Annonse
FÆRRE PÅ AAP: – At det stadig blir flere uføre må sees i sammenheng med at det i fjor og hittil i år har vært en nedgang i antall personer som mottar AAP, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix
Nye uføretall

AAP-kutt gir flere på uføretrygd

Per mars i år var det i alt 343.400 mottakere av uføretrygd i Norge. Det er 4.200 flere enn ved utgangen av forrige kvartal, viser nye tall fra Nav.

Ved utgangen av mars var andelen uføre på 10,1 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år. Det utgjør en økning på 0,1 prosentpoeng siden forrige kvartal og 0,4 prosentpoeng på ett år.

Færre på arbeidsavklaringspenger

Økningen i tallet på uføre kommer samtidig med at det er en nedgang i mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP).

– At det stadig blir flere uføre må sees i sammenheng med at det i fjor og hittil i år har vært en nedgang i antall personer som mottar AAP. Mange av disse hadde rett på uføretrygd. Over 70 prosent av de nye uføre 1. kvartal mottok tidligere AAP, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Innstramminger i reglene for å motta arbeidsavklaringspenger er en viktig årsak til at færre mottar denne ytelsen enn før. Innstrammingene ble innført i januar i fjor, og har ført til at mange AAP-mottakere er skjøvet over på sosialhjelp og uføretrygd.

Ifølge beregninger fra Nav ble det 3.100 flere uføre i fjor på grunn av endringene i reglene for å få AAP. Og de nye uføretallene fra Nav, viser at AAP-kuttene fortsetter å gi en økning i uføretallene.

AAP-innstrammingene har møtt massiv kritikk, men regjeringspartiene har avvist krav om å reversere endringene.

Flere yngre og færre eldre uføretrygdede

De nye uføretallene fra Nav viser at utviklingen er forskjellig for ulike aldersgrupper.

Sammenlignet med for et år siden har 18-19-åringene samme uføreandel, men for de mellom 20-59 år har andelen økt. For de over 60 år gikk andelen ned.

Siden 1996 har det vært en økning i andelen uføre blant dem under 54 år, men en nedgang i aldersgruppa over 55 år.

Geografisk variasjon

I mars i år var det flest uføre i prosent av befolkningen i fylkene Østfold (14,8 %), Aust-Agder (14,3 %) og Hedmark (13,7 %). Færrest uføre var det i Oslo (5,7 %) og Akershus (7,3 %).

 Forskjellene reduseres imidlertid betydelig når det korrigeres for ulik alderssammensetning i fylkene, påpeker Nav.

– Det er flere grunner til at andelen uføretrygdede varierer geografisk. Studier har funnet en sammenheng mellom lokal arbeidsledighet og overgangen til uføretrygd. Tilgangen på egnet arbeid vil også variere mellom ulike regioner. Det er rimelig å tenke seg at et mer variert arbeidsmarked i hovedstadsregionen er med på å trekke uføreandelen ned. Det kan også tenkes at lokale variasjoner i befolkningens utdanningsnivå og kompetanse påvirker uføreandelene, sier Vågeng.

Uføretrygdede kvinner jobber mer enn menn

Av de med et uførevedtak var 18,1 prosent registrert med et arbeidsforhold ved utgangen av 2018. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra året før.

Det er store kjønnsforskjeller i arbeidsdeltakelsen blant de uføre. I gjennomsnitt var 20,7 prosent av de uføretrygdede kvinnene registrert med et arbeidsforhold, mens tilsvarende andel for menn var 14,5 prosent. Dette henger sammen med at det er flere kvinner med gradert uføretrygd, og graderte uføretrygdede jobber mer enn uføretrygdede med full ytelse.

Unge uføre har en vesentlig lavere tilknytning til arbeidslivet enn eldre og jobber i mindre grad enn eldre uføretrygdede. Dette henger særlig sammen med at uføregraden til de yngste er vesentlig høyere og indikerer en vanskeligere helsesituasjon, ifølge Nav.

Annonse
Annonse
Annonse