Annonse
LOV SOM LYVER: Nav har fulgt en lov som forteller hvilke regler norske politikere ønsker at skal gjelde, ikke hvilke regler som faktisk gjelder. Trygdeskandalen er et resultat av dette. Foto: Berit Roald/NTB scanpix
Leder
Leder

Vi må bli kvitt lover som lyver

Folketrygdloven, § 8-9:
«Det er et vilkår for rett til sykepenger at medlemmet oppholder seg i Norge.»

Folketrygdloven, § 11-3:
«Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at medlemmet oppholder seg i Norge.»

FOLKETRYGDLOVEN ER ET av de viktigste juridiske verktøyene for Nav-ansatte når de skal behandle saker om enkeltmenneskers rett til trygdeytelser. Når medarbeidere i Nav har tatt stilling til spørsmål om sykepenger og arbeidsavklaringspenger, har de fulgt det som står i lovens paragrafer 8 og 11: For å få disse ytelsene må du oppholde deg i Norge.

Unntak kan gis hvis du søker om det, men hovedregelen er klar, ifølge loven: Reiser du ut av landet, uten å ha fått innvilget tillatelse til det, mister du retten til sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

NÅR MANGE ER dømt til fengselsstraff for trygdesvindel eller har fått krav om tilbakebetaling av ytelser de har mottatt fra Nav, er det begrunnet med bestemmelsene i folketrygdloven.

Men, som hele det norske folk nå har blitt smertelig klar over: Det som står i folketrygdloven stemmer ikke. Loven lyver.

Nav har ikke forstått at de skal ta teksten i folketrygdloven med en klype salt.

EØS-avtalen innebærer blant annet at Norge må rette seg etter EUs trygdeforordning fra 2012. Det betyr blant annet at du har rett til å reise ut av landet mens du mottar sykepenger og arbeidsavklaringspenger, selv om folketrygdloven sier noe annet. Du kan reise til et hvilket som helst land i EØS-området, så sant du ellers overholder de betingelser Nav stiller til deg.

I NAV HAR man gått ut fra at det som står i folketrygdloven er rett og riktig. I likhet med folk flest har Nav-ansatte forsøkt å følge loven. Men de har ikke skjønt at det som står i loven ikke er riktig.

Rundskriv og generelle henvisninger til at EU-regler har forrang for norsk lov, har åpenbart ikke vært nok. Nav har ikke forstått at de skal ta teksten i folketrygdloven med en klype salt.

 Loven forteller hvilken politikk politikerne ønsker seg, ikke hva som er gjeldende rett.

DET SOM STÅR i folketrygdloven om utenlandsopphold for dem som mottar sykepenger og arbeidsavklaringspenger, er i tråd med det politikerne har ønsket seg. De har ønsket et forbud mot at mottakere av sykepenger og arbeidsavklaringspenger drar til Sverige, Spania eller andre land i Europa. De har ønsket å ha full kontroll på dem som mottar disse ytelsene, og har ment at det forutsetter at folk holder seg hjemme.

Selv om våre EØS-forpliktelser har ført til at denne politikken ikke er gyldig, har ikke politikerne tatt seg bryet med å endre loven. Resultatet er at loven forteller hvilken politikk politikerne ønsker seg, ikke hva som er gjeldende rett.

Resultatet er trygdeskandalen.

ER DET NOE som er klart etter at skandalen ble kjent, så er det at vi må endre måten lover skrives og revideres på.

Under høringen om trygdeskandalen på Stortinget torsdag og fredag i forrige uke, vedgikk både statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at de må se på hvordan EU-regler innarbeides i norsk lov. De svarte imidlertid uklart på hvordan det skal gjøres.

Advokatforeningen understreket på sin side at norske lover må endres slik at de er i tråd med EØS-reglene. Det er få spor av EU-forordningen i trygdeloven, påpekte generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen under høringen på Stortinget.

Man bør endre loven slik at det ikke er motstrid mellom lovteksten og EØS-reglene, fastslo hun.

Trygdeskandalen har rokket ved tilliten til politikere og forvaltning.

DET ER ET tankekors at de feilaktige dommene for trygdesvindel og alle de urettmessige kravene om tilbakebetaling av ytelser som trygdeskandalen har avdekket, egentlig er i tråd med den politikken storting og regjering har ønsket å føre. Det er kravet om EU-tilpasning, om at Norge retter seg etter EU-forordninger, som har gjort at de berørte har gått fra å være trygdesvindlere til å bli Nav-ofre.

Trygdeskandalen har rokket ved tilliten til politikere og forvaltning. Og når grensene er så uklare, og veien fra å være lovbryter til å bli et offer er så kort, undergraves også tilliten til lovverk og rettsvesen.

Når tilliten skal bygges opp igjen, vil det være helt avgjørende at regjering og storting tar grep og foretar en grundig saumfaring og revidering lovende landes styres etter.

EN AV DE lærdommene av Nav-skandalen er at vi ikke lenger kan leve med en situasjon der vi har lovtekster som er i strid med gjeldende rett. Hvis vi ønsker oss et land med lovlydige borgere og en lovlydig forvaltning, kan vi ikke lenger holde oss med lover som lyver.

Annonse
Annonse
Annonse