Annonse

Svekket kjøpekraft for pensjonister flest

De fleste norske pensjonister må også i 2018 belage seg på å få mindre å rutte med enn de hadde i fjor. Men sosialministeren lover bedring neste år.

Fortsatt synkende ledighet blant innvandrere

Den registrerte ledigheten blant innvandrere sank med 1 prosentpoeng fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. For registrerte arbeidsledige i resten av befolkningen var nedgangen på 0,5 prosentpoeng i samme periode, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Unge mindre optimister – høyt utdannede drar fra

Fremtidstroen faller blant unge under 30 år, mens de med høyest utdannelse ser stadig lysere på sine egne økonomiske utsikter.

Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i fjor

Til sammen fikk 21.600 personer norsk statsborgerskap i 2017 – det er ny rekord med god margin og 7.900 flere enn året før.

Innvandring gir vekst i befolkningen

Færre fødsler og flere døde ga oss i årets tre første måneder det laveste fødselsoverskuddet i Norge på 33 år, men innvandringen sørger for befolkningsvekst.

Nav oppdaget trygdebedrageri – fortsatte utbetalinger

Da Nav oppdaget at en drosjeeier hadde mottatt flere hundre tusen kroner i støtteordninger selv om han jobbet, fortsatte likevel utbetalingene i flere år.

Pensjonistene kan snart få slippen tilbake

Regjeringen innfrir kravet om å gi pensjonister muligheten til å få slippen tilbake ved å bruke dagens ordning om reservasjon mot digital post.

Minister sikter seg inn mot barn og unge

Den nye Folkehelserapporten viser økning i fedme og diabetes i Norge. Folkehelseministeren tror tidlig innsats blir et nøkkelbegrep i arbeidet mot utviklingen.

Økt satsing på varig tilrettelagt arbeid

I revidert nasjonalbudsjett styrker regjeringen ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 100 plasser.

Danmark: Statsborger-nei til innvandrere på dagpenger

Den danske regjeringen foreslår at det ikke lenger skal være mulig å få dansk statsborgerskap hvis man får arbeidsledighetstrygd.

Lysbakken– Høyresiden bløffer om profitt i barnehagene

De private barnehagekonsernene som tar ut store overskudd, har samtidig færrest ansatte på jobb, ifølge Telemarksforskning. Høyresiden bløffer, mener SV.

Bitre folk bekymrer seg mer for innvandring

Ny forskning dokumenterer en sammenheng.

Stadig flere har jobb

På to år har det blitt 70.000 flere lønnsmottakere og nesten 90.000 flere jobber i norske virksomheter.

Geir Axelsen ny toppsjef i Statistisk sentralbyrå

Etter tre år som nestkommanderende i Nav blir den tidligere Ap-politikeren og samfunnsøkonomen Geir Axelsen ny direktør i Statistisk sentralbyrå.

Kommunene må lage eldreplan for å få penger

Kommunene må lage en plan for å få bukt med problemene i eldreomsorgen for å få penger. Ellers stiller de bakerst i bevilgningskøen, ifølge en ny helsereform.

Økt mangel på arbeidskraftStor mangel på sykepleiere

NAVs bedriftsundersøkelse viser at mangelen på arbeidskraft i norske bedrifter til sammen utgjør 44.400 personer.

Kontantstøtte: Kan bli unntak fra krav om botid

Barneminister Linda Hofstad Helleland (H) åpner for å myke opp kravet om at begge foreldre må ha fem års botid for å kunne motta kontantstøtte.

Skolen svikter barn med hørselhemming

Inkluderingspraksisen for barn med sansenedsettelser er kritisk dårlig, ifølge en fersk studie gjort av forsker Patrick Kermit.

AutomatiseringNorge minst utsatt for jobbtap i OECD

Økende arbeidsledighet i Spania

Arbeidsledigheten i Spania økte fra 16,5 til 16.7 prosent i første kvartal i år. 3.79 millioner spanjoler er nå registrert som arbeidsledige.

Nav-direktør vil bli toppsjef i SSB

Nav-topp Geir Axelsen er favoritt til å overta som sjef i Statistisk sentralbyrå etter Christine B. Meyer, skriver Dagens Næringsliv.

FrpInspireres av dansk ghetto-politikk

Frp vil språkteste fireåringer, kutte Nav-ytelser og stoppe ghetto-dannelser.

Færre fattige eier egen bolig

Antall husholdninger med lav inntekt som eide sitt eget hjem, sank med 10 prosentpoeng fra 2003 til 2016.

Flere eldre enn barn og unge i USA i 2035

Om mindre enn 20 år vil det for første gang i USAs historie være flere eldre enn barn og unge i befolkningen. Det går fram av befolkningsprognoser fra U.S. Census Bureau.

AFP-omlegging førte ikke til flere uføre

Omleggingen av AFP-ordning i privat sektor har ikke ført til flere mottakere av uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger, slik mange fryktet.

Tyskland tar imot 10 000 kvoteflyktninger

Tyskland vil ta imot 10 000 kvoteflyktninger. Dermed har EU nådd målet om å få medlemslandene til å si ja til minst 50 000 kvoteflyktninger i år og neste år.

Dagpenger – færre mottar mer

Antall mottakere av dagpenger falt med 11 prosent i fjor. Samtidig økte beløpet de mottok med tusen kroner i gjennomsnitt, skriver Statistisk sentralbyrå.

Oslo-byråd etterlyser statistikk for kontantstøtte

Byrådet i Oslo er frustrert over at Nav ikke lenger lager statistikk over hvor mange som får kontantstøtte, skriver Dagsavisen

NHO og Virke ut mot Høyre-forslag om å fjerne aldersgrense

NHO og Virke er lite imponert over Høyres forslag om å fjerne aldersgrensen på 72 år i arbeidsmiljøloven. De mener det kan virke mot sin hensikt.

Flere innvandrere får jobb gjennom Jobbsjansen

Fra oppstarten i 2005 og fram til utgangen av 2016 kom over 1.700 innvandrere i jobb etter å ha fullført programmet Jobbsjansen.

Andelen innvandrere som tar høyere utdanning går ned

Mens andelen av befolkningen i Norge som tar høyere utdanning øker, peker pilen motsatt vei for andelen av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Seks av ti har stor frihet i arbeidsdagen

Seks av ti norske arbeidstagere i privat sektor oppgir å ha friheten til å organisere og prioritere sin egen arbeidsdag, viser ny internasjonal undersøkelse.

Lanserer nettressurs om rasisme for barn og unge

I dag er den offisielle lanseringen av nettressursen aldrimer22juli.no og antirasistiskskole.no.

Flest foretrekker kommunale sykehjem

Flere enn før mener det er best for pasienter og pårørende at sykehjem drives av kommunen, ifølge en ny måling.

Nesten 1 av 6 oppsøker ikke helsehjelpen de trenger

15 prosent av befolkningen oppgir å ha et udekket behov for lege, tannlege, psykolog eller psykiater. Lav inntekt og dårligere helse er vanligere i denne gruppen enn i befolkningen ellers, skriver Statistisk sentralbyrå.

Høyre-utvalg vil la deg jobbe lenger

Høyres landsmøte vil etter all sannsynlighet foreslå å fjerne aldersgrensen på 72 år i arbeidsmiljøloven, slik at det blir lettere å stå lengre i arbeid.

Flere ungdommer er overvektige

Flere enn én av fem ungdommer som møtte på sesjon i Forsvaret i 2016, var overvektige.

Ekspertutvalg vil legge ned PP-tjenesten

Spesialundervisningen i skoler og barnehager er for dårlig, mener et ekspertutvalg, som foreslår å legge ned dagens PP-tjeneste og Statped. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er skeptisk til forslaget.

Sanner vil lære av gode eksempler

Pakistansk kulturforening i Skedsmo roses av integreringsminister Jan Tore Sanner (H) for sin innsats for å skape dialog og motvirke negativ sosial kontroll.

Gutter er dårligere til å lese enn jenter

Når gutter begynner på skolen, kjenner de igjen færre bokstaver og lydene som hører til enn jenter gjør. Forskjellen er like tydelig ved slutten av skoleåret.

Høyre vil skjerpe Nav-krav

Høyre vil stramme inn aktivitetskravet for sykmeldte og utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere. Forslagene skal opp for landsmøtet rett over påske.

Nav stanset barnetrygden for 17.000 barn i utlandet

17.000 barn oppholdt seg så lenge i utlandet i 2017 at Nav stoppet utbetaling av barnetrygd. Årsaken til utenlandsoppholdene blir ikke registrert.

Flere eldre innvandrere på sosialhjelp etter innstramming

I 2016 mistet eldre som er kommet til Norge gjennom familiegjenforening retten til supplerende stønad.

Ap vil fjerne kontantstøtten for å finansiere likestilt permisjon

Arbeiderpartiet mener regjeringen bør fjerne kontantstøtten for å kunne finansiere likestilt foreldrepermisjon.

Stadig færre uten jobb i Norge

I januar var det 111.000 arbeidsledige i Norge. Det tilsvarer 4 prosent av arbeidsstyrken, ifølge SSB. Nav antar at ledigheten vil falle videre i år og neste år.

UNICEF: Asylbarn får for dårlig behandling i Norden

Asylbarn får annenrangs behandling i Norden, påpeker UNICEF. I en fersk forskningsrapport blir Norge bedt om å ta bedre vare på barna som kommer til landet.

Østeuropeere har tre ganger høyere risiko for å dø på jobb i Norge

Østeuropeere fra EU-land har størst risiko for å dø på jobb i Norge, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet.

Regjeringen vil lovfeste norskopplæring i mottak

Regjeringen la fredag fram et lovforslag som innebærer at alle asylsøkere i mottak skal få opplæring i norsk språk og norsk kultur.

Seks av ti nye borgere har dobbelt statsborgerskap

Selv om hovedregelen er at Norge ikke tillater dobbelt statsborgerskap, får seks av ti nye norske borgere beholde sitt gamle pass.

Utvalg vil ha varslerombud

Et ekspertutvalg vil styrke varslersystemet gjennom å opprette et eget ombud, en nemnd og se på muligheten for å øke erstatninger i varslersaker.

Flere velger yrkesfag

Samtidig synker studieforberedende fag i popularitet.

65 000 per innbygger til helse

Norge brukte 65 000 kroner per innbygger på helse i 2017. Det var godt over 2 000 kroner mer enn i 2016. Helseutgiftene utgjør om lag en tidel av brutto nasjonalbudsjett.

Ap-utvalg skal se på unges oppvekstvilkår

Arbeiderpartiet setter ned et utvalg som skal se på barn og unges oppvekstvilkår, kunngjorde partileder Jonas Gahr Støre i sin tale til Aps landsstyre tirsdag.

Enslige mindreårige føler seg utrygge på asylmottak

En Fafo-rapport viser at norske asylmottak ikke klarer å gi enslige, mindreårige asylsøkere nok trygghet og stabilitet.

Forsker jukset med Nav-prosjekt – mistet jobben

Høgskolen i Østfold mener en forsker fabrikkerte datamateriale i forbindelse med et nasjonalt Nav-prosjekt. Nå har han mistet jobben.

SSB: Menn i Norge nærmer seg kvinners levealder

De siste 30 årene er forskjellen på menn og kvinners levealder halvert i Norge. Forventet levealder var i 2017 84,3 år for kvinner og 80,9 år for menn.

Danmark gransker flypassasjerer for trygdesvindel

Den danske regjeringen har besluttet å granske flypassasjerer for trygdesvindel. De første kontrollene er allerede i gang ved Københavns lufthavn.

Flere kvinner jobber heltid

Dagen etter kvinnedagen legger arbeidsminister Anniken Hauglie (H) fram tall hun mener dokumenterer at likestillingen har skutt fart under de blå.

Skal få flere minoritetsbarn i barnehage

Bare åtte av ti minoritetsspråklige barn går i barnehage. Nå får 22 utvalgte kommuner mer penger for å øke andelen.

SSP-direktør: Fornøyd med pensjonsavtale

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk (SSP)er positiv til gjennombruddet for en ny tjenestepensjon i offentlig sektor.

Annonse
Annonse
Annonse