Annonse
INVITERER TIL DIALOG: Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge, som består av 13 landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjoner, vil delta i utviklingen fra fremtidens Nav. Bildet er fra et møte i samarbeidsforumet.
Synspunkt

«Fremtidens Nav - Ingenting om oss uten oss!»

SAMARBEIDSFORUM MOT FATTIGDOM I NORGE (SF) er et landsdekkende nettverk av bruker- og pårørendeorganisasjoner med bred og verdifull erfaring som brukere av offentlige velferdstjenester.

Vi ønsker å bidra positivt i den situasjonen som nå har oppstått etter at trygdeskandalen ble kjent. På bakgrunn av dette har SF tatt initiativ til «Fremtidens Nav».

Vi er opptatt av allerede nå å bruke de alvorlige forhold som er avdekket til sammen å gi vårt bidrag for Fremtidens Nav, med fokus og omtanke for både brukerne og de Nav-ansatte. Vi er opptatt av at Nav skal kunne utfylle sin rolle godt ut ifra de lover og regler som settes for Nav politisk.

VÅRT BUDSKAP TIL politisk ledelse er derfor følgende:

1. Legg enda bedre til rette for bruker- og ansatteorganisasjoner i utviklingen av Nav og Nav sitt regelverk.

2. Følg raskt opp Granavolden-erklæringens punkt om vurdering av et uavhengig Nav-ombud for å ivareta brukernes rettigheter.

VI – SF – UTFORDRER også arbeidstagerorganisasjonene til å bli med på Fremtidens Nav. Vi anerkjenner våre respektive organisasjoners særlige funksjon og ansvar for å fremme arbeidstaker-perspektivet (arbeidstagerorganisasjonene) og bruker-perspektivet (SF), men også det felles-ansvar vi har for dialog og informasjonsutveksling for innspill til Nav, og dermed for sikring av fortsatt høy grad av tillit til den offentlige forvaltning i Norge.

På bakgrunn av dette vil SF:

  • I nær fremtid invitere andre organisasjoner og sammenslutninger til et utvidet dialogmøte for å diskutere ideer, løsninger og tiltak for å oppfylle det formål som er skissert over.
  • Utarbeide et notat på bakgrunn av dialogmøtet som på ny-året vil bli overlevert Nav og de politiske myndigheter for videre utvikling av Nav.

SAMARBEIDSFORUM MOT FATTIGDOM i Norge er et organ for politisk påvirkningsarbeid, og består av tretten landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Forumet ble opprettet i 2009 og har faste møter med statsråder 4 ganger i året. Disse møtene kalles Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU).

Organisasjoner og sammenslutninger som ønsker å bli holdt orientert om det kommende dialogmøtet, kan ta kontakt med Tor Bernhard Slaathaug, Stiftelsen Rettferd for taperne. (930 22 708)

Annonse
Annonse
Annonse