Annonse

Unge, høyt utdannede og kvinner mest positive til innvandring

Syv av ti er enige i at innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.

Barnetrygden øker for første gang på 23 år

Det blir ikke store summen i måneden, men det er likevel en smule historisk når barnetrygden nå øker for første gang siden 1996.

Pasienter skal sikres lik tilgang til ny behandling

Pasienter skal ha lik tilgang til nye behandlingsmetoder i den norske helsetjenesten. Regjeringen foreslår å lovfeste dette.

Antall institusjonsplasser på aldershjem er nesten halvert på fire år

I 2018 var det 554 aldershjemsplasser i omsorgstjenesten ute i kommunene. Det innebærer en reduksjon på 480 plasser, som utgjør 46 prosent, fra 2015.

KSVil ha mer forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester

Kommunene vet ikke nok om hvordan de skal gi gode nok helsetjenester til innbyggerne sine fremover. De trenger mer kunnskap, mener direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland.

Din UtviklingFra innleid arbeidskraft til fast ansatte

Etter sterk kritikk har selskapet Din Utvikling forlatt praksisen med å basere seg på innleid arbeidskraft. I dag er de fleste fast ansatt.

Ny studieÅ bli utsatt for vold går i arv

Én av tre som har vært utsatt for vold i barndommen, opplever ny vold i voksen alder.

PsykologNav må på timeplanen i profesjonsutdanningen

Flere ramler utenfor samfunnet i dag fordi psykologer ikke kan nok om Nav. Det mener spesialist i klinisk nevropsykologi og Nav-ansatt, Maria Leer-Salvesen.

Kommunalomsorgen hilser frivillige velkommen

Kommunalt ansatte har en «bred, generell og gjennomgående velvilje» til bruk av frivillige i omsorgssektoren. Ansatte oppfatter ikke de frivillige som konkurrenter til profesjonene.

Ett av tre Nav-kontorer vil snart være borte

På det meste var det over 450 Nav-kontorer. Ved utgangen av 2019 vil det bare være drøyt 300 kontorer igjen.

Finner er lykkeligst, nordmenn på tredjeplass

Finland kåres nok en gang til det lykkeligste landet i verden. Også Danmark ligger foran Norge, som er nummer tre på listen.

NHO vil ha granskning av kvaliteten på omsorg

NHO krever at alle omsorgsinstitusjoner i Norge granskes for å sikre at de leverer kvalitet på tjenestene sine.

Høyest sykefravær i helsesektoren

Ansatte i helse- og sosialtjenesten hadde et legemeldt sykefravær på 7,5 prosent i fjerde kvartal i fjor. Lavest sykefravær hadde ansatte innen informasjon og kommunikasjon, med et fravær på 2,9 prosent.

Rekordmange blir psykisk syke på reise

I fjor var det en betydelig økning av unge som ble rammet av alvorlige psykiske lidelser i utlandet, ifølge Europeiske Reiseforsikring.

Nordmenn har stor tillit til det sosiale sikkerhetsnettet

Folk i Norge har større tillit til velferdssystemet enn i mange andre vestlige land og syns oftere politikerne hører på dem, viser en OECD-undersøkelse.

Lærere slår tilbake mot ny skolemodell– Vi trenger mindre klasser, ikke holdningsendring

NHO er uenig i regjeringens pensjonsforslag

NHO ønsker ikke at bedriftene skal få ansvaret for koordineringen av ansattes tidligere pensjonsfond.

Nav-tillitsvalgtVi advarte mot AAP-innstramminger

Nav-ansatte protesterer mot å bli stilt til ansvar for innstramminger i regelverket for arbeidsavklaringspenger.

Råd om gode boliger til personer med ROP-diagnoser

Boliger for personer med psykiske lidelser og ruslidelser (ROP-diagnoser) bør være hjemlige og robuste og gjerne ligge nær offentlig transport, anbefaler SINTEF i en ny rapport.

Høyre vil at aktivitetsplikten skal gjelde for alle

Et utvalg i Høyre foreslo å utvide aktivitetsplikten for å motta sosialhjelp til å gjelde fram til fylte 40 år. Landsmøtet vedtok å utvide den til å gjelde for alle.

Slik er e-helsehverdagen vår blitt

Alle nasjonale e-helseløsninger øker kraftig i bruk og utbredelse, og stadig flere kommer til. Regjeringen vil at alle fastleger tilbyr e-konsultasjon før 2021.

Markedsdirektør Anne Røkenes (50) i grossisten Onninen og ansvarlig for smarthus og livsløpsstandard i programvareselskapet Sensio, Ellen Tønjum Moldskred (41). Her står de inne i visningshuset for velferdsteknologi hos Onninen på Skedsmokorset. Foto: Arn

Velferdsteknologi på rask fremmarsj

Leverandørene av velferdsteknologi omsetter allerede for nærmere 30 milliarder årlig. Sensio og Onninen samarbeider for å ta markedsandeler i en bransje i sterk vekst.

Flere gutter søker seg til helsefag på videregående

Flere velger yrkesfag og flere gutter søker på helse- og oppvekstfag, viser søkertallene for videregående skole.

HelseregnskapNorge brukte 360 milliarder på helse i fjor

Helseutgiftene per innbygger utgjorde 68 000 kroner i fjor, noe som er en økning på drøyt 2000 kroner fra 2017.

Nær dobling i bruken av Fritt behandlingsvalg

Antallet pasienter som benyttet tjenester gjennom Fritt behandlingsvalg økte fra 4700 i 2017, til 8500 i 2018.

Sykehuset forbyttet pasienter – fjernet tarm fra feil person

En pasient med magesmerter fikk ved en feiltakelse fjernet tykktarmen på Haukeland universitetssjukehus i november. Fylkeslegen har åpnet tilsynssak.

91,8 prosent av barna i Norge har barnehageplass

I dag har 91,8 prosent av alle barn i alderen ett til fem år her i landet plass i barnehage. Det er en økning fra 91,2 prosent på samme tid i fjor.

Høyre-utvalg: Vil ha aktivitetsplikt for sosialhjelp fram til 40 år

Et utvalg i Høyre foreslår å utvide aktivitetsplikten for folk som får sosialhjelp, slik at den gjelder fram til sosialhjelpsmottakeren fyller 40 år.

RusomsorgLang vei fra misbruk til arbeidsliv

Å få en langvarig rusbehandling i institusjon var avgjørende for å komme seg tilbake i ordinær jobb etter rusmisbruk. Det viser en doktorgradsavhandling fra OsloMet.

Flest navere i Aust-Agder

Mer enn hver femte innbygger i Aust-Agder mottok støtte fra Nav til livsopphold i fjor. I Oslo var det mindre enn halvparten så mange som mottok slik støtte.

SkolefrafallStore forskjeller mellom fylkene

Frafall i videregående skole varierer fra knapt 17 prosent i Akershus til 29 prosent i Finnmark, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Høyre: Programkomité vil tillate tigging

En enstemmig programkomité i Høyre mener tigging er en menneskerett og har foreslått å ta med dette i partiets prinsipprogram, skriver Dagbladet.

100-årsjubileum for stemmerett for fattigfolk

I år er det 100 år siden Stortinget bestemte at også folk på fattighjelp skulle få rett til å stemme ved valg. Nå starter Stortinget markeringen av jubileet.

Dale vil øke fartsgrensen for rullestoler

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har bedt Vegdirektoratet foreslå endringer i regelverket slik at rullestolbrukere kan få kjøre i 15 kilometer i timen.

Menn mener det er likestilling – kvinner er ikke like enige

To av tre menn mener kvinner er likestilt i Norge, men under halvparten av kvinnene mener det samme, viser en meningsmåling.

Mange privat ansatte kan ende med lav pensjon

En stor gruppe private arbeidstakere uten avtalefestet pensjon (AFP) risikerer å ende med pensjon under 50 prosent av livsinntekten om de går av ved 67 år.

Regjeringen lanserer strategi for kvinnehelse på kvinnedagen

De fire kvinnelige partilederne i regjeringen retter søkelyset mot kvinnehelse – og vekk fra abortkritikken – 8. mars, melder VG.

Lovbrudd i helsetjenester for psykisk utviklings-hemmede

Til dels alvorlige lovbrudd er avdekket i helsetjenestene for psykisk utviklingshemmede i 39 kommuner, skriver Kommunal Rapport.

Bostøttemottakere får mer penger for å betale strømregningen

Regjeringen vil gi minst 2.950 kroner til dem som mottar bostøtte, for å hjelpe dem å dekke høye strømregninger. Det vil koste staten 274 millioner kroner.

Boligeiere mottar sosialhjelp i kortere tid enn leietakere

Én av ti sosialhjelpsmottakere som bor i egen bolig har heltidsjobb. Blant sosialhjelpsmottakere i kommunal bolig gjelder det bare én av femti.

Revisorer godkjente feil bruk av barnehage-millioner

Tilsyn har avslørt at revisorer har godkjent barnehageregnskap som inkluderte utgifter til privat husleie og bil og spabesøk for flere millioner.

Går sammen for å styrke bostøtten

22 organisasjoner går sammen om Bostøttealliansen, med mål å om å endre bostøtteordningen. Det blir lettere å få gjennomslag når man står sammen, tror Pensjonistforbundet.

Lavere vekst i innvandringen

I 2018 var det 18 400 flere innvandrere i Norge enn året før. Den var den lavest økningen i innvandrertallet siden 2005.

Solberg: – Noen av de smarteste har dysleksi

– Du er ikke dum selv om du har dysleksi, slår statsminister Erna Solberg (H) fast. Mandag besøkte hun dysleksivennlige Bekkelaget skole.

Regjeringen vil flytte 273 millioner kroner for å følge opp IA-avtalen

SSB-forskerSiv Jensen tar feil om hovedårsaken til barnefattigdom

Finansminister Siv Jensen (Frp) tar feil når hun sier innvandring er hovedårsaken til barnefattigdom i Norge, ifølge SSB-forsker.

Eldre kan møte 110 ulike hjemmesykepleiere på ett år

Måten hjemmesykepleien organiseres på kan gå ut over pasientsikkerheten. Noen eldre kan risikere å møte på 110 ulike pleiere i løpet av et år, viser en masteroppgave.

Opposisjonen ber regjeringen vedgå ulikhetsproblem

Regjeringen må erkjenne at ulikhetene i Norge øker, at dette er et problem og komme med konkrete forslag til løsninger, krever opposisjonen.

Siv JensenInnvandring er hovedårsaken til barnefattigdom

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier innvandringen er hovedårsaken til barnefattigdom og anklager venstresiden for snillisme. Hun refses av venstrepartiene.

Menn får fortsatt mer i alderspensjon enn kvinner

Kvinner får mer utbetalt i alderspensjon enn tidligere, men menn får likevel i gjennomsnitt over en firedel mer i pensjon enn kvinner, viser nye tall fra Nav.

Intern Ap-kamp om skolemat

Trondheim Ap vil med sitt forslag om et gratis daglig, varmt skolemåltid for alle grunnskoleelever gå betydelig lenger enn partiets eget oppvekstutvalg.

50.000 nordmenn har sosialhjelp som eneste inntekt

Om lag 132 000 nordmenn mottok sosialhjelp i 2017. Av disse hadde 50 000 ingen andre inntekter ved siden av.

Mange unge utenfor kommer raskt innenfor

Nesten halvparten av de unge som var falt utenfor i 2012, kom seg tilbake til arbeid eller utdanning allerede året etter.

Strid i Arbeiderpartiet om gratis barnehage

Arbeiderpartiets oppvekstutvalg sier nei, men flere av partiets lokal- og fylkeslag vil ha gratis barnehage for alle. Det vil koste nesten 12 milliarder kroner.

Stiftelsen Sosial TrygdHemmelig støtte til tiltak som skal fremme åpenhet

Stiftelsen Sosial Trygd skal dele ut penger til tiltak som bidrar til en åpen og opplyst debatt på velferdsområdet. Men hvem som får støtte, vil stiftelsen ikke opplyse om.

Mer støtte til psykisk helse for studenter i utlandet

Studentorganisasjonen ANSA får ekstra penger til å utvide tilbudet innenfor psykisk helse for norske studenter som studerer i utlandet.

Ny generalsekretær i Livsglede for Eldre

Marianne Bremnes (54) starter i stillingen 01. august 2019.

Barn som har flere konflikter med voksne, gjør det dårligere på skolen

Åtteåringer som har hatt mange konflikter med voksne, har dårligere psykisk helse og presterer svakere på skolen enn andre barn. Det viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Snart kan to millioner innbyggere søke om sosialhjelp på nett

Innbyggere i 25 kommuner kan nå velge om de vil søke om sosialhjelp digitalt, i stedet for på papirskjema. En rekke nye kommuner kobles på løsningen i løpet av de neste ukene.

Barnetrygden øker fra 1. mars

Stortinget har vedtatt ny sats for barnetrygd. Fra 1. mars øker barnetrygden fra 970 kroner til 1054 kroner.

Annonse
Annonse
Annonse