Annonse

Riksrevi­sjonen

RiksrevisjonenForeldre får for lite hjelp til barn med funksjonsnedsettelse

Familier som har stort behov for hjelp, må bruke mye tid og krefter på å skaffe den selv, viser Riksrevisjonens nye undersøkelse.

RiksrevisjonenMyndighetene mangler styring på IT-satsing i helsesektoren

Helsemyndighetene har ikke styring og kontroll på IT-satsingen «Én innbygger - én journal», og reglene for anskaffelser er brutt, viser undersøkelse fra Riksrevisjonen.

RiksrevisjonenMange får ikke psykisk helsehjelp når de trenger det

Mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp, viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Hvilken hjelp de får, avhenger av hvor de bor.

RiksrevisjonenNav får godkjent for håndteringen av koronakrisen

– For en gangs skyld kan jeg holde pekefingeren for meg selv. Nav har i all hovedsak levert i tråd med Stortingets krav, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen– Flere sykehus bør prioritere forskning på pasienter

Bare 0,8 prosent av nye pasienter ble rekruttert til kliniske behandlingsstudier i 2019, viser undersøkelse. – Det er et stykke unna målet på 5 prosent innen 2025, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Uakseptabel lang saksbehandlingstid i Nav og Trygderetten

Behandlingstiden på klagesaker har økt i Nav og Trygderetten. Lang saksbehandlingstid er en stor belastning for dem som er avhengige av velferdsytelser, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss.

Riksrevisjonen simulerte dataangrep mot helseforetakeneSvært alvorlige mangler

Gjennom et simulert dataangrep klarte Riksrevisjonen å få høy grad av kontroll over datasystemene i tre av fire helseregioner.

RiksrevisjonenFortsatt for lang saksbehandlingstid for pasientskader

Saksbehandlingstiden på pasientskadeområdet er fortsatt for lang, fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport.

RiksrevisjonenNavs attføringstilskudd brukes feil

Nav får kraftig kritikk for å ha lite kontroll på pengene som går til arbeidsmarkedstiltak. Opptjente verdier kommer ikke attføringstiltakene og deltakerne til gode, fastslår Riksrevisjonen.

RiksrevisjonenAlvorlig svikt ved innkjøp av barnevernsplasser

Brudd på rutiner for kjøp av institusjonsplasser øker risikoen for både dyre innkjøp og for at det ikke blir tatt nok hensyn til barnas behov, fastslår Riksrevisjonen i en ny rapport.

Riksrevisjonen skal koronagranske Nav

På mandag setter Riksrevisjonen i gang en stor undersøkelse av myndighetenes håndtering av koronapandemien. Krisepakkene og Nav settes under lupen.

RiksrevisjonenSatsing på arbeidsrettet integrering får ikke flere innvandrere i jobb

Myndighetene bruker betydelige ressurser på integreringstiltak som skal få innvandrere i jobb, men sysselsettingen øker ikke. Det går fram av en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen.

Nav mangler kontroll over pengebruk til arbeidstiltak

Nav følger ikke godt nok opp at tilskudd til arbeidsmarkedstiltak kommer brukerne til gode. Det er konklusjonen i en ny rapport fra Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen– Sikkerheten i eldreomsorgen er for dårlig

Riksrevisjonen er bekymret for kvaliteten i eldreomsorgen. Særlig er utfordringene store når det gjelder sikkerheten til eldre pasienter.

KrF får garanti fra SV om økt barnetrygd

SV reagerer på ferske advarsler om økt barnefattigdom med følgende beskjed til KrF: Dette er prisen for å holde høyresiden ved makten.

RiksrevisjonenUførereformen har ikke virket

Målet i uførereformen om at flere personer gjennom gradert uføretrygd skal kombinere jobb og trygd, er ikke nådd, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss.

RiksrevisjonenNav svikter i oppfølgingen - hindrer arbeid

Annonse
Annonse
Annonse