Annonse

Flyktninger mest opptatte av å bli norske statsborgere

Mens flyktninger, spesielt fra Asia og Afrika, bytter sitt statsborgerskap til norsk, beholder europeiske arbeidsinnvandrere sitt opprinnelige statsborgerskap.

Mange tilfeller av svikt i barnevernet

En gjennomgang av hundre barnevernsaker viser avdekker store svakheter. Bare om lag halvparten av sakene er i tråd med god praksis, ifølge Helsetilsynet.

BarnevernetMange kommuner mangler akuttberedskap

17 av 26 kommuner i Oppland mangler akuttberedskap i barnevernstjenesten. Det er klart dårligst i landet, viser en innrapportering fra fylkesmennene.

– Frp har aldri vurdert å differensiere barnetrygden

– Frp har aldri vurdert å differensiere barnetrygd på grunnlag av etnisitet, sier Frp-leder Siv Jensen etter partikollega Per-Willy Amundsens utspill.

Norskfødte med innvandrerforeldre får færre barn enn snittet

Barn av innvandrere får gjennomsnittlig færre barn enn resten av befolkningen, viser ferske tall. Tallene er usikre fordi dette fortsatt er en ung gruppe.

Sliter med rekruttering av fastleger

Rekruttering av fastleger er et økende problem. Det kom fram på en konferanse om legerekruttering, som Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) arrangerte i Tromsø denne uka.

Sosial bakgrunn påvirker barns læring

Lav sosial bakgrunn og fattigdom har en direkte påvirkning på skoleprestasjoner og leseutvikling over tid. I tillegg påvirkes læringsutbyttet også indirekte på grunn av blant annet høyere skolefravær, ifølge forskere ved Universitetet i Oslo.

Flyktninger belaster sosialbudsjettene i Trøndelag

Over halvparten, 28 av 44 kommuner i Trøndelag har sprengt sosialbudsjettet. Fylkesmannen peker på mottak og bosetting av flyktninger som en avårsakene.

Sosiale stengsler for mange jenter med pakistansk bakgrunn

Tre av ti jenter med pakistansk bakgrunn får ikke lov av foreldrene sine å være sammen med gutter – uten anstand.

Kraftig nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i fjor

– Reduksjonen i antall mottakere er i tråd med hensikten til regelverksendringene, men nedgangen er noe større enn forventet, sier Sigrun Vågeng.

Hver femte foreldre opplever barnehagebemanning som «ikke tilfredsstillende»

Analyser viser derimot at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom foreldrenes rapporterte opplevelse av bemanning og faktisk bemanningssituasjon i barnehagen.

Oppdal får pris for bevisstgjøring om demens

Mandag 14. januar delte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen ut prisen for årets mest demensvennlige kommune til Oppdal.

Vil stoppe jakten på stordriftsfordeler i helsevesenet

Sentrale helseaktører har ikke gitt opp drømmen om å rasere foretaksreformen. – Alle vil ha mindre sykehus, men ingen vil peke på hvilke funksjoner som skal ut, sier UiO-professor Lars Erik Kjekshus.

I dag har toppsjefen tjent inn årslønnen din

Norske toppledere bruker 15 dager på å tjene årslønnen til en vanlig arbeidstaker.

Dårlige boforhold og svake skoleresultater henger sammen

Barn som bor trangt og støyutsatt gjør det dårligere på skolen enn andre, viser ny forskning.

Helleland varsler ny stortingsmelding om ungdom

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) varsler en ny stortingsmelding som tar for seg unges levekår og framtidsutsikter.

Helsefremmende faktorer må fram i lyset

– Vi snakker mye om sykdom, risiko og død. Vi bør heller fokusere mer på hva som skaper god helse, mener NTNU-forsker Bengt Lindström.

ForskereInnvandring kan ikke erstatte fødsler

Verken flyktninger eller arbeidsinnvandrere løser utfordringene med lave fødselstall, sier to av Norges ledende forskere på området til Klassekampen.

Statsansatte kan få færre egenmeldingsdager

Den nye IA-avtalen kan innskrenke retten til egenmelding ved sykdom for ansatte i staten, skriver Fri Fagbevegelse.

Store sosialhjelp-familier bor oftere i kommunale boliger

De fleste leier privat bolig, men store innvandrerfamilier leier oftere av kommunen.

Hvordan hjelpe unge som sliter psykisk?

Stadig flere unge har psykiske helseplager, ifølge Ungdata-undersøkelsen. OsloMet-forskere har flere forslag til hva som kan gjøres på skolen og i hjemmet.

Veksling mellom skole og praksis motiverer elevene

Yrkesfagelever som veksler mellom skole og praksis, er mer motivert og lærer mer, viser ny rapport.

Gradert sykmeldingFår ned fraværet, men blir mindre brukt

Gradert sykmelding kan gi kortere sykefravær, viser ny rapport. Men bruk av gradert sykmelding har gått ned de siste årene, tross politiske mål om det motsatte.

Sjeføkonom vil gi par med barn økt pensjon

Sjeføkonom mener de lave fødselstallene i Norge er mer alvorlig enn det statsminister Erna Solberg (H) gir uttrykk for og foreslår høyere pensjon til foreldre.

Nav-veileder– Ungdom presses over på uføretrygd

Innstramming av reglene for arbeidsavklaringspenger loser ungdom med psykiske problemer over på uføretrygd og sosialhjelp i stedet for inn i arbeid, advarer Nav-veileder.

Eldrebølgen treffer de minste kommunene hardest

SSB har gjort en ny undersøkelse på befolkningen i alderen over 65 år.

4 av 5 kommuner har helsestasjon for ungdom

I 2017 hadde 80 prosent av kommunene enten egen helsestasjon for ungdom eller de samarbeidet med andre kommuner om et slikt tilbud, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Flere barn betyr større utgifter for staten

SSB-forsker mener Erna Solberg tar feil om at flere barn er løsningen for velferdsstaten Norge og viser til at gjennomsnittsnordmannen bare er en utgiftspost.

Helsebyråkratiet flyttet opp og bort fra pasienten

Helseforetaksreformen bidro til å flytte støttepersonell fra pasienten og opp i hierarkiet. Det bidrar til flere rapporteringskrav, viser en ny analyse.

– Kommer ikke til å nå kravet om psykolog i alle kommuner tidsnok

Om et år skal alle kommuner kunne tilby psykolog. Selv om mange kommuner er på god vei, vil flere bli lovbrytere.

Nav900 færre arbeidsledige i desember

– Nedgangen skyldes først og fremst en fortsatt bedring på arbeidsmarkedet i fylkene og yrkene som var rammet av nedgangstidene i oljebransjen, sier Sigrun Vågeng.

Seks av ti i arbeid eller utdanning et år etter endt introduksjonsprogram

62 prosent av dem som gikk ut av introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2016, var i arbeid eller utdanning ett år etter endt program.

Funksjonshemmede ekskludert fra avtalen for et mer inkluderende arbeidsliv

– Vi er skuffa og forbanna, sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesforbund.

Ny IA-avtale på plass– Anerkjenner at det er forskjeller mellom bransjer

Store endringer i ny IA-avtale

Presenteres i dag.

Hele folket på trygd

Vi er alle navere én eller flere ganger i livet. Nav betalte ut 80 000 kroner per nordmann i fjor. Én av tre får støtte til livsopphold i løpet av et år.

Få synes det er ubehagelig å få en innvandrer som hjemmehjelp eller ny nabo

Stadig færre nordmenn er skeptisk til å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter.

4 prosent av alderspensjonistene har innvandrerbakgrunn

Det er stor variasjon i innvandrernes tilknytning til arbeid og velferdsordninger avhengig av landbakgrunn.

1 av 10 unge helt utenfor arbeidslivet

Denne gruppen inkluderer både langtidsledige, unge med helseproblemer, men også personer som har valgt å ta et friår i utdanningsløpet.

Nav vil straffe flere som bryter aktivitetsplikten

Arbeidsminister Anniken Hauglie er åpen for lovendring, men er tydelig på at rettssikkerheten kommer først.

Disse sykehusene bruker 70 prosent mer penger per pasient enn andre

I tre fylker bruker sykehusene i snitt opptil 6000 kroner mer per pasient enn sykehus i Troms, Akershus og Rogaland.

Lavest sykefravær i Oslo og Rogaland

I første halvdel av 2018 gikk sykefraværet svakt ned, men mellom årets 2. og 3. kvartal var det bare mindre endringer.

Regjeringens krafttak mot trygdeeksportSparer 4,5 promille av all utenlandstrygd

Kamp mot trygdeeksport er en av regjeringens fanesaker, og nå lanseres forslag til nye tiltak. De tallfestede innsparingene vil imidlertid bare gi et kutt på 4,5 promille av all trygd som sendes ut av landet.

AndregenerasjonSysselsetting skaper forskjellene

Færre nordmenn i alderen 25-39 år med innvandrerforeldre er i arbeid eller utdanning enn befolkningen ellers.

Ungdomsteam i NavSamarbeid på tvers hjelper unge på randen

Med et eget ungdomsteam som samarbeider tett med andre etater har Nav Asker bidratt til at flere unge gjennomfører fag- og yrkesutdanning. En av dem er Tina Marie Olsen Drijfhout, stolt og fersk innehaver av fagbrev i barne- og ungdomsarbeid.

Sprikende lønnsomhet i velferden

De private soper inn på helseklinikkene - taper på asylmottak.

Splid mellom de rødgrønne om barnetrygd

Både Sp, SV og Rødt reagerer på Arbeiderpartiets kritiske holdning til økt barnetrygd. Ap bør endre holdning hvis de ønsker regjeringssamarbeid, sier SV.

MDGKritisk til regjeringens satsing for flere fødsler

Regjeringen har satt sammen en arbeidsgruppe for å få norske kvinner til å føde flere barn. Miljøpartiet De Grønne setter spørsmålstegn ved regjeringens menneskesyn.

Trender i frivillighetenMister lojalitet til organisa­sjonene

Dagens frivillige sprer grad engasjementet sitt og er mindre lojale mot organisasjoner.

Omlegging av VelferdStyrket journalistikk – satsing på nett

Fra nyttår vil Velferd gå igjennom en stor omlegging. ­Journalistikken vil bli styrket og konsentrert om nettutgaven ­Velferd.no. Det innebærer at papirutgaven av Velferd vil bli lagt ned.

Mer til fontenehusene i statsbudsjettet

Fontenehusene får fire millioner kroner ekstra i neste års statsbudsjett. Det åpner for to-tre nye fonteneshus i 2019, ifølge paraplyorganisasjonen Fontenehus Norge.

6 av 10 i arbeid eller utdanning fem år etter endt introduksjonsprogram

Kvinneandelen lå derimot nesten 10 prosentpoeng under menn.

Flere funksjonshemmede har fått jobben tilrettelagt

I år har over 60 prosent av de ansatte med funksjonshemming en tilpasset arbeidssituasjon. Det er økning på 8 prosentpoeng fra i fjor.

Nedgang i foreldrepenger skyldes færre fødsler

Fattige foreldre får mindre i barnetrygd og mer i sosiale stønader

Barnetrygd utgjør en stadig mindre andel av samlet inntekt for barnefamilier med lav inntekt.

Innvandrerungdom sliter mer med å få læreplass

Kun 58 prosent av innvandrerungdom som søkte om læreplass fikk det i 2016 og 2017. Blant øvrig ungdom var det hele 75 prosent.

Enslige forsørgere og unge aleneboendeSliter mest med boutgifter

Én av ti unge aleneboende og enslige forsørgere opplever sine boutgifter som svært tyngende. Det er dobbelt så mange som i befolkningen som helhet.

Undersøkelse: Menn tar mer ansvar i hjemmet

En undersøkelse gjort av YS-forbundet Negotia viser at en stadig større andel menn svarer at de har hovedansvaret for hus og hjem.

KrF går mot egen politikk om barnetrygd

Rødt vil be regjeringen sørge for at kommuner holder barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad, men KrF går mot forslaget av hensyn til budsjettavtalen.

Ny rapport dobler vanskeligstilte på boligmarkedet

Antallet vanskeligstilte på boligmarkedet har økt de siste årene - og ifølge en ny rapport er det kanskje dobbelt så mange av dem som vi regner med i dag.

Annonse
Annonse
Annonse