Annonse

Arbeidsinkludering– Vi må spille på lag med arbeidsgiverne

Arbeidsinkluderingsbedriftene har fått en ny rolle, men det er fremdeles behov for dem, mener inkluderings-direktør Kenneth Stien. Det viktigste er å spille på lag, sier han.

Sigrun Vågeng– Alle skal få en sjanse

– Navs ambisjon er alt alle som kan og vil jobbe, skal ha en mulighet til å komme seg ut i arbeidslivet, sa Nav-direktør Sigrun Vågeng på Velferdkonferansen 2018.

Aiman ShaquraDøråpner for innvandrere på jobbjakt

Satsing på gründerskap kan få flere innvandrere i jobb, sa flyktning og gründer Aiman Shaqura i sitt innlegg på Velferdkonferansen 2018.

Velferdkonferansen– Arbeid for alle er mulig

– Med riktig politikk kan hele folket være i arbeid. Vi kan oppnå et arbeidsliv med plass til alle, sa forsker Solveig Osborg Ose i sitt innlegg på Velferdkonferansen 2018.

Lavere ledighet blant innvandrere

Arbeidsledigheten blant innvandrere har gått ned det siste året. Størst har nedgangen vært for mannlige innvandrere fra Øst-Europa.

– Arbeidsinkluderings-bedriftene vil ikke forsvinne

– Tydelige krav fra Nav gjør oss bedre, sier markedskoordinator Jan Mario Martone i Spir Oslo. Arbeidsinkluderingsbedrifter gjør nødvendig og solid arbeid, sier forsker Terje Olsen.

Hver sjette alderspensjonist får minstepensjon

Det siste året har antallet minstepensjonister sunket med 6,2 prosent.

SSBFlere funksjonshemmede kan komme i jobb

Målet om å få flere funksjonshemmede i arbeid er ikke nådd, men det er muligheter for å øke sysselsettingen for denne gruppen, mener Statistisk sentralbyrå.

Ny IA-avtaleVirke nekter å frede sykelønnen

Sykelønn er ikke på bordet når forhandlingene om ny IA-avtale starter. Men Virke nekter å inngå en avtale som freder sykelønnen i fire nye år.

43.000 flere lønnstakere i Norge

I tredje kvartal i år var det nesten 2,7 millioner lønnstakere i Norge. Det er nesten 43.000 flere enn i samme kvartal i fjor.

Håndverkere: Innvandrere blir oftere skadet på jobb

Innvandrere i håndverksyrker blir langt oftere skadet på jobben enn nordmenn, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Unge med nedsatt arbeidsevneLønnstilskudd gir størst overgang til jobb

Nedsatt arbeidsevne er mer utbredt blant unge uten fullført videregående skole enn blant andre jevnaldrende, viser ny rapport. Lønnstilskudd er det tiltaket som får flest over i arbeid eller utdanning.

SykelønnElefanten i rommet når IA-forhandlinger starter

Torsdag starter forhandlinger om en mulig ny avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA). Det betente spørsmålet om sykelønn skyves til nyåret.

Mest vold og trusler i helseyrker

Det er oftest pasienter og klienter som står bak trakasseringen.

EurobarometeretSverige har flest i pappapermisjon i EU

Sverige har den høyeste andelen fedre som ønsker å gå ut i foreldrepermisjon. Fedre i Italia og Romania er minst interessert i permisjon, viser EU-undersøkelse.

600 færre helt ledige i oktoberI disse yrkene synker ledigheten mest

Antall ledige ingeniører og IKT-medarbeidere har gått ned med 30 prosent så langt i år, og er derfor yrkesgruppen med den største nedgangen i arbeidsledigheten.

Ny Virke-direktør vil ha sykelønnskutt på dagsordenen

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke har lenge gått i bresjen for å få endringer i sykelønna. Virkes nye toppsjef fastslår at saken også står høyt på hans prioriteringsliste.

– «Aktiviseringsmas» fra Nav kan være nedverdigende

Krav om aktivitet virker for mange som går på Nav. For andre kan det være plagsomt og nedverdigende, påpeker forsker Knut Røed.

InkluderingsdugnadAvtale om rekruttering av arbeidere med hull i CV-en

Nav og byggebransjen har underskrevet en samarbeidsavtale om å få flere med hull i CV-en ut i jobb. Bransjen tror avtalen kan bidra til å dekke det store behovet de har for arbeidskraft.

PremissleverandøreneHeidi Nordby Lunde: Fritenkeren

Heidi Nordby Lunde tør å snakke fritt. Selv etter at hun ble stortingspolitiker. Det betyr at hun også kan gå til angrep på partiets hellige ku, sykelønna, når det er nødvendig.

PremissleverandørenePer Olaf Lundteigen: Nydyrkeren

Per Olaf Lundteigen legger gjerne ferien til Transilvania, hvis det kan gi ham flere velbegrunnede argumenter mot fri arbeidsinnvandring.

PremissleverandøreneHadia Tajik: Arbeidsjernet

Hadia Tajik tror på arbeidets betydning for et meningsfylt liv. Hun jobber mye selv, men avviser at hun lider av flink pike-syndromet. – Å være flink pike er en gave, ikke et syndrom, sier hun.

Møt dem på VelferdkonferansenPremissleverandører i velferdspolitikken

En frittalende blogg-pioner fra Groruddalen i Oslo. En sta gårdbruker fra Vestfossen. En hardt arbeidende rogalending med foreldre fra Pakistan. Har de svaret på hvordan vi skal få hele folket i arbeid? Det kan du få vite på Velferdkonferansen 2018.

Fire av fem med fagbrev er i jobb fem år etter fagprøven

Fem år etter bestått fag- eller svenneprøve er 83 prosent av lærlingene i arbeid. Halvparten tjener mer enn 470.000 kroner.

Færre unge yrkesaktive

Andelen yrkesaktive var 70,7 prosent i 3. kvartal 2018, noe som er en økning sammenlignet med samme kvartal året før.

Seniorpolitisk barometerFærre ønsker å stå i arbeid til de er 70 år

Andelen seniorer som oppgir at de ønsker å stå lenge i jobb har falt med nesten 20 prosentpoeng på åtte år. – Bekymringsfullt, mener direktør Kari Østerud i Senter for Seniorpolitikk (SSP).

Norge har dårligst pensjonsordning i Norden

En gjennomsnittlig norsk arbeidstaker kan vente seg en pensjon på kun halvparten av lønnen, ifølge en fersk rapport fra Mercer.

Ap og SV utsetter pensjonssak i påvente av KrF

Ap og SV skyver på sin store kampsak om pensjon fra første krone i påvente av hvilket regjeringsalternativ KrF faller ned på.

Stadig flere blir uføre 7 av 10 aner ikke hva de får utbetalt

Du risikerer å miste mer enn halve lønnen om du blir ufør.

Ny offentlig tjenestepensjonMindre penger hvis du går av tidlig

Et godt pensjonssystem for dem som jobber etter fylte 66 år, men vesentlig mindre til dem som går av tidlig. Det er resultatet av tjenestepensjonsavtalen for offentlig sektor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Snart 10 prosent uføre her i landet

I 2017 ble det 6400 flere uføre. Antallet nærmer seg nå 340.000 og utgjør 9,8 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder.

Menn overlater omsorgsoppgaver til kvinner

Å pleie alvorlig syke familiemedlemmer er en oppgave kvinner tar seg av, viser statistikk fra Sverige og Norge. For mange kvinner går omsorgsoppgaver ut over helse og arbeid.

RiksrevisjonenUførereformen har ikke virket

Målet i uførereformen om at flere personer gjennom gradert uføretrygd skal kombinere jobb og trygd, er ikke nådd, konstaterer riksrevisor Per-Kristian Foss.

Forskning

– Myndighetene må ta nye grep

Tallet på varig uføretrygdede under 30 år er fordoblet siden 2006. OsloMet-forsker Rune Halvorsen trekker fram fire tiltak for å stoppe veksten i unge uføretrygdede i Norge.

Ny forskningLønnstilskudd ga svenske bedrifter høyere overskudd

Men portvakt var nødvendig og det har svenskene gått bort fra. I Norge spiller fortsatt NAV en viktig rolle. Arild Grande (Ap) advarer mot store kvalitetsforskjeller på kontaktpersonene.

NHO-direktørStatsbudsjett i strid med inkluderingsdugnaden

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil svekke innsatsen for å få flere med nedsatt arbeidsevne i jobb, mener direktør Kenneth Stien i NHOs bransjeorganisasjon Arbeid & Inkludering.

Under halvparten av innvandrere fra Afrika og Asia er i full jobb

Sysselsettingen blant innvandrere er mye lavere enn tidligere antatt, ifølge nye tall fra SSB. – Større utfordringer enn vi hadde trodd, sier Frp.

Satsingen på lønnstilskudd doblet under Solberg

Nå vil «alle» styrke ordningen.

Faddere hjelper innvandrere og flyktninger i jobb

Da Tomasz Frelek kom til Norge, strevde han med å forstå hvordan det norske arbeidslivet fungerte. Nå er han veletablert i fast jobb og er en av mange arbeidslivsfaddere som hjelper nykommere i Norge i jakten på arbeid.

Sosialt entreprenørskapGraver frem gullet i utsatt ungdom

Sosial entreprenør Bosse Litsheim i Jobbloop får utsatt ungdom i jobb og utdanning

Kraftig økning av lederlønninger i staten

Topplederne i 40 statlige selskaper fikk et solid lønnsløft fra 2016 til 2017. I snitt steg lønna med 6,5 prosent.

Forskning

KronikkDerfor får ikke utviklingshemmede jobb

I dag har personer med utviklingshemming svært små sjanser for å få en jobb i vanlige virksomheter. Men det må ikke være slik, skriver arbeidslivsforsker Angelika Schafft.

LO ut mot regjeringens kutt i tiltak for å få folk i jobb

Oppgangen i norsk økonom er skjør, og det må gjøres mer for å få folk i jobb, mener LO, som advarer mot kutt i Navs arbeidsmarkedstiltak.

Arbeiderpartiet vil teste ut sekstimersdag med statsstøtte

Arbeiderpartiet går inn for å gi statlig tilskudd til bedrifter som vil teste ut sekstimersdagen eller kortere arbeidstid for sine ansatte.

Statsbudsjettet 2019Mer til tiltak i Navs egen regi

Nav skal få mer penger kroner til selv å hjelpe folk ut i jobb, i stedet for å sette ut oppgaven til eksterne aktører.

Statsbudsjettet 2019Mindre penger til arbeidsmarkedstiltak

Bedring i arbeidsmarkedet gjør at det blir mindre behov for arbeidsmarkedstiltak i 2019, mener regjeringen. Men det loves fortsatt satsing på svake grupper.

Mangel på kunnskap om mangfold

Tiltak for å få mer mangfold på arbeidsplassen kan virke mot sin hensikt, viser amerikansk forskning. Ikke alle gode hensikter gir de resultatene man ønsker, konstaterer forsker Arnfinn Midtbøen.

Krever 2 000 flere arbeidsplasser til psykisk utviklingshemmede

Regjeringens løfte om 200 nye tilrettelagte arbeidsplasser for folk med lettere utviklingshemming er ikke nok, mener vekst- og attføringsbedriftene (ASVL).

Flere alenemødre på sosialhjelp etter kutt i overgangsstønaden

Blant enslige norskfødte småbarnsmødre har sannsynligheten for å motta sosialhjelp doblet seg etter at regjeringen kuttet i overgangsstønaden, viser ny analyse fra Nav.

Staten har spart 128 milliarder i sykelønn med IA-avtalen

Siden IA-avtalen ble inngått i 2001, har staten spart 128 milliarder kroner i sykelønn, viser en ny rapport. Men målet i IA-avtalen står fortsatt for fall.

Nav-analyseUførereformen har ikke fått flere i arbeid

Uførereformen i 2015 skulle få uføre til å delta mer i arbeidslivet, men effekten har vært liten, viser en ny analyse fra Nav. Andelen uføre i jobb har ikke økt. – Ikke overraskende, sier forsker Knut Røed til Velferd.

Ny undersøkelseVi vil ikke flytte for å få ny jobb

De eldste arbeidstakerne er minst villige til å bevege seg utenfor vante veier.

Inkludering hos StormbergFra arbeids­ufør til butikk­sjef i Svolvær

En firedel av de ansatte hos turtøy­produsenten Stormberg er personer som har slitt med å få innpass i arbeidslivet. ­Trine Aas Nordvik er en av dem.

VirkeFor komplisert å ansette midlertidig

Stilt overfor dramatiske endringer i nordmenns handlevaner vil handelsnæringen ha enklere regler for midlertidige ansettelser.

Kompetansejakt i bedriftene– Se til Nav for å finne folkene dere trenger

Arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg etter halvannet år med nedgang, viser nye tall fra Nav.

Nå starter slaget om pensjon fra første krone

Alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene er på plass når Stortingets høring om pensjon fra første krone starter fredag.

Bil-konsern kåret til årets Ringer i Vannet-bedrift

Nordvik-konsernet er belønnet med årets Ringer i Vannet-pris for sin satsing på å rekruttere arbeidssøkere med hull i CV-en.

SSB: Små endringer i ledigheten

4,0 prosent av arbeidsstyrken var uten jobb ved utgangen av juli, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Ved utgangen av juli var 113.000 uten jobb.

Forskning

Myter stenger synshemma ute

– Arbeidsgjevarar kan ikkje nok om synshemming og vel heller å ikkje tilsetje søkjarar, seier OsloMet-stipendiat Gagan Chhabra.

– Feil at økt avgangsalder bare skyldes pensjonsreformen

At folk står lenger i jobb, skyldes ikke bare pensjonsreformen. Økt avgangsalder fra arbeidslivet kan bli IA-avtalens suksesshistorie, mener fagsjef Roger Moen ved Senter for seniorpolitikk.

Annonse
Annonse
Annonse