Annonse
TIL HØYESTERETT: Gjenopptakelseskommisjonen mener det er berettiget tvil om en høyesterettsdom for trygdesvindel og gjenåpner saken. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nav-dom gjenåpnes – sendes rett til Høyesterett

Dette er den første saken som gjenopptas etter at regjeringen i fjor ga beskjed om at Nav har feiltolket EU-reglene, og at trygdemottakere kan ha blitt dømt for svindel på feil grunnlag.

– Tungtveiende hensyn tilsier at spørsmålet om domfeltes skyld blir prøvd på nytt, sier Gjenopptakelseskommisjonens leder Siv Hallgren til NTB.

I dommen fikk en mann i midten av 60-årene 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt, grovt bedrageri, skriver Rett24. Han hadde vært i Italia mens han fikk arbeidsavklaringspenger. Saken anses som en pilotsak, som kan bane veien for hvordan andre Nav-saker skal behandles.

Dommen gjelder forhold som har skjedd både før og etter 1. juni 2012, da EUs nye trygdeforordning trådte i kraft.

Mange spørsmål

Setteriksadvokat Henry John Mæland vil nå be Høyesterett se på saken på nytt.

– Dersom Høyesterett tar saken, tror jeg vi kan få avgjort så godt som alle temaer som har vært diskutert og reist tvil om. De kan avgjøre de viktige spørsmålene som har betydning for ganske mange andre Nav-saker, sier Mæland til NTB.

Selv om Høyesterett kun behandlet straffeutmålingen i 2017, sier Mæland at landets høyeste domstol også kan se på lovanvendelsen.

– Jeg håper Høyesterett vil se på saken i sin helhet, sier Mæland, som er ansvarlig for påtalemyndighetens oppfølging av Nav-sakene.

Mæland vil også lage et forslag til et brev som Høyesterett kan sende til EFTA-domstolen for å avklare juridiske spørsmål.

Selv om Norge ber om en hastebehandling av dette, opplyser Mæland at det kan ta fire måneder å få svar fra EFTA-domstolen.

Til sammen kan det ta et halvt år før denne saken er avgjort og andre mulige justismord i Nav-komplekset kan bli prøvd på nytt for domstolene.

26 saker

Gjenopptakelseskommisjonen har til nå fått oversendt 16 saker til behandling fra setteriksadvokaten i Nav-komplekset. I tillegg har et titall saker blitt meldt inn direkte fra enkeltpersoner.

Det har skjedd etter at regjeringen i august i fjor varslet at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Påtalemyndigheten har så langt avdekket at 78 personer trolig er feilaktig dømt for trygdesvindel. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 er dømt til betinget fengsel og 9 personer til samfunnsstraff. Kommisjonen skal gå gjennom hver sak og avgjøre om den skal gjenopptas og sendes tilbake til ny behandling i rettsvesenet eller ikke.

Annonse
Annonse
Annonse