Annonse
STORE TAP: På grunn av koronasituasjonen måtte Kreftforeningens årlige bøsseaksjon «Krafttak mot kreft» avlyses og heldigitaliseres. Kreftforeningen opplever et tap som følge av dette på over 20 millioner kroner, forteller Øystein E. Søreide og Kjartan Almenning i Abelia i dette innlegget. Foto: Kjell Inge Søreide/Kreftforeningen
Synspunkt

Hull i krisepakke må tettes

REGJERINGENS FORSLAG TIL ny tiltakspakke, den tredje i rekken, er nok et godt bidrag til omstilling av norsk økonomi. Men, pakken har hull. Ideell sektor har havnet i et av dem. Satsingen på forskning, grønn næringsutvikling og kompetanseheving er fornuftige grep for å rigge fremtidens Norge.

Men denne veien blir til mens man går, og også med denne tiltakspakken er det huller i veien. For å løse de store samfunnsproblemene trenger vi et godt samspill mellom offentlig, privat og ideell sektor.

Ideell sektor leverer avgjørende bidrag på mange samfunnsområder.

Sistnevnte gruppe er ikke godt nok ivaretatt av regjeringens krisepakker frem til nå. De er ikke del av de brede ordningene som kompenserer inntektsbortfall for næringslivet, til tross for at de er en stor bidragsyter i økonomien. Mange av dem treffes heller ikke av kompensasjonsordningen for bortfall av arrangementsinntekter for frivillige organisasjoner. Dette må Stortinget gjøre noe med før behandlingen av revidert nasjonalbudsjett neste fredag.

IDEELL SEKTOR LEVERER avgjørende bidrag på mange samfunnsområder, og spiller en sentral rolle i utviklingen av innovasjons- og kunnskapssamfunnet. Når mange virksomheter i denne sektoren nå opplever store inntektstap redusert virksomhet og kutt av tjenestetilbud, får dette store konsekvenser for Norge og norsk konkurransekraft.

La oss gi et par eksempler:

  • Kreftforeningens årlige bøsseaksjon «Krafttak mot kreft» måtte avlyses og heldigitaliseres. Over 20.000 bøssebærere som skulle samle inn penger til forskning på kreftformer få overlever, ble trukket tilbake. Kreftforeningen opplever et tap som følge av dette på over 20 millioner kroner.
  • Røde Kors henter normalt vesentlige inntekter fra å stille med lokale sanitetsvakter på større arrangementer. Nå er disse arrangementene avlyst, men Røde Kors kompenseres ikke fordi organisasjonen ikke er arrangør. Estimert tap er 22 millioner kroner.

Slike inntektstap, og fravær av treffende kompensasjonsordninger, rammer mulighetene organisasjonene har for å bidra til å oppnå viktige samfunnsmål i tiden framover.

Abelia mener at frivillige organisasjoner bør kompenseres fullt ut.

ABELIA HAR DERFOR foreslått tre konkrete justeringer av regjeringens siste tiltakspakke, som hver for seg kan tette hullene i veien og bidra til å sikre en reell løsning for flere virksomheter i ideell sektor:

  1. Utvide momskompensasjonsordningen

Dette er en ubyråkratisk ordning som treffer bredden av frivillig og ideell sektor. Abelia mener at frivillige organisasjoner bør kompenseres fullt ut, til erstatning for dagens system med delvis dekning, og at ordningen bør bli regelstyrt. Dette vil gi bedre likviditet og gjøre virksomhetene bedre rustet for å komme styrket ut av krisen.

  1. Utvidelse av «kontantstøtteordningen»

Stortinget har bedt regjeringen om at stiftelser og ideelle organisasjoner som ikke har erverv til formål og som derfor ikke betaler skatt, skal bli ivaretatt med økonomisk kompensasjon. Selv med regjeringens utvidelse av arrangementsstøtteordningen, treffes behovet i ideell og frivillig sektor fortsatt mangelfullt.

En løsning der virksomheter registrert i Frivillighetsregisteret får anledning til å søke på samme vilkår som private næringslivsaktører gjennom kontantstøtteordningen til Finansdepartementet, vil bidra til mer treffsikkerhet uten vesentlige uønskede effekter.

Bruttoproduktet til ideelle og frivillige organisasjoner var om lag 136 milliarder kroner i 2017.

  1. Inkludere flere inntektsgrunnlag i «arrangementsstøtteordningen»

En siste løsning er å utvide ordningen som opprinnelig var ment for arrangementer. Mens kontantstøtteordningen ikke skiller mellom ulike typer inntektsbortfall, rammes arrangementsstøtteordningen inn på en måte som bare treffer en liten del av aktivitetene til ideelle virksomheter.

Ved utløpet av søknadsfristen var det kun kommet inn søknad om ca. halvparten av bevilgningen. Dette er et klart signal om at ordningen er for smal.

Abelia mener at Stortinget bør justere ordningen, slik at den også omfatter for eksempel innsamlingsaktiviteter og salg av varer og tjenester på arrangementer.

BRUTTOPRODUKTET TIL IDEELLE og frivillige organisasjoner var om lag 136 milliarder kroner i 2017, eller rundt 4 prosent av BNP. De sysselsetter over 90.000 årsverk som alle betaler skatt på linje med andre arbeidstakere. Ideell sektor kan og må bidra til vellykket omstilling av Norge og økt konkurransekraft.

Abelia ser ikke noen saklig grunn til en så omfattende forskjellsbehandling av disse virksomhetene gjennom de generelle krisetiltakene.

Annonse
Annonse
Annonse