Annonse
VANSKELIGERE: Nytt regelverk har gjort det vanskeligere å få positivt svar på søknad om arbeidsavklaringspenger, viser en ny analyse fra Nav. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Trangere nåløye for få AAP

I januar i fjor skjerpet regjeringen reglene for å få innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP). Regelendringene har ført til at mange har mistet arbeidsavklaringspengene og i stedet havnet på uføretrygd eller sosialhjelp.

Innstrammingene har også ført til at terskelen for å få innvilget arbeidsavklaringspenger har blitt høyere, viser en ny analyse fra Nav.

«Nytt regelverk har gjort det vanskeligere å få positivt svar på søknad om AAP», fastslår Nav i en presentasjon av analysen.

2.400 færre fikk AAP

Innstrammingene innebar at flere tusen mistet mulighetene til å få AAP i fjor.

Dersom regelverket ikke hadde blitt strammet inn, ville det vært 2.400 flere som hadde fått et positivt svar på sin AAP-søknad i 2018, ifølge Navs analyse.

– Vi så et klart fall i andel søknader som ble innvilget i 2018 sammenlignet med det nivået det pleide å ligge på i årene før regelendringen kom, sier seniorrådgiver Sigrid Lande i Nav i en pressemelding.

Det er Lande som har analysert hvordan AAP-innstrammingen har slått ut på hvor mange som får innvilget ytelsen. Hun er ikke overrasket over at regelendringen har gjort at færre får AAP.

– Det har vært et politisk ønske om å stramme inn på inngangsvilkårene, konstaterer hun.

Færre søker AAP

Den nye analysen fra Nav tar for seg alle som søkte om arbeidsavklaringspenger fra 2010 til 2018. Den viser at det er stor sammenheng mellom hvor mange som søker AAP og situasjonen på arbeidsmarkedet.

Når ledigheten øker og det blir vanskeligere å få jobb, øker også antall søknader om AAP. En annen faktor som påvirker antall søkere, er hvor mange som går ut maksimaltiden på sykepenger.

Både i 2017, før regelendringen, og 2018 var det en nedgang i antall nye søknader om AAP.

– Vi mener at denne nedgangen må ses i sammenheng med at det var en bedring på arbeidsmarkedet og færre tilfeller av langtidssykefravær i denne perioden, sier Lande.

Færre søknader gjør at det uansett ville vært færre som fikk innvilget AAP i 2018, men det ser ut til at nedgangen har blitt større enn ellers på grunn av strengere inngangsvilkår, fastslår Nav.

Flere analyser

Denne analysen viser langt fra alle effekter av regelendringen, understreker Nav, som varsler at det vil komme flere analyser senere i år.

I disse analysene vil Nav se nærmere på om de som slutter å motta AAP, får sosialhjelp, uføretrygd, blir forsørget av familie eller oppsparte midler eller om de har kommet i arbeid og om det er noen endringer her etter at AAP-regelverket ble strammet inn.

Strengere regler for AAP

Fra januar 2018 ble det innført flere endringer i regelverket for AAP:

  • Det ble stilt strengere krav til at det er helsemessige årsaker til at arbeidsevnen er nedsatt.
  • I tillegg ble det gjort endring i kravet til forutgående botid i Norge.
  • For personer som har nådd maksimal varighet med AAP, ble det innført en karensperiode på ett år før man kan søke på nytt.

 

 

Annonse
Annonse
Annonse