Annonse
HELSE OG SOSIAL: Ansatte i helse- og sosialtjenester er overrepresentert blant arbeidstakere med lavinntekt. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Én av ti enslige forsørgere i jobb har lavinntekt

Blant norske husholdninger henger det å tilhøre lavinntektsgruppen ofte sammen med å stå utenfor arbeidslivet. Men én av fem lavinntektshusholdninger hadde minst én person som var i jobb i 2017. Det går fram av en ny analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Analysen tar for seg kjennetegn ved arbeidstakere som tilhører lavinntektsgruppen, dvs. at de har en inntekt som er lavere enn EUs lavinntektsgrense, ofte omtalt som EUS fattigdomsgrense (se ramme).

Lavinntekt

Lavinntekt defineres som å tilhøre en husholdning der samlet inntekt etter skatt er mindre enn 60 prosent av median inntekt etter skatt blant hele befolkningen. Inntekten er vektet etter den såkalte EU-skalaen for antall barn og voksne i husholdningen, siden husholdninger av ulik størrelse trenger ulik inntekt for å kunne ha samme forbruk.

Kilde: SSB

Størst andel blant enslige forsørgere

SSBs analyse viser at andelen med lavinntekt blant lønnstakerhusholdninger er størst for enslige forsørgere med barn under 18 år. 11 prosent i denne gruppen har lavinntekt, mens andelen er 9 prosent for aleneboende under 45 år.

Hovedinntektstakere i lønnstakerhusholdninger med lavinntekt skiller seg også ut ved å ha lavere utdanningsnivå enn i tilsvarende husholdninger uten lavinntekt.

Blant par med små barn og enslige forsørgere i lavinntektsgruppen, var det 26-27 prosent som hadde grunnskole som høyeste utdanningsnivå i 2017. Blant tilsvarende husholdninger uten lavinntekt, var andelen med dette utdanningsnivået bare 14 prosent.

Mange innvandrere

Også innvandrere er overrepresentert blant lønnstakerhusholdningene som har lavinntekt. Det gjelder spesielt blant husholdninger som består av par med små barn. I denne gruppen er andelen med innvandrerbakgrunn nesten 64 prosent.

Det er særlig husholdninger der hovedinntektstaker er innvandrer fra land i Øst-Europa, Afrika eller Asia, som havner i lavinntektsgruppen, selv om hovedinntektstakeren er i arbeid.

Mange med deltid i helse og sosial

Ser man på hvor folk jobber, viser SSBs analyse at ansatte i helse- og sosialtjenester og i varehandel er overrrepresentert i lavinntektsgruppen.

Mens 31 prosent av enslige forsørgere som ikke har lavinntekt, jobber innen helse- og sosialtjenester, er det 40 prosent i lavinntektshusholdningene som jobber i denne sektoren. Tilsvarende andeler i varehandel var 11 prosent uten lavinntekt og 15 prosent med lavinntekt.

Mange jobber deltid

Både lavt lønnsnivå og deltidsarbeid er med på å forklare hvorfor det er mange med lavinntekt i noen enkelte sektorer.  

Det er lang vanligere at hovedinntektstakerne jobber deltid i lavinntektshusholdninger enn i husholdninger uten lavinntekt, viser SSBs analyse.

For eksempel jobber nesten 70 prosent deltid blant av enslige forsørgere med lavinntekt innen helse- og sosialtjenester. Blant tilsvarende husholdninger uten lavinntekt er andelen som jobber deltid langt mindre, på 37 prosent.

Annonse
Annonse
Annonse