Annonse
ØKT LIKEBEHANDLING: «Opprettelsen av NAV Arbeid og ytelser (tidligere NAV Forvaltning) med færre enheter og større saksbehandlingsmiljøer har bedret kvaliteten på vår saksbehandling, blant annet gjennom å øke likebehandlingen», skriver Kjell Hugvik og Bjørn Lien i Nav i dette innlegget. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix
Synspunkt

Ikke mistillit til lokale Nav-kontorer

Velferd.no og Dagens Perspektiv publiserte i forrige uke et debattinnlegg fra advokat Olav Lægreid, der han tar til orde for å avskaffe Nav Arbeid og ytelser og gi mer beslutningsmyndighet til Nav lokalt. Dette innlegget er fra Kjell Hugvik og Bjørn Lien er et svar på innlegget fra Lægreid.

Kjell Hugvik er arbeids- og tjenestedirektør i Nav og Bjørn Lien er fungerende ytelsesdirektør i Nav.

SYNSPUNKT. Advokat Olav Lægreid skriver i Dagens Perspektiv (og på Velferd.no - red. anm.) den 4. august at de lokale NAV-kontorene må få tilbake vedtaksmyndigheten, og at NAV Arbeid og ytelser må avskaffes. Dette baserer han blant annet på en antakelse om at de saksbehandlende enhetene i NAV Arbeid og ytelser nærer systematisk mistillit til vurderingene som er gjort i de lokale NAV-kontorene. Dette gir et feilaktig inntrykk av hvordan NAV arbeider, og bør derfor nyanseres.

NAV har ingen egeninteresse i utfallet av sakene vi behandler. 

NAVS SAMFUNNSOPPDRAG er både enkelt og komplekst på samme tid: Vi skal påse at folk får rett ytelse til rett tid, samtidig som vi skal bistå folk til å komme i arbeid og aktivitet. Dette innebærer blant annet å forvalte regelverket Stortinget har vedtatt så riktig som mulig i alle saker.

NAV har ingen egeninteresse i utfallet av sakene vi behandler. Det vil aldri være et mål i seg selv å få mange avslag eller mange innvilgelser.  Vårt mål er å sikre riktig og lik praksis i like saker, slik at reglene fungerer etter lovgivers – altså Stortingets - intensjon.

Dette er grunnen til at vi har valgt å samle vedtaksmyndigheten for flere fagområder i egne enheter, skilt fra NAV-kontorene. Dette gjør det også mulig for NAV-kontorene å bruke sine ressurser på å avklare, kartlegge, følge opp og veilede folk til arbeid, utdanning eller annen aktivitet. Dette er et eget fagfelt, og er en vesentlig del av NAVs oppdrag.

Vårt mål er å sikre riktig og lik praksis i like saker, slik at reglene fungerer etter lovgivers – altså Stortingets - intensjon

OPPRETTELSEN AV NAV Arbeid og ytelser (tidligere NAV Forvaltning) med færre enheter og større saksbehandlingsmiljøer har bedret kvaliteten på vår saksbehandling, blant annet gjennom å øke likebehandlingen. Med få saksbehandlere som sitter spredt rundt om i landet vil det være en risiko for at resultatene i sakene som behandles blir tilsvarende spredt. Ved å samle saksbehandlere i større fagmiljøer og la dem spesialisere seg på oppgavene de skal håndtere vil de få økt sin kompetanse, noe som igjen øker kvaliteten på arbeidet som gjøres.  

NAV-kontorene og NAV Arbeid og ytelser forvalter ulike deler av trygderegelverket. Dette innebærer også at de ulike enhetene kan være uenige om hva som er rett utfall i en sak. Det betyr ikke at NAV Arbeid og ytelser ikke har tillit til NAV-kontorenes vurderinger.

Det kan ganske enkelt være at de har vurdert andre vilkår i loven, som gir et annet resultat. Dette kan være komplisert, og vi ser at det tidvis gir utfordringer. Vi jobber derfor kontinuerlig for å få til best mulig samarbeid mellom enhetene i slike saker, slik at dette ikke skal gå utover enkeltmennesker.

NATURLIGVIS ER DET heller ikke slik at alle vedtak som fattes i en etat som NAV alltid blir korrekte. Og derfor finnes det klagemuligheter. Disse er vederlagsfrie og lett tilgjengelige, nettopp for å sikre god rettssikkerhet for alle.

Advokat Lægreid hevder at NAV Klageinstans «ikke har kapasitet til å gå grundig inn i alle klagesaker, og hvor kombinasjonen av økende tillit og minkende rom for overprøving resulterer i at gale avgjørelser blir stående.» Vi mener dette viser en grunnleggende mistillit fra Lægreids side til et system som i hovedsak fungerer.

STATISTIKK FRA 2019 viser at NAV Klageinstans omgjorde 12,9 prosent av sakene på uføreområdet. Dette er sunne tall som viser at de innklagede sakene tas stilling til, blir vurdert på nytt, og altså tidvis får et nytt resultat. Det ville ikke skjedd om ikke klageinstansen hadde kapasitet til å gå grundig inn i sakene.

Det er helt avgjørende for oss at befolkningen har tillit til at NAV-systemet fungerer.

NAV er en stor og vesentlig aktør innen forvaltningsretten. Med en så stor saksmengde som vi har vil selv én prosent med feil saksbehandling utgjøre mange saker. Men for de enkeltmenneskene som rammes betyr denne typen statistikk lite. Dette er vi klar over, og derfor setter vi alltid pris på tilbakemeldinger som hjelper oss til å bli bedre.

VÅRE AVGJØRELSER HAR stor betydning for folks liv, og feil kan ramme enkeltmennesker hardt. EØS-saken har vist oss hvor store konsekvensene kan bli hvis NAV gjør feil. Dette tar vi på det største alvor og vi gjør nå alt vi kan for å rette opp og rydde opp i disse sakene.

Det er helt avgjørende for oss at befolkningen har tillit til at NAV-systemet fungerer. Det er derfor viktig at folk gis en mulighet til å forstå nyansene i det som skrives om oss. De skal være trygge på at NAV er organisert nettopp for å sikre god kvalitet i saksbehandlingen, ved blant annet at like saker skal behandles likt, uansett hvor i landet man bor.

 

 

 

 

Annonse
Annonse
Annonse