Annonse

Trygderett

Nav-dom fra Høyesterett begjært gjenopptatt

Setteriksadvokaten har begjært gjenopptakelse av en Nav-sak som Høyesterett har behandlet.

– Nav-skandalen er en varslet katastrofe

Hvorfor har staten konsekvent dømt uskyldige til fengsel? For stor vekt på kampen mot trygdesnyltere, og for lite kunnskap og oppmerksomhet om våre EØS-forpliktelser kan forklare skandalen, mener professor i statsvitenskap.

TrygderettPlikt til å purre på NAV

«Hilde» spurte NAV om hva hun skulle gjøre for å følge loven. Hun fikk ikke svar, før NAV meldte fra om at de mente hun hadde fått 452 501 kroner for mye utbetalt.

TrygderettTrygderetten brøt sentral regel om saksbehandling

«Ömer» var sveiser i 19 år før han ble sykemeldt i 2008. Han søkte om uføretrygd, men fikk avslag. Trygderetten stadfestet vedtaket, men på et annet grunnlag enn det NAV hadde lagt til grunn.

TrygderettNy teknologi ga gjenopptak av uføresak

Trygderetten mente nye MR-bilder av en gammel skade ikke ga grunnlag for gjenopptak av «Oles» krav om økt uføregrad. Lagmannsretten var uenig, og NAV må behandle krav om gjenopptak på nytt.

TrygderettDiskriminerende praksis overfor familiegjenforente

«Birthe» søkte dagpenger, men fikk avslag. NAV mente hun ikke kunne regnes som reell arbeidssøker ettersom hun hadde oppholdstillatelse basert på familiegjenforening, og dermed ikke kunne ta jobb hvor som helst.

TrygderettLagmannsretten overprøvde avslag på sykepenger

«Anja» ble sykmeldt, men fikk avslag på krav om sykepenger. NAV mente arbeidsuførheten skyldtes sønnens sykdom og et komplisert forhold til arbeidsgiver.

Nav krevde dokumentasjon det var umulig å få

«Miriam» søkte om etterlattepensjon, men fikk avslag fordi hun ikke kunne legge fram dokumentasjon om vielsen fra offisielle myndigheter. Nav tok ikke hensyn til at det var umulig å få slik dokumentasjon.

Informert om plikter, men ikke om rettigheter

Da «Berits» etterlattepensjon ble samordnet på nytt da hun ble alderspensjonist, viste det seg at hun hadde fått for lite utbetalt i mange år. Likevel ville Statens Pensjonskasse (SPK) bare etterbetale pensjon for tre år.

Ikke syk, bare utslitt?

NAV og Trygderetten mente det var sosiale årsaker og ikke sykdom som gjorde at «Sebastian» ikke klarte å jobbe fullt. De så bort fra erklæringer fra spesialist om at «Sebastian» trolig hadde vært underdiagnostisert.

Ensidig bevisvurdering av Trygderetten

Trygderetten la vekt på eldre erklæringer som mente ”David” ikke var varig syk, mens erklæringer der det ble anbefalt at han fikk uføretrygd tilsynelatende ble ignorert. Erklæringene som ble vektlagt, var dessuten skrevet etter korte konsultasjoner med «David».

Ville kompensere egne feil ved å kutte i «Pers» alderspensjon

Statens pensjonskasse fikk flere henvendelser fra «Per» om at han kunne ha fått for mye utbetalt uførepensjon i 2009. Likevel gikk det fem år før de krevde beløpet tilbakebetalt. I tillegg hadde de gjort enda en feilutbetaling.  

Samboere selv om far sitter 4,5 år i fengsel?

Nav mente «Marie» og far til hennes yngste sønn var samboere, og at hun derfor ikke var enslig forsørger. Trygderetten mente saken ikke var godt nok opplyst.

Trygderetten forsømte sin opplysningsplikt

«Bjarte» søkte om gjenopptak av søknad om ytelse som ung ufør, og viste til ny dokumentasjon om de helsemessige konsekvensene av en voldelig oppvekst. NAV mente de nye opplysningene var kjent da NAV hadde behandlet saken tidligere, og at det ikke var grunnlag for gjenopptak av saken.

«Bjørn» måtte spise mat han ikke tålte for å få grunnstønad

NAV mente «Bjørn» ikke kunne få grunnstønad før diagnosen cøliaki var påvist ved vevsprøve foretatt ved tynntarmsgastroskopi. Det innebar åtte måneder med kosthold som gjorde ham dårlig.

Er tilgjengelighet det samme som arbeidstid?

Nav mente at oppgitt tidspunkt om tilgjengelighet som spåkone og healer skulle regnes som arbeidstid selv når ingen tok kontakt. Det var ikke Trygderetten enig i.

NAV brukte manglende norskkunnskap som avslagsgrunn

NAV avslo krav om arbeidsavklaringspenger selv om «Meeriams» arbeidsevne som renholder var nedsatt med minst 50 prosent. NAV mente at helseproblemene ikke var en vesentlig årsak til hennes nedsatte arbeidsevne, ettersom hun ikke kunne snakke godt norsk.

Nav nektet å gi «Kenneth» nedbetalingsplan

«Kenneth» hadde bidragsgjeld som ble nedbetalt gjennom trekk i lønn fra arbeidsgiver. I tillegg hadde han gjeld knyttet til feilutbetalinger og en gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

Trygderetten bommet på jussen«Arvids» sak ble gjenopptatt

«Arvid» jobbet i jordbruket med å sprøyte åkre, men fikk avslag på krav om å få godkjent sykdom som yrkessykdom. Nav og Trygderetten mente det ikke var bevist at plagene skyldtes påvirkningen av kjemikaliene han hadde vært utsatt for.

Annes blogg-innlegg førte til avslag på uføreytelse

Anne skrev på bloggen sin at hun var opptatt med trening, bryllupsplanlegging og oppgaver i hjemmet med barna. Det skulle hun ikke ha gjort, for både Nav og Trygderetten mente at hun da ikke burde få uføreytelse som ung ufør.

Ranil fikk avslag på uførepensjon etter 12 år på attføring

Ranil kom til Norge i 1989, og jobbet deretter i 11 år før han fikk en tung stablemaskin over seg på jobb og ble liggende fastklemt i drøye to timer. Etter dette kom han aldri tilbake til inntektsgivende arbeid.

Elise hadde betydelig svekket funksjonsevne, men det var ikke nok for NAV

Så lenge Elise klarte å delta i sosiale aktiviteter i begrenset grad og gjennomføre studiene, om enn noe forsinket, var hun i følge NAV ikke rammet av ME i alvorlig grad.  At hun seinere ble verre, var ikke nok til å få innvilget ytelse som ung ufør.

Silje mistet uførepensjonen etter saksbehandlingsfeil i NAV

Silje er operasanger, og ble innvilget 60 prosent uførepensjon. Etter at hun fikk økt inntekt, mistet hun uførepensjonen med tilbakevirkende kraft og måtte betale deler av uførepensjonen tilbake. Lagmannsretten mente saken ikke var godt nok utredet.

Kan ansatt i eget AS ha rett på dagpenger ved permittering?

Arne var eier og daglig leder i et firma der han var eneste ansatte. I forbindelse med manglende oppdrag, permitterte han seg selv og krevde dagpenger. Nav avslo kravet og viste til eget rundskriv, som trygderetten mente ikke kunne vektlegges.

Annonse
Annonse
Annonse