Velferdbloggen

Hvorfor mottar stadig flere unge uføretrygd?

Johannes Sørbø er seniorrådgiver og ekspert på arbeidslivsmarkedet i Nav.

Når man har strammet inn på hvor lenge det er lov å motta en midlertidig helserelatert ytelse har flere fått uføretrygd tidligere, og motsatt.

I ALT 16 300 personer under 30 år mottok uføretrygd fra NAV ved utgangen av mars i år, noe som er mer enn dobbelt så mange som for ti år siden. Dette skaper bekymring både blant politikere og andre. Men hvorfor har antallet uføretrygdede økt så mye?

I EN NY analyse har Torunn Bragstad sett nærmere på utviklingen i uføretrygding blant personer under 30 år tilbake til 1992. I denne perioden har det vært en sterk vekst i antallet som blir uføretrygdet når de er 18 år.

Disse har i stor grad psykisk utviklingshemming, medfødte misdannelser eller kromosomavvik. En viktig årsak til at flere blir uføretrygdet med denne typen diagnoser virker å være at dødeligheten i første leveår og gjennom barndommen har gått ned. Det har også vært en stor økning i antallet som blir uføretrygdet på grunn av autisme og Aspergers syndrom før de er 20 år.

ANTALLET SOM BLIR uføretrygdet i løpet av 20-årene har også økt noe, og her ser det litt annerledes ut når vi ser på diagnoser. Blant de som blir uføre i siste halvdel av 20-årene er blant annet depresjonslidelser og angstlidelser mer vanlig. For personer i 20-årene ser også regelverket for uføretrygd og midlertidige helserelaterte ytelser ut til å spille en rolle.

Når man har strammet inn på hvor lenge det er lov å motta en midlertidig helserelatert ytelse har flere fått uføretrygd tidligere, og motsatt. Slik sett kan det være grunn til å vente at innstrammingene i arbeidsavklaringspenger som trådte i kraft 1. januar 2018 vil føre til at flere unge begynner å motta uføretrygd i årene som kommer.

VI HADDE OGSÅ en uførereform i 2015 som gjør det enklere å kombinere uføretrygd og arbeid. Foreløpig ser det ut til at reformen har hatt en liten, men positiv effekt på hvor mye uføretrygdede menn under 30 år jobber. Og historier som den Velferd nylig fortalte fra Bergen gir håp om at vi i større grad enn i dag skal klare å ta i bruk de ressursene som ligger hos mange unge som i dag mottar uføretrygd.