Annonse
  MØTER IKKE MENNESKET: «De som skal fatte vedtak i Nav Arbeid og ytelser har aldri møtt mennesket de skal fatte vedtaket om.», påpeker Elisabeth Thoresen i dette innlegget. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix
Synspunkt

Hvorfor kan dere ikke lytte, Nav?

Velferd.no publiserte i forrige uke et debattinnlegg fra advokat Olav Lægreid, der han tar til orde for å avskaffe Nav Arbeid og ytelser og gi mer beslutningsmyndighet til Nav lokalt. I går ble Lægreids innlegg besvart av arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik og fungerende ytelsesdirektør Bjørn Lien er i Nav.

Her er et tilsvar fra leder Elisabeth Thoresen i AAP-aksjonen til innlegget fra de to Nav-direktørene:

Kjære Kjell Hugvik og Bjørn Lien, hvorfor kan dere ikke lytte? 

Vi i AAP-aksjonen er enig med advokat Olav Lægreid. Lokale Nav-kontor må få tilbake sin myndighet til å fatte AAP- og uførevedtak, og Nav Arbeid og ytelser kan legges ned.

Hvorfor velger dere å gå ut å forsvare et NAV system som svikter?

IGJEN OPPLEVER VI i AAP-aksjonen at ledelsen i Nav går ut og forteller oss hvordan Nav skal fungere og være, og er totalt blottet fra å se vår virkelighet. 

Vi forstår at dere sitter godt i direktørstolene langt fra førstelinjen i Nav og også fra brukerne av Nav sine tjenester. 

Nav Arbeid og ytelser skal sørge for å sikre riktig og lik praksis i like saker, leser vi, men hvilken sak er egentlig lik en annen sak? 

NAV SKAL PÅSE at folk får rett ytelse til rett tid, sier dere. Her feiler Nav igjen og igjen. Vi trenger ikke trekke frem koronakrisen og dagpengesøknadene, for denne situasjonen er spesiell, men vi kan trekke frem søknader på AAP og uføretrygd som er naturlig for oss å skrive om. 

Hvor mange får ikke urettmessig avslag på sin AAP-søknad eller uføresøknad? 

Hva med nytt AAP-lovverk hvor Nav selv innrømmer at de har tolket loven om unntak fra makstid for strengt (folketrygdlovens §11-12), og hvor Nav viser liten eller ingen vilje så langt, til å rette opp i sine feil. 

Samme diagnose kan gi helt ulike sykdomsforløp, og der en kan jobbe, så kan en annen være ufør.

Nav Arbeid og ytelser skal sørge for å sikre riktig og lik praksis i like saker, leser vi, men hvilken sak er egentlig lik en annen sak? 

SAMME DIAGNOSE KAN gi helt ulike sykdomsforløp, og der en kan jobbe, så kan en annen være ufør.

Alt i Nav sin saksbehandling oppleves vilkårlig, det finnes ikke noe lik behandling utenom masseproduksjonen av avslagsvedtak som har stort sett lik ordlyd, og som ofte er totalt grunnløse, og på denne måten også bryter med forvaltningsloven, og derfor er å se på som ugyldige vedtak. 

Varsler vi får inn, tilsier også at Nav Klageinstans instruerer Nav Arbeid og ytelser i hvordan de skal fatte vedtak. 

Les også: – Sykes rettssikkerhet avhenger av omtale i mediene

HVORDAN KAN DA Nav Arbeid og ytelser ha noen tillit til lokalt Nav og deres vurdering? 

Alt er politisk styrt med måltall og føringer. Det å påstå noe annet blir bare feil, det forteller hele EØS-saken oss, og politikken med arbeidslinja. 

Vi kan klage på vedtak, men hva skal folk leve av under behandlingen av klagen?

Vi leser igjen at Nav skal påse at folk kommer i arbeid og aktivitet. For kronisk syke og uføre er ikke dette alltid veien, de kan trenge noe helt annet enn Nav sine aktiviteter. Har en syk ikke arbeid som mål, så er også dette ofte en grunn for avslag på en AAP-søknad. 

Målet med AAP er avklaring til arbeid og/eller en uføretrygd, men dette er det som om Nav selv har glemt. 

VI KAN KLAGE på vedtak, men hva skal folk leve av under behandlingen av klagen?

En klagesak i Nav-systemet kan ta opp mot to år før den er ferdig behandlet i Nav og Trygderetten. 

Nav velger å henvise syke og uføre til økonomisk sosialhjelp og privat forsørging. Er du gift trer ekteskapsloven inn, eier du noe må du først selge. Ingen kan leve av økonomisk sosialhjelp, du overlever, men lever ikke.

EØS-saken har konkludert med at Nav mangler kompetanse, er dårlig på kommunikasjon, har for liten kapasitet og har mangel på kritisk tenking. 

VI ER GJORT kjent med så mange saker fra Nav som viser at det blir gjort store og alvorlige feil. Det er først når media kommer på banen at Nav snur. Vi opplever at rettssikkerheten ofte er totalt fraværende også i AAP- og uføresaker.

Syke og skadede mennesker bruker opp mot 20 år på å bli avklart i Nav-systemet og fortsatt så sier Nav Arbeid og ytelser eller Nav Klageinstans at de ikke er ferdig avklart. 

Vi opplever at Nav Arbeid og ytelser og Nav Klageinstans ikke leser de sakene de får inn. De fatter vedtak med feil eller mangelfull dokumentasjon, leter etter ørsmå detaljer som kan gi en liten tvil om vilkårene for en ytelse er oppfylt og finner ofte på nye sykdommer det bør utredes for (som f. eks. depresjon, ME med mer), akkurat som dette vil gi en bedre arbeidsevne/inntektsevne. 

EØS-saken har konkludert med at Nav mangler kompetanse, er dårlig på kommunikasjon, har for liten kapasitet og har mangel på kritisk tenking. 

DE VARSLER VI får inn forteller oss at det er ikke bare i EØS-saken dette har vært en mangelvare, det er en mangel i hele Nav-systemet i dag. 

Nav gjentar seg selv med at de ikke skal ta helsefaglige avgjørelser, dette ser vi i at Nav gjør i sak etter sak. 

Det er behandlende lege som kjenner pasienten best helsemessig, så kommer lokal veileder i Nav inn med sin vurdering. 

DE SOM SKAL fatte vedtak i Nav Arbeid og ytelser har aldri møtt mennesket de skal fatte vedtaket om. Det enkelte menneske er blitt en sak i IKT-systemet til Nav. Saken skal vurderes ut i fra det skrevne ord, ikke ut i fra hva en saksbehandler ser, oppfatter og tolker av også det nonverbale språk, som kan fortelle oss så mye. 

Over 30.000 fikk avslag på sin AAP-søknad i 2018. 

Antallet som får avslag på sin uføresøknad har steget år for år siden 2017, og dette til tross for at Nav lokalt har konkludert med ferdig avklart. 

Vår tillit ble borte for lenge siden, og det er ikke noen endringer i Nav som gir ny tillit, tvert om. 

DET SITTER TITUSENVIS av mennesker som ikke har fått eller får sine rettmessige ytelser. De får ingen oppfølging eller veiledning fra Nav. Vi kan ikke se at det å forsvare opprettelsen av Nav Arbeid og ytelse blir riktig ut i fra enkeltmenneskets perspektiv. Og vi får beskjed om at vi må ha tillit til Nav?

Vår tillit ble borte for lenge siden, og det er ikke noen endringer i Nav som gir ny tillit, tvert om. 

Vi opplever en etat som ikke tar kritikk, de svarer kun ut ifra hva lovverket sier og hvordan arbeidsrutinen skal være, men ikke noe om hva som faktisk skjer eller ut i fra virkeligheten vi opplever. 

Det er systemsvikt i Nav, og den røde tråd fra EØS-skandalen ser vi går igjen i hele AAP-krisen. 

Er det ikke nå på tide at dere som direktører og ledere i Nav begynner å lytte til advokater med sine klienter, og til oss i AAP-aksjonen som får inn hundrevis av historier? 

Med vennlig hilsen
Elisabeth Thoresen

Annonse
Annonse
Annonse