Annonse
UNDERREPRESENTERT: Eldre, personer med funksjonsnedsettelser og unge er ofte underrepresentert i demokratiske fora, påpeker kommunalminister Monica Mæland. Foto: Torbjørn Tandberg

Unge, eldre og funksjonshemmede skal bli hørt

Stortinget vedtok i fjor en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Siden har forskrifter om rådenes oppgaver, organisering og saksbehandling vært på høring.

I dag er forskriften fastsatt, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Forskriften presiserer at rådene har rett til å uttale seg om alle typer saker som gjelder disse gruppene. Kommunestyret kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger. De kan også få møte- og talerett i folkevalgte organer.

Reell mulighet til å påvirke

– Eldre, personer med funksjonsnedsettelser og unge bruker mange av kommunens tjenester og er ofte underrepresentert i demokratiske fora. Derfor er det viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i alle saker som gjelder dem, sier kommunalminister Monica Mæland i pressemeldingen.

− Det nye regelverket skal være enkelt å bruke både for innbyggerne og kommunene. Rådene skal ha en reell mulighet til å påvirke. Departementet har derfor lagt vekt på å understreke betydningen av at kommunene etablerer rutiner som sikrer at rådene får sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen at uttalelsene deres kan påvirke utfallet av saken, påpeker Mæland.

Det nye regelverket vil tre i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.

Annonse
Annonse
Annonse