Annonse
81 200 KRONER: I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge 81 200 kroner i løpet av 2018. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nav utbetalte mer enn én milliard hver dag i fjor

I fjor utbetalte Nav 450 milliarder kroner til personer bosatt Norge. Om det fordeles på hele befolkningen, utgjør det drøyt 81 000 kroner per innbygger.

Navs utbetalinger per dag beløp seg til 1,2 milliarder i fjor.

Mest til alderpensjonister

Alderspensjon utgjør den største gruppen mottakere av ytelser fra Nav. I alt fikk 976 000 alderspensjonister utbetalt totalt 217 milliarder kroner i løpet av 2018.

Det ble utbetalt 14,6 milliarder kroner til 721 000 mottakere av barnetrygd, 495 000 fikk 39,3 milliarder i sykepenger og 369 500 personer mottok 86,3 milliarder i uføretrygd og yrkesskade.

Alt i alt mottok 49 prosent av befolkningen en ytelse fra Nav minst én gang i fjor.

Mer til alderspensjon, uføretrygd og kontantstøtte

Alderspensjon utgjorde om lag halvparten av beløpet Nav utbetalte i fjor. Utbetalingene til alderspensjon økte med fem prosent sammenlignet med 2017.

Nav forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet.

Også utbetalingene til uføretrygd og kontantstøtte økte, men henholdsvis seks og tre prosent. Derimot ble utbetalinger til dagpenger redusert med 21 prosent, og utbetalinger av arbeidsavklaringspenger (AAP) gikk ned med fem prosent, sammenlignet med 2017.

– Nav forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet, og denne statistikken gir et overordnet bilde av utviklingen på våre områder. Den viser at arbeidsmarkedet er i bedring, men at vi samtidig har en aldring av befolkningen og en bekymringsfull økning på uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

AAP-innstramminger slår ut

Nedgang i utbetalinger av arbeidsavklaringspenger (AAP) henger blant annet sammen med innstramming i reglene for å få AAP. Det er spesielt innstrammingen i vilkårene for å få forlenget AAP utover ordinær periode som har fått konsekvenser.

I desember 2017 var det totalt 20 700 personer som mottok AAP utover ordinær periode, mens dette falt til 8 800 i desember 2018, viser tall fra Nav. Mange som har mistet arbeidsavklaringspenger, har i stedet vært henvist til sosialhjelp.

Det var innbyggere i Hedmark som i gjennomsnitt mottok mest; 94 000 kroner.

Mest til innbyggere i Hedmark

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge 81 200 kroner i løpet av 2018, en økning på ca 1000 kroner fra 2017. Gjennomsnittet per innbygger er lavest i Oslo med 65 400 kroner, mens det var innbyggere i Hedmark som i gjennomsnitt mottok mest; 94 000 kroner.

De fleste fylkene hadde en økning i utbetalinger på 1-3 prosent, med unntak av Finnmark, der den totale summen som ble utbetalt i 2018 lå på samme nivå som i 2017.

Arbeidsmarked og demografi er to av de viktigste faktorene som forklarer variasjonene i utbetalinger, ifølge Nav.

Én av tre fikk penger til livsopphold

I alt var det 1 121 000 personer som i løpet av 2018 mottok en ytelse til livsopphold: dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som er relatert til arbeid eller sykdom. Dette utgjorde totalt 172 milliarder kroner i utbetalinger i 2018.

– Hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge fikk en livsoppholdsytelse fra NAV på ett eller annet tidspunkt i løpet av 2018. Vi er privilegerte som lever i et land der fellesskapet kan bistå enkeltmennesker som har behov for hjelp, men det er ingen tvil om at vi må få flere i arbeid i årene som kommer for å kunne opprettholde dagens velferdsnivå, sier Sigrun Vågeng.

Annonse
Annonse
Annonse