012 er altfor lavt, og mener minst 10.000 er rammet bare etter den tid.

Ny rapportPrivat barnevern utfyller det offentlige tilbudet

Private barnevernstjenester utfyller det offentlige barnevernet, men innkjøpskompetansen i stat og kommuner må styrkes, ifølge ny rapport.

Sosial- og eldreombudet i Oslo– Vanskeligere å nå fram til Nav enn før

Nav har blitt mindre tilgjengelig for dem som trenger mest hjelp, mener sosial- og eldreombud Anne-Lise Kristensen i Oslo.

Barneombudet er bekymret over forhold i barnevernet

Barneombudet har sett flere svært kritikkverdige forhold i barnevernet og ved institusjoner, ifølge en ny rapport. – Dette gjør oss sterkt bekymret.

Hauglie inviterer Riksadvokaten til møte

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Buschs utblåsning i Stortingets trygdehøring nylig får følger. Nå inviterer arbeids- og sosialministeren Riksadvokaten til møte.

Forskning

Skoleopptak med karakterer skaper mest ulikhet

Er loddtrekning beste metode for å gi elever plass på videregående skole i Oslo? Nå har forskere testet fem ulike modeller for inntak i Oslo.

Annonse
Annonse
Annonse