Annonse
MEST TIL PENSJONISTER: Om lag seksti prosent av trygdeeksporten i fjor, gikk til alderspensjonister. Foto: Jan Sluimer/Dreamstime

Mest trygdeeksport til pensjonister

Denne uka publiserte Nav tall for utbetalinger til personer bosatt i utlandet i 2018. Statistikken er egnet til berolige dem som har uttrykt frykt for en ukontrollert vekst i trygdeeksporten.

Trygdeeksporten utgjorde 1,65 prosent av Navs samlede utbetalinger i fjor. Året før var andelen 1,66 prosent. Og det er færre utenlandske statsborgere enn før blant dem som mottar Nav-ytelser i utlandet.

Færre mottakere

I alt 75.500 personer bosatt i utlandet fikk utbetalinger fra Nav i fjor. Det er 2.124 færre enn i 2017, viser de nye tallene for trygdeeksporten i 2018.

Nedgangen skyldes hovedsakelig at det har blitt færre utenlandske statsborgere bosatt i utlandet som mottar trygdeytelser. Mens tallet på utenlandske statsborgere var 49.545 i 2017, var antallet redusert til 47.601 i 2018. Det er en nedgang på 1.944.

Navs samlede utbetalinger til utlandet økte med 87 millioner kroner fra 2017 til 2018,mens utbetalingene til utenlandske statsborgere gikk ned med fire millioner.

Seks av ti mottakere av trygdeytelser i utlandet i fjor var norske statsborgere.

Mest til norske statsborgere

Tar man inflasjonen med i betraktning, var det i realiteten en nedgang i den totale trygdeeksporten i fjor, påpeker Nav.

– Justert for inflasjon og som andel av de samlede utbetalingene fra Nav, er utbetalingene til utlandet lavere i 2018 enn året før. Nedgangen skyldes at færre flytter fra Norge og at færre tar med seg ytelser ut av landet. Det henger trolig sammen med lavere arbeidsinnvandring de siste årene og bedring i arbeidsmarkedet i Norge. Det meste av utbetalingene gikk til norske statsborgere bosatt til utlandet, sier Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland i en pressemelding.

I alt betalte Nav ut 2,4 milliarder kroner til personer bosatt i Sverige i fjor.

Mens personer med utenlandsk statsborgerskap bosatt i utlandet mottok 2,9 milliarder kroner fra Nav i fjor, beløp utbetalingene til norske statsborgere i utlandet seg til 4,3 milliarder.

Seks av ti mottakere av trygdeytelser i utlandet i fjor var norske statsborgere.

Størst utbetalinger til Sverige

Åtti prosent av Navs utbetalinger til utlandet i fjor gikk til land i Europa. Klart mest gikk til Sverige.

I alt betalte Nav ut 2,4 milliarder kroner til personer bosatt i Sverige i fjor. Det er tre ganger så mye som til det neste landet på listen, Spania, der trygdeeksporten beløp seg til 783 millioner. På tredjeplass kommer Danmark; dit gikk det 634 millioner Nav-kroner i fjor.

Mindre til Polen

Thailand passerte Polen som nummer fire i 2018. Mens det ble utbetalt 393 millioner til personer bosatt i Thailand, var utbetalingene til Polen på 370 millioner.

Utbetalingene til Thailand økte med 17 millioner kroner fra 2017 til 2018. Samtidig gikk utbetalingene til Polen ned med 22 millioner.

89 prosent av utbetalingene til både Spania og Thailand gikk til norske statsborgere. I Polen er situasjonen motsatt. Der gikk 90 prosent av utbetalingene til utenlandske statsborgere.

Blant de 30 landene med størst utbetalinger i 2018, mottok personer i Thailand mest med 236.000 kroner i løpet av året. Personer i Litauen mottok minst, med et gjennomsnitt på 36.000 kroner.

Mye til norske pensjonister

Om lag seks av ti kroner som Nav sendte ut av landet i fjor, gikk til alderspensjonister. I alt betalte Nav ut 4,4 milliarder kroner i alderspensjon til mottakere i utlandet. Deretter følger uføretrygd, med utbetalinger på til sammen 1,6 milliarder.

De fleste mottakerne av alderspensjon og uføretrygd i utlandet er norske statsborgere. For dagpenger og kontantstøtte er bildet et annet. Ni av ti mottakere av dagpenger og kontantstøtte i utlandet var utenlandske statsborgere i fjor.

Annonse
Annonse
Annonse