Annonse

Synspunkt

SynspunktBurde «eldrefobi» være et ord?

Vi har i det siste hatt mange diskusjoner om diskriminering, fordommer og privilegier. De fordommene man kan møte som et eldre menneske snakker vi likevel lite om.

Vet du ikke hva alderisme er, er du trolig under 40 år og blåøyd

Sexisme og rasisme er begreper som alle kjenner til og som de aller, aller fleste av oss tar tydelig avstand fra. Alderisme derimot, er det trolig færre som vet hva er, skriver Torgeir Flatjord.

SynspunktAlvorlige mangler i utviklingshemmedes rettssikkerhet

Frihet til å ta egne valg er noe de aller fleste tar for gitt. Når vi er i gang med en full gjenåpning av samfunnet etter pandemien, er det mange som fortsatt strever med en permanent begrensning av friheten, skriver Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud.

Syns- og hørselshemming i møte med en digital hverdag

Livet som syns- og hørselshemmet kan, for noen, kjennes som å sitte i fengsel, på enecelle med brev- og besøksforbud, og så har noen kastet nøkkelen, skriver Lyder Storhaug.

Hvordan ser vi for oss livet som pensjonister?

Vi som er i arbeidslivet nå kommer kanskje til å tilbringe 20 eller 30 år av livene våre som alderspensjonister. Hva skal vi bruke all den tida til? En ny artikkel ser på hva godt voksne arbeidstakere i Norge tenker om dette.

– Vi må snakke om «småskala-ondskapen»

Skal vi bli bedre hjelpere og utgaver av oss selv som mennesker, må vi snakke om de mørke sidene våre. Vi må snakke om «småskala-ondskapen».

Valgseieren forplikter – flere må inviteres inn i arbeidslivet

Jobbgaranti for utviklingshemmede, flere tilrettelagte jobber og tiltaksplasser der folk bor. Det er saker bransjeorganisasjonen ASVL mener bør inn i en rødgrønn regjeringsplattform.

Hygiene er blitt et spørsmål om respekt

Med pandemien kom vi som samfunn på at renhold er viktig for folkehelsen, og startet opp smittevask. Nå er hygiene blitt mer et spørsmål om respekt, og et par andre trender er også blitt tydelige i det offentlige rom.

SynspunktInnovasjon: Verden slik den ser ut for svaksynte

Ved hjelp av VR Synssimulator får synsfriske designstudenter økt forståelse for utfordringene som kunder med nedsatt syn opplever når de skal handle, skriver høyskolelektor Jannicke Johansen.

SynspunktFastlegene koster kommunene mer for hvert år

Det er alvorlig at kommunene tvinges til å strekke seg stadig lengre for å sikre egne innbyggere en lovpålagt rettighet som fastlege, skriver styreleder Bjørn Arild Gram i KS.

Arbeid og helse: Nok tiltak, for lite mot

Det manglar mot. Mot til å rive ned tette skott mellom arbeid, helse og utdanning. Mot til å sette inn verksame tiltak tidleg. Mot til å jobbe anleis.

Synspunkt– Vi trenger opplæringskontor med særlig kompetanse på lærekandidater

Baserer en seg kun på det ordinære arbeidslivet ville mange ungdommer stå uten mulighet til å bli lærekandidat, fastslår daglig leder Inger Marie Moi i OK Kompetanse Agder.

SynspunktTrenger vi segregerte ordninger for lærekandidater?

De siste årene har det i hele landet vokst opp opplæringskontor spesielt for lærekandidater, drevet av arbeids- og inkluderingsbedrifter. Bidrar det til å støte lærekandidatene ut av ordinært arbeid?

SynspunktHar du et greit livsopphold?

Skjønner du ikke hva jeg mener? Du er i så fall ikke alene. Det er mange som sliter med å forstå «navske» begreper. Og det gjør vi noe med, skriver NAV-direktør Hans Christian Holte.

SynspunktVelferdsstaten må kunne stole på hva folk sier

Gjør du din plikt som samfunnsborger, kan du kreve din rett. Denne «sannhet» gjelder vel også for de ressurssvake og hjelpetrengende må man ha lov til å tro? skriver Øystein Blymke.

Leder«Landsforviser» gammel dame

84 år gammel kvinne fratas oppholdstillatelse etter 50 år i Norge. UDI må utstyres med et «sunn fornuft»-organ som kan forhindre de verste utslagene av byråkratenes firkantede tolkning av uklare regler.

LederAp- og Sp-velgere vil ha private velferdsaktører, men de skal ikke tjene penger

Arbeiderpartiets og Senterpartiets velgere er positive til private leverandører av velferdstjenester, men ikke til at de tjener penger, viser en meningsmåling bestilt av NHO.

LederPolitisk overtro

Å tro at vi får flere under 30 år i jobb ved å gi skattelette er overtro på nivå med troen på at flere innvandrerkvinner kommer seg i jobb om de fratas kontantstøtte til ettåringen sin.

LederUtnyttelse av sykelønnsordningen

Ordningen med full lønn under sykdom blir selvsagt utnyttet, men det vil vi leve med i verdens rikeste land, mener politikerne og de fleste av oss.

LederVil de rødgrønne klare å stanse uføreveksten?

Erna Solberg har mislyktes med å stanse veksten i tallet på uføre. Det blir ikke lett for en rødgrønn regjering å lykkes bedre.

Stryker norske arbeidstakere på marshmallow-testen?

Eldre arbeidstakere i Norge får mer alderspensjon senere i livet hvis de venter til de er mer enn 62 år med å begynne å ta ut pensjonen. Hvorfor starter likevel så mange uttaket så tidlig de kan?

Bruker empati som verktøy for å gi eldre et bedre liv

Empati kan brukes som et verktøy for å finne innovative løsninger som gjør det mulig for eldre å leve og aldres hjemme hos seg selv på en verdig måte.

Din frihet skal ikke bli min ufrihet

Om du vil bruke din rett til å ikke la deg vaksinere mot Covid-19, og samtidig forlange rettigheten til å reise hvor du vil, handle der du ønsker, sosialisere deg på offentlige steder og tilstellinger, da blir din frihet min ufrihet.

Hvem har ansvaret hjemme?

Pandemien satte i gang et ufrivillig hjemmekontoreksperiment for store deler av den norske arbeidsstokken. LO mener arbeidsmiljøloven også må gjelde når ansatte arbeider hjemmefra, skriver Julie Lødrup.

LederUnderlig Høyre-argument mot tannhelsereform

Høyre er bekymret for at venstresidens forslag til tannhelsereform vil være en gavepakke til landets rikinger. Det er et underlig argument mot en nødvendig velferdsreform.

Omfordeling av pensjon som kvinnesak?

Kvinner har mindre egeninteresse av et pensjonssystem som belønner lønnsarbeid og høy inntekt, siden de jobber mer deltid og tjener mindre enn menn. Har kampen mellom kjønnene nådd pensjonssystemet?

Elendighetsøkonomien

Arild Hervik skriver om pandemiens elendighetsindikatorer.

SynspunktMistillitens pris

Når tilliten til psykiske helsetjenstester skal gjenreises må detaljstyringen dempes. Innbyggere og fagfolk må få reell innflytelse, skriver Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Norsk Psykologforening.

SynspunktEn vekker for NAV

NAV har sendt ut et vedtaksbrev om sosialhjelp som ikke skulle ha gått ut. Det er en vekker for hele NAV og for meg, skriver Hans Christian Holte.

Døve tolker – en ressurs som NAV vil ta i bruk?

NAV har ingen tradisjon for å ansette døve i tolketjenesten. Vil dette endre seg nå som døve kan utdanne seg til tolk, på linje med hørende? Eller – kreves det noe mer enn profesjonsutdanning for at døve skal slippe inn på markedet?

Unge arbeidsledige må slippe å gå veien om en medisinsk diagnose

Arbeidsavklaringspenger og uføretrygd er mer tilgjengelige og attraktive enn arbeidsledighetstrygd for ungdom som ikke har rukket å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Inngangsbilletten er imidlertid en medisinsk diagnose.

LederSæraldersgrenser – den gamle tids ordning

Når vi har laget et system der den enkelte skal stimuleres til å utsette pensjon lengst mulig, lar det seg ikke forene med en plikt til å gå av for en hel yrkesgruppe. Torbjørn Røe Isaksen har tatt grep som bringer fagorganisasjonene på defensiven.

Koronatiltak på bekostning av barn med funksjonsnedsettelser

Dårlig eller manglende skoletilbud, assistenter som ikke kom, ingen avlastning, helsetilbud som forsvant, masing og frustrasjon. Dette ble hverdagen for mange foreldre til funksjonshemmede barn og unge da samfunnet stengte ned.

LederUnder reglenes jernhæl

Når Nav ber en pengelens ufør klare seg uten strøm, drikke vann fra springen og låne en grill, er det ikke først og fremst et arbeidsuhell. Det er uttrykk for en holdning i forvaltningen.

Medisin mot ungt utanforskap

Det samfunnsøkonomiske tapet av at ein person fell ut av arbeidslivet tidleg i 20-åra er kanskje 15 millionar kroner. Då kan vi koste på oss ganske omfattande rehabiliteringsprogram retta særskilt mot dei behova unge vaksne har.

Kampen for likestilling fortsetter

Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) er et verktøy som skal sikre oss funksjonshemmede likestilling. Da er det et paradoks at mange kommuner praktiserer tildelingen av timer til, og forvaltningen av BPA slik at diskrimineringen styrkes.

LederEnda en festtale om sosiale entreprenører?

Regjeringen lover å satse mer på sosiale entreprenører i kampen mot utenforskap. Skal det bli mer enn en festtale, må regjeringen viser større handlekraft enn den har gjort før.

SynspunktHeving av aldersgrensen styrker tilliten til eldre arbeidstakere

Motstanden mot å gi eldre muligheten til å jobbe lenger er stor. Det er det liten grunn til, påpeker forskere.

SynspunktETATSARROGANSE!

At Nav-kontorene ikke er sikret en vanlig åpningstid setter folk i vanskeligheter, skriver Per Olaf Lundteigen.

Synspunkt«Flere unge i jobb» - Statens ansvar, men kanskje også litt ditt eget?

Når Ap og Høyre har samme mål om økt sysselsetting og trygge jobber for unge mennesker, men vektlegger virkemiddelbruken så forskjellig, kan det virke både forvirrende OG klargjørende, skriver Øystein Blymke.

Å bli pensjonist: frihetens vinder eller skyggenes dal?

Eldre arbeidstakere har ulikt syn på det å skulle pensjonere seg. Her er tre hovedtilnærminger: Hopperne, de diskuterende og unnvikerne.

SynspunktHar vi glemt de som trenger mest bistand for å få jobb?

Hvorfor gir ikke politikerne marsjordre om å bruke de verktøyene som allerede ligger i verktøykassa, og som vi vet fungerer? spør kommunikasjonssjef Flemming Trondsen i ASVL.

SynspunktHøie har ansvaret når Høyres helseberedskap svikter!

Vi har lenge visst at beredskapen var svekket. Vi ble derfor ikke overrasket av koronakommisjonens rapport. Regjeringen og helseminister Høie burde heller ikke bli overrumplet. Han var kjent med situasjonen, med svikten. Det ble ikke gjort nok for å forberede oss på en pandemi. Tvert imot, på noen områder.

LederByråkratiske koronatiltak og symbolpolitikk

Regjeringen stabler det ene midlertidige koronatiltaket oppå det andre for å hjelpe folk som sliter psykisk. Resultatet er mye unødvendig byråkrati og mangelfull satsing på varige tiltak som virker.

SynspunktGode eksempler på inspirerende inkludering

Koronapandemien er heldigvis på hell, men krisen på arbeidsmarkedet er langt fra over. De som slet med å få innpass i arbeidslivet før koronapandemien, er blitt nesten dobbelt så mange.

ForskningUtviklingshemmede ekskluderes unødvendig i ordinært arbeidsliv

Nye samarbeidsmåter kan gi flere utviklingshemmede muligheter til å jobbe på ordinære arbeidsplasser, skriver forskere.

SynspunktGi seniorene meningsfulle oppgaver

Ny studie viser at seniorer (over 55 år) ikke nød­vendigvis ønsker lettere oppgaver eller det å bli ‘skjermet’. Som en sa det til forskerne: «Hvis jeg blir plassert på ‘tørkeloftet’, så slutter jeg tvert!».

SynspunktPolitikerstyrt Nav-skandale

Det er ikke sjefer i Nav eller partier som har ansvar for Nav-skandalen. Med vedtaket i Efta-domstolen kan vi slå fast av Nav-skandalen er et resultat av kollektiv politisk svikt over flere tiår.

SynspunktNorske bedrifter går glipp av grått gull - Kun 2 av 100 bedrifter ser på alder som mangfold

Norske bedrifter er i liten grad opptatt av karriere­utvikling for seniormedarbeidere. Kun to av 100 organisasjoner inkluderer alder i sin mangfold­-policy, viser fersk studie.

SynspunktDen som ikke får delta, kan heller ikke bidra

Funksjonsnedsatte må ha lik rett som andre til utdanning, arbeid og deltakelse på alle samfunnets arenaer. Mangel på likestilling betyr at ressurser kastes bort, skriver generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO.

SynspunktNav må gis en ny kurs - Skape verdighet!

– Vi er nødt til snu trenden slik at vår velferdsstat med etater som Nav faktisk utfører sitt samfunnsoppdrag, skriver stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

LederKommune-Norge lager ris til egen bak

Når kommuner ikke tar ansvar for å inkludere unge i kommunale jobber, handler de i strid med sine egne langsiktige interesser.

SynspunktVi må frigjøre oss fra silo-tenkingen

Samordnede tjenester får personer som står utenfor arbeidslivet i jobb. Men hvordan skal man komme i gang?

SynspunktFire grunnar for å avvikle partnarskapet i Nav

Partnerskapen kompliserer unødvendig og bør difor avviklast, skriv professor Lars Inge Terum ved OsloMet.

SYNSPUNKTKorona fjerner ikke seniorbølgen – snarere tvert om

Regningen for den nært forestående seniorbølgen har verken forsvunnet eller blitt mindre som følge av pandemien. Snarere tvert imot. Den kan bli enda større, skriver Torgeir Flatjord.

LederJa til obligatorisk aktivitetsplikt for Nav

Innføring av obligatorisk aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere har ikke hatt noen effekt. Men skjerpet aktivitetsplikt for Nav kan være en god idé.

SynspunktJobbintervju: Er du gravid, eller planlegger du å få barn i nærmeste fremtid?

Hva er sannsynligheten for at et slikt spørsmål kan bli stilt under et jobbintervju på din arbeidsplass? Nå er det på tide å finne det ut, skriver Hanne Bjurstrøm.

SynspunktKvantitet trumfer kvalitet i Navs tolketjeneste

Manglende spesialisering svekker kvaliteten i Navs tolketjeneste og hindrer tolketjenestens utvikling.

SynspunktMye å tjene på ett glass (mindre)

Arbeidslivets ledere og eiere har mye å tjene på regjeringens alkoholstrategi. Og handlingsrommet deres er stort, skriver Elisabeth Ege i Akan.

SynspunktGi Nav-makten til kommunene

En tillitsreform betyr det motsatte av den sentralisering Frp drømmer om. Staten bør ta to skritt tilbake og overlate til kommunene å forvalte velferdsordningene, skriver Magne Lerø.

Annonse
Annonse
Annonse