Annonse
KRAFTIG ØKNING: Tallet på norske alderspensjonister som bor i utlandet, har økt med 70 prosent i løpet av de ti siste årene. Foto: RomanBabakin/iStock

47 prosent flere alderspensjonister på ti år

Ved utgangen av desember i fjor var det 958.800 personer som mottok alderspensjon fra Nav. Det er 21.400 flere enn året før, en økning på 2,3 prosent, viser ny statistikk fra Nav.

I løpet av fjoråret 2019 ble det registrert 62.400 nye alderspensjonister. Det er et noe høyere antall enn i samme periode i 2018, da det var 61.700 nye alderspensjonister.

Antall alderspensjonister er ventet å vokse jevnt og trutt også i årene framover. Ifølge Navs siste prognose vil antallet passere én million i løpet av neste år. Ifølge Navs anslag vil antallet være 1.077.000 utgangen av 2024.

Kraftig økning etter pensjonsreformen

I løpet av de siste ti årene, siden utgangen av desember 2009, har antallet mottakere av alderspensjon økt med 307.900 personer. Det er en økning på hele 47,3 prosent.

Denne økningen skyldes i hovedsak to forhold, ifølge Nav: pensjonsreformen fra 2011 og at de store etterkrigskullene har nådd pensjonsalder.

Ett av elementene i pensjonsreformen var å senke nedre aldersgrense for uttak av alderspensjon fra 67 til 62 år, og mange velger å benytte seg av denne muligheten. Samtidig har de store etterkrigskullene har nådd pensjoneringsalder. For eksempel fylte 1948-kullet 70 år i 2018, og de fleste av disse er nå alderspensjonister. 1957-kullet ble 62 år i løpet av 2019, og passerte da nedre aldersgrense for mulighet til uttak av alderspensjon.

Flere i utlandet

Tallet på alderspensjonister som bor i utlandet, har også økt kraftig de senere årene. I desember i fjor var det 49.200 alderspensjonister som bodde i utlandet. Det er en økning på om lag 24 prosent i løpet av de siste fem årene.

I løpet av det siste tiåret, siden 2009, har antallet alderspensjonister som bor i utlandet steget med hele 70 prosent.

Menn tar ut pensjon tidligere enn kvinner

Menn i flertall blant de yngste alderspensjonistene, mens kvinner i flertall blant de eldste, viser Navs nye tall.

I alt var det 491.000 kvinner og 467.800 menn som mottok alderspensjon ved utgangen av desember 2019. Kvinner lever i gjennomsnitt lenger enn menn og det gjenspeiles i kjønnsfordelingen i de eldste aldersgruppene – hvor det er en overvekt av kvinner. At det er flest menn i de yngste aldersgruppene forklares av at det er flere menn enn kvinner som velger å ta ut alderspensjonen før fylte 67 år.

Gjennomsnittlig alder ved første uttak av alderspensjon var 65,4 år i fjor. For kvinner var gjennomsnittlig alder 66,0 år og for menn 64,8 år.

Per desember 2019 mottok 30,7 prosent av befolkningen i aldersgruppa 62-66 år alderspensjon. Det er imidlertid store forskjeller mellom kjønnene: 43,4 prosent av mennene i denne aldersgruppa mottok alderspensjon – mot 18,1 prosent av kvinnene.

Økt pensjon

Alderspensjonistene fikk litt mer å rutte med i fjor. I gjennomsnitt fikk de utbetalt 244.300 kroner i årlig alderspensjon fra folketrygden i 2019, før skatt. Det er 6.400 kroner mer enn i 2018, en økning på 2,7 prosent.

– I 2019 steg prisene med 2,2 prosent. Det førte til at realverdien av en gjennomsnittlig alderspensjon økte med om lag 0,5 prosent, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav i en pressemelding,  

De økonomiske utsiktene tyder på noe høyere reallønnsvekst i 2020 og 2021 enn i 2019. Statistisk sentralbyrå anslår i sin nyeste prognose en reallønnsvekst på 1,5 prosent i 2020 og 1,7 prosent i 2021.  

– Det er ventet relativt stabil økonomisk utvikling i Norge de neste par årene. Hvis prognosen for reallønnsvekst slår til, så er det all grunn til å tro at realverdien av alderspensjonene fortsatt vil øke. Arbeidsmarkedet og utviklingen internasjonalt kan likevel skifte brått, og det kan gi en annen utvikling enn vi tror i dag, sier Lien. 

Blant alle alderspensjonistene var det 15,3 prosent som mottok minste pensjonsnivå ved utgangen av desember 2019. Det er en klart større andel kvinner enn menn som mottar minstepensjon. Andelen kvinner var 25,6 prosent, mens det kun var 4,5 prosent av mennene som var minstepensjonister.

Annonse
Annonse
Annonse