Annonse
INGEN NYE FEIL: Nav har nå en god praktisering av EØS-regelverket, sier Nav- direktør Sigrun Vågeng etter at det ikke er funnet nye feiltolkninger av EØS-reglene. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix

Nav har ikke funnet flere feiltolkninger av EØS-reglene

I kjølvannet av trygdeskandalen har Nav gått igjennom sin praktisering av EØS-regelverket. Gjennomgangen har ikke avdekket nye stønadsområder der Nav har tolket regelverket feil, slik at folk feilaktig er tiltalt for trygdesvindel eller har fått urettmessige krav om å betale tilbake ytelser de har mottatt.

«Arbeidet viser at det ikke er noen systematiske feil i Navs praksis sett opp mot EØS-regelverket. Det er likevel behov for å gjøre Navs rundskriv enda tydeligere for å sikre at Nav ivaretar sine EØS-rettslige forpliktelser», skriver Nav i en pressemelding.

Endringene i rundskrivene skal være klare i mars i år.

Skal se på arbeidsrettede tiltak

– Dette viser at Nav nå har en god praktisering av EØS-regelverket på stønadsområdene som er omfattet av dette regelverket. Ettersom regelverk er under kontinuerlig utvikling, må Nav sikre at praksis er i tråd med den til enhver tid gjeldende EØS-retten. I tillegg vil det alltid dukke opp enkeltsaker som gir behov for avklaringer og presiseringer av gjeldende regelverk, sier Nav- direktør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Utover stønadsområdene som nå er gjennomgått, vil Arbeids- og velferdsdirektoratet gjøre en EØS-rettslig vurdering av arbeidsrettede tiltak, sosiale ytelser og hjelpemidler. Også denne vurderingen vil bli sluttført i mars.

Uavklarte spørsmål

Nav påpeker at det er noen problemstillinger knyttet til EØS som nå er til vurdering eller under utprøving i rettsapparatet. Ifølge Nav er dette avgrensede spørsmål som berører relativt få personer. Det gjelder blant annet følgende:

  • En problemstilling som er behandlet i Trygderetten og anket til lagmannsretten, er knyttet til arbeidsledige EØS-borgere som har pendlet til Norge i forbindelse med jobb. Her avventer Nav avklaring på hvor lenge vedkommende kan oppholde seg i bostedslandet før ytelser i forbindelse med arbeidsledigheten må søkes fra bostedslandet istedenfor Norge.
  • En annen problemstilling gjelder foreldrepenger, og utsettelse av fedrekvoten under arbeid i et annet EØS-land. Her må det avklares nærmere hvilket land personen er trygdemedlem i: Landet som utbetaler foreldrepenger eller arbeidslandet.
  • Etter en dom i EFTA-domstolen i 2013, betaler Norge nå barnetrygd til skilte foreldre fra et annet EØS-land som arbeider i Norge. Det er til vurdering om disse også har krav på kontantstøtte.
Annonse
Annonse
Annonse