Annonse

innvandrere

Få innvandrere fra flere østeuropeiske land registrert som vaksinert

Under halvparten av innvandrere fra Polen, Romania og Litauen er registrert som vaksinert med minst første dose hos FHI.

Innvandrere hentet koronainformasjon fra etablerte norske medier

Til tross for språkbarrierer foretrakk innvandrere å lese nyheter fra de norske redaktørstyrte medier da de skulle orientere seg om koronasituasjonen, viser ny studie.

Hjelper høyt utdannede innvandrere inn på arbeidsmarkedet

Ingeniører, lærere, geologer, økonomer, sosionomer og arkitekter hadde gode karriere før de kom til Norge. Så sa det stopp. Pilot-prosjektet JobbAsker skal hjelpe dem med få åpne døren inn til det norske arbeidsmarkedet.

Unge innvandrere mottar sjeldnere AAP enn andre unge

Eldre innvandrere mottar oftere arbeidsavklaringspenger enn de eldre i befolkningen ellers. I de yngre aldersgruppene er det derimot omvendt

Færre flyktninger og nyankomne innvandrere kommer ut i jobb under pandemien

De som har avsluttet introduksjonsprogram under koronapandemien nå i større grad går videre til ulike utdanningsløp, og at færre går over i arbeid enn tidligere.

Økende barnefattigdom blant innvandrere

Siden 2013 har barn med innvandrerbakgrunn utgjort over halvparten av alle barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt, viser ny rapport.

Knapt én av tre innvandrere fullfører yrkesfag på normert tid

Flere innvandrere enn før fullfører videregående opplæring på normert tid, men fullføringsgraden på yrkesfag er lav.

Mange innvandrere sliter med å forstå det helsemyndighetene sier

I flere innvandrergrupper mangler fire av ti sentrale kunnskaper og ferdigheter om helse, ifølge ny rapport.

Innvandrere opplever pandemien mer belastende økonomisk og psykisk

– Pandemien har nok vært vel så tøff for befolkningen med innvandrerbakgrunn, ikke minst økonomisk, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Innvandrere hardest rammet av koronatiltakene

Innvandrere og barn av innvandrere ble hardere rammet av arbeidsledighet i koronaåret 2020 enn resten av befolkningen.

Over halvparten av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

Blant innvandrerne som mottar sosialhjelp, er det personer med landbakgrunn fra Asia og Afrika som dominerer.

FHI60 prosent av nye koronainnlagte er utenlandskfødte

I forrige uke var 60 prosent av nye koronapasienter med kjent fødeland, født utenfor Norge. Også i smittetallene er andelen personer født i utlandet høy.

Permitterte og arbeidsledige får hjelp til å ta fagbrev

88 kurs rundt om i landet får til sammen 23 millioner kroner for å hjelpe voksne med å ta fagbrev.

FHI-rapportSosiale forskjeller ikke hovedårsak til høyere smitte blant utenlandskfødte

Flere innleggelser og mer smitte blant innvandrergrupper enn ellers i befolkningen skyldes i liten grad sosioøkonomiske forskjeller, ifølge FHI-rapport.

Innvandrere deltar mindre i frivillig arbeid

Dårlig økonomi, svake norskkunnskaper og kort botid er barrierer for at innvandrere skal engasjere seg i frivillig arbeid.

Innvandrere tjener mindre enn majoritetsnordmenn – men ikke i alle yrker

Innvandrere har gjennomgående lavere inntekt enn andre med samme utdanningsnivå. Men i noen yrker tjener innvandrere mer enn kolleger fra majoritetsbefolkningen.

Nedgang i andelen sysselsatte innvandrere

Rundt 435.000 innvandrere var sysselsatt i fjerde kvartal 2020, viser nye tall fra SSB. Disse utgjorde 65,4 prosent av alle bosatte innvandrere mellom 20–66 år.

Dårlige levekår og diskriminering fører til ensomhet blant innvandrere

Innvandrere opplever i større grad ensomhet og eksklusjon fra samfunnet enn resten av befolkningen. Dårlige levekår, diskriminering og svake norskkunnskaper er noen av årsakene, ifølge ny analyse.

Laveste vekst av innvandrere siden 2002

Ved inngangen til 2021 var det bosatt 9.600 flere innvandrere i Norge enn året før. Det gir den laveste innvandringsveksten siden 2002, ifølge SSB.

Arbeidsinnvandrere i Norge har mindre muligheter for språkopplæring enn i andre skandinaviske land

Færrest besto Statsborgerprøven i Nordland

Nesten 9.000 personer tok Statsborgerprøven i fjor. Drøyt ni av ti besto prøven i Oslo, mens om lag sju av ti besto i Nordland.

Disse fagene var mest populære blant innvandrere

Blant elever i skole er i overkant av halvparten av innvandrerne i yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Ledigheten blant innvandrere har økt med 88 prosent på ett år

Nesten én av ti innvandrere var arbeidsledig mot slutten av fjoråret. Høyest var ledigheten blant innvandrere i Oslo.

Frp vil kutte pensjonsstønad til eldre innvandrere

Frp vil fjerne pensjonsordningen for innvandrere som ikke har bodd her lenge nok til å få en hel minstepensjon.

DanmarkMange utenlandske arbeidere er lønnstapere

Utenlandske arbeidere er overrepresentert blant de lavest lønnede i mange bransjer i Danmark. – Et bilde på gevinsten ved utenlandsk arbeidskraft, mener den borgerlige tankesmia Cepos.

Mange innvandrere bor trangt – kan øke faren for koronasmitte

Trangboddhet er tre ganger så vanlig blant innvandrere som blant resten av befolkningen. Det kan ha betydning for omfanget av koronasmitte, påpeker SSB.

Færre tror innvandrere misbruker velferdsordninger

Færre mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger eller anser innvandrere som en kilde til utrygghet i samfunnet, viser undersøkelse.

Nå kan utlendinger med helsefaglig bakgrunn hjelpe til under koronapandemien

Regjeringen åpner fra mandag for at utlendinger med helsefaglig bakgrunn som bor i Norge, kan få jobbe i helse- og omsorgssektoren.

Nav og Ikea skal samarbeide om å få innvandrere i jobb

I forrige uke undertegnet Nav og Ikea en avtale om et nasjonalt løft for å få flere flyktninger og innvandrere ut i lønnet arbeid.

Tabuer kan forsterke psykiske helseproblemer

Tabuer og skamfølelse kan øke belastningen for minoritetsnordmenn som sliter psykisk. – Mange mangler et språk for å snakke om psykiske helseproblemer, sier Suad Abdi i Minoritetenes interesseorganisasjon (MIO).

Én av ti innvandrere er arbeidsledig

Arbeidsledigheten blant innvandrere er tre ganger så høy som ledigheten i resten av befolkningen, viser nye tall.

Norsk FriluftslivVil lovfeste opplæring i friluftsliv for innvandrere

Opplæring i friluftsliv og ferdsel i naturen bør bli en lovfestet del av introduksjonsprogrammet for innvandrere, mener organisasjonen Norsk Friluftsliv.

Innvandrere klart overrepresentert blant koronasmittede

Over 30 prosent av dem som så langt er blitt smittet av og innlagt på sykehus med koronaviruset, har fødeland utenfor Norge.

Flere innvandrere er midlertidig ansatt

Midlertidige ansettelser er mer utbredt blant innvandrere enn blant resten av befolkningen, og flere kvinnelige enn mannlige innvandrere er midlertidig ansatt.

Nesten 14 prosent ledighet blant innvandrere

Én av sju innvandrere var helt arbeidsledig i andre kvartal i år. Blant resten av befolkningen var én av 20 arbeidsledig.

Annenhver nordmann mener integreringen fungerer dårlig

Nær halvparten av befolkningen er kritisk til hvordan det går med integreringen av innvandrere i Norge, ifølge en ny undersøkelse.

Regjeringen vil skjerpe språkkrav for å få statsborgerskap

Skal man få innvilget norsk statsborgerskap foreslår regjeringen at man må ha muntlige ferdigheter tilsvarende nivå B1, mot A2 som er dagens krav.

Nesten 18 prosent arbeidsledighet blant innvandrere i mars

Arbeidsledigheten blant innvandrere ble mer enn tredoblet i mars. Økningen er størst blant innvandrere fra EU-landene i øst og fra Asia.

Informasjon om korona på 16 ulike språk

Innvandrere med begrensede norskferdigheter kan gå glipp av viktig informasjon om koronasmitte og tiltakene som er iverksatt. Nå er koronainformasjon oversatt til 16 språk.

Syerskene i Sisters in Business ble koronapermittert – nå syr de smittevernutstyr

For en uke siden var innvandrerbedriften Sisters in Business truet av permitteringer. Men behovet for smittevernutstyr gjør at de vurderer oppbemanning.

StudieSkepsis til innvandreres rett til velferdsytelser

Nederlendere mener innvandrere har mindre rett til velferdsytelser enn de selv, viser studie. Det er velferdssjåvinisme, mener forskeren bak studien.

UndersøkelseFå arbeidsgivere ansetter jobbsøkere med hull i CV-en

Bare én av sju virksomheter har det siste året ansatt noen som har hatt et langvarig fravær fra arbeidslivet. Det går fram av en spørreundersøkelse blant arbeidsgivere fra Kompetanse Norge.

Sysselsettingen øker blant innvandrere

Likevel er kjønnsforskjellene økende: Menn har en sysselsettingsandel på 71 prosent, mens kvinnene har 63 prosent.

E-helsetjenester er ikke tilpasset innvandrergrupper

En ny studie viser at pakistanske innvandrere med diabetes type 2 bruker lite e-helsetjenester i egenbehandlingen.

RiksrevisjonenSatsing på arbeidsrettet integrering får ikke flere innvandrere i jobb

Myndighetene bruker betydelige ressurser på integreringstiltak som skal få innvandrere i jobb, men sysselsettingen øker ikke. Det går fram av en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Synspunkt

«Hva skal til for å lære seg norsk?»

Når det kommer færre innvandrere til Norge bør man styrke kvalifiseringstilbudet til hver enkelt, slik at flere kommer jobb og klarer å forsørge seg selv og delta i samfunnslivet.

Mindre kreft blant innvandrere

En ny undersøkelse viser at det er store forskjeller mellom innvandrere og norskfødte når det gjelder forekomsten av flere krefttyper.

Parat vil organisere flere innvandrere

Arbeidstakerorganisasjonen Parat skal samarbeide med Tankesmien Agenda for få flere innvandrere til å organisere seg.

Faktisk.noNei, innvandrere får ikke 231 000 kroner mer i uføretrygd

Påstanden om at innvandrere får økt sin uføretrygd med 231.000 kroner i statsbudsjettet er faktisk helt feil, viser faktasjekk fra Faktisk.no.

Mange innvandrere sliter med psykiske helseplager

Det er ikke nødvendigvis mer utbredt med psykiske helseplager blant personer med flyktningbakgrunn enn blant arbeidsinnvandrere.

Ledige innvandrereHalvparten tilbake i jobb etter fem år

Unge innvandrere og innvandrere med høy utdanning finner raskest ny jobb hvis de blir arbeidsledige.

Innvandrere utgjorde over halvparten av sysselsatte i vikarbyråer

Fra 2015 til 2018 økte antallet vikarjobber fra 47.000 til 63.000 – en vekst som tilsvarer 34 prosent. Veksten i antall jobber i alle andre næringer var stusselige 4 prosent.

Nav-ansatte vil ikke sjekke norsken til innvandrere

Regjeringen vil ta sosialhjelpen fra innvandrere som ikke snakker norsk. Men Nav-ansatte ønsker ikke å kartlegge innvandreres språkkunnskaper, skriver NRK.

Støre ut mot forslag om kutt i sosialhjelp til innvandrere

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen bør bedre introduksjonsprogrammene for innvandrere før de begynner å kutte sosialhjelpen.

Mer frivillig innsats blant religiøst aktive innvandrere

Religiøst aktive innvandrere er mer engasjert i frivillig arbeid enn andre innvandrere. Og muslimer gjør mer ikke-religiøst, frivillig arbeid enn andre.

Solberg vil ta sosialhjelp fra innvandrere som ikke lærer seg norsk

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun vil ha slutt på at innvandrere går på sosialhjelp fordi de ikke får seg jobb grunnet manglende norskferdigheter.

Mange ledige innvandrere er ikke registrert hos Nav

To av tre innvandrere som var registrert som arbeidsledige av Statistisk sentralbyrå (SSB) i fjor, var ikke registrert som ledige hos Nav.

Mange mener innvandrere aldri kan bli norske

Én av seks nordmenn mener en som er mørk i huden aldri vil kunne bli helt norsk, viser meningsmåling. Bekymringsfullt, mener Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Innvandrere bor jevnere fordelt i Norge enn i Sverige

Innvandrere fra ikke-europeiske land bor mindre segregert i Norge enn i andre nordeuropeiske land, viser en fersk studie.

Én av fem innvandrere har liten tillit til andre mennesker

22 prosent av innvandrerne har liten tillit til sine medmennesker, mens det samme bare gjelder 6 prosent i befolkningen generelt.

Annonse
Annonse
Annonse