Annonse
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og regjeringen vil kutte i arbeidsavklaringspenger og bruke pengene på tettere oppfølging av unge. Forslaget møter sterk kritikk. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Statsbudsjettet

Mer til inkluderingsdugnad, kutt i AAP

Inkluderingsdugnaden er regjeringens prestisjeprosjekt for å få flere ned nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en i arbeid. I forslaget til statsbudsjett for neste år, som ble lagt fram i dag, ligger det en økt satsing på denne dugnaden.

Regjeringens definerer en rekke ulike ordninger som en del av inkluderingsdugnaden, og dette er blant ordningene som framheves i budsjettforlaget:

  • Individuell jobbstøtte styrkes med 10 millioner kroner. Målgruppen er personer med psykiske helseplager eller rusproblemer, og ordningen går ut på å gi tett, arbeidsrettet oppfølging i nært samarbeid melleom Nav, kommunen og spesialisthelsetjenesten.
  • Ordningen med funksjonsassistanse styrkes med 10 millioner kroner. Målgruppen er personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk tilrettelegging og oppfølging i arbeidssituasjonen.
  • Regjeringen ønsker å øke bruken av mentorordningen, som er aktuell for brukere som har behov for både faglig og praktisk bistand i arbeidssituasjonen. I 2020 blir det satt i gang informasjons- og kompetansetiltak for å øke bruken av ordningen.

Kutt i AAP

Forslaget til statsbudsjett inneholder også kutt, og noe av det som får sterkest kritikk er forslaget til kutt i arbeidsavklaringspenger (AAP) til unge.

Regjeringen vil redusere minsteytelsen fra 198.000 til 130.000 kroner for AAP-mottakere under 25 år. Regjeringen foreslår også å avvikle ung ufør-tillegget til alle nye mottakere av arbeidsavklaringspenger, uavhengig av alder. Begge endringer foreslås med virkning fra 1. februar 2020.

Samlet anslår regjeringen at disse tiltakene vil gi en en innsparing på 119 mill. kroner i 2020.

Ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie skal pengene som spares, brukes til å styrke oppfølgingen for å få de unge over i aktivitet og arbeid.

Skarp kritikk

Kuttforslaget har møtt unison kritikk fra opposisjonspartiene og blir også sterkt kritisert av funksjonshemmedes organisasjoner.

Generalsekretær i Leif-Ove Hansen Unge funksjonshemmede har karakterisert forslaget som «helt katastrofalt».

Hansen er positiv til at oppfølgingen av unge på AAP skal styrkes.

– Dette er noe Unge funksjonshemmede har etterlyst lenge. Likevel mener vi det blir helt feil å la unge selv finansiere sin egen oppfølging, sier han.

Mange lekkasjer

Før forslaget til statsbudsjett ble lagt fram, hadde regjeringen allerede lekket mange nyheter fra budsjettet. På forhånd var blant annet  følgende blitt kjent gjennom NTB og andre medier:

* Barnetrygden skal øke med 3.600 kroner i året for barn opp til fylte seks år. Det skjer fra 1. september 2020.

* Bevilgningen på 125 millioner kroner til den såkalte inkluderingsdugnaden i 2020 videreføres, men vil bli styrket med ytterligere 50 millioner kroner.

* 60 millioner kroner for at flere kommuner kan være forsøkskommuner der barn og unge mellom 6 og 18 år får dekket utgifter til fritidsaktiviteter.

* Det settes et tak på foreldrebetalingen på SFO for elever på 1. og 2. trinn fra neste skoleår. Prisen per plass skal ikke være høyere enn 6 prosent av husstandens inntekt. Dette koster staten 58 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er snaut 140 millioner kroner.

* Elever på 5. til 7. trinn med særskilte behov får gratis SFO fra neste skoleår. Det koster 21 millioner kroner i 2020. Helårseffekt fra 2021 er 50,4 millioner kroner.

* 50 nye millioner til å få flere med innvandrerbakgrunn til å fullføre videregående skole.

* 38,5 millioner kroner skal gå til varig tilrettelagt arbeid (VTA) for psykisk utviklingshemmede.

* Det opprettes et eldreombud som skal fremme eldres rettigheter, interesser og behov. Ombudet skal lokaliseres i Ålesund.

Annonse
Annonse
Annonse