Annonse
TRANG ØKONOM: Nesten én av sju enslige foreldre opplever at det er vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes. Foto: Zivica Kerkez/Dreamstime

Mange enslige forsørgere har dårlige levekår

Nordmenn flest har tilgang til grunnleggende materielle goder og har råd til å delta i sosiale aktiviteter. De færreste har vanskeligheter med å betale løpende eller mer uforutsette utgifter, viser Levekårsundersøkelsen 2018 fra Statistisk sentralbyrå.

Noen grupper i befolkningen er imidlertid mer utsatt for fattigdomsproblemer enn befolkningen generelt. Det gjelder blant annet  arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, lavinntektsgrupper og enslige forsørgere, forteller Statistisk sentralbyrå i en analyse av levekårsundersøkelsen.

Mange har ikke råd til ferie

Enslige forsørgere og barnefamilier med lav inntekt oppgir i større grad enn andre at de ikke kan være med på sosiale aktiviteter på grunn av stram økonomi.

Barnefamilier med lav inntekt og enslige forsørgere opplever i større grad enn barnefamilier generelt at de ikke har råd til en ukes ferie utenfor hjemmet i løpet av et år. Én av fem enslige forsørgere og nesten én av sju barnefamilier med lav inntekt har ikke råd til en ukes ferie.

For barnefamilier generelt er det bare tre-fire prosent som ikke har råd til en ukes ferie.

Blant barnefamilier med lav inntekt er det tre ganger så mange som ikke råd til å delta regelmessig på fritidsaktiviteter, sammenlignet med hele befolkningen.

For alle de fire kartlagte indikatorene for sosial deltakelse er barnefamilier med lav inntekt og enslige forsørgere i større grad utsatt sammenlignet med befolkningen som helhet.

Sosiale goder

Følgende fire sosiale goder inngår i levekårsundersøkelsen: (i) råd til en ukes ferie, (ii) råd til å bruke litt penger på seg selv en gang i uken, (iii) råd til å delta i regelmessige fritidsaktiviteter og (iv) råd til å spise og drikke ute med venner og familie minst en gang i måneden.

Mange mangler materielle goder

De aller fleste har råd til å holde boligen sin passe varm, og alle har råd til internett. Men ikke alle har råd til alle grunnleggende materielle goder, viser levekårsundersøkelsen

20 prosent av par med barn og lav inntekt har ikke råd til å bytte ut utslitte møbler, og 26 prosent mangler minst ett materielt gode. Tilsvarende gjelder dette henholdsvis 7 og 10 prosent av alle par med små barn under sju år.

Materielle goder

Følgende syv materielle goder inngår i levekårsundersøkelse: (i) råd til å holde boligen passe varm, (ii) råd til å spise kjøtt og fisk annenhver dag, (iii) råd til å gå til tannlege, (iv) råd til å bytte ut utslitte møbler, (v) råd til å ha internett (vi) råd til å erstatte utslitte klær og (vii) råd til å disponere privatbil.

Tyngende boligøkonomi

Barnefamilier med lav inntekt og enslige forsørgere har en trangere boligøkonomi enn barnefamilier generelt.

33 prosent av barnefamilier med lav inntekt og 44 prosent av enslige forsørgere har høye boutgifter i forhold til inntekt. Blant barnefamilier med små barn er andelen på nivå med befolkningen som helhet, og blant barnefamilier med større barn er andelen halvparten så stor (8 prosent).

Barnefamilier med lav inntekt og enslige forsørgere har i større grad problemer med å få endene til å møtes og er mindre i stand til å klare en uforutsett utgift på 15 000 kroner, sammenlignet med befolkningen generelt. Barnefamilier samlet, særlig dem med større barn, har derimot en romsligere økonomi enn befolkningen som helhet.

Én av fem barnefamilier med lav inntekt opplever at det er vanskelig eller svært vanskelig å få endene til å møtes. Det samme gjelder nesten én av sju enslige foreldre. Dette er langt høyere enn for både barnefamilier med små barn og befolkningen som helhet.

Annonse
Annonse
Annonse