Velferdbloggen

Seniorene må få være med der det skjer

Kari Østerud er direktør ved Senter for seniorpolitikk

Vi seniorer må også kjenne vår besøkelsestid og ta et medansvar for vår egen kompetanse.

HAR SENIORENE DEN kompetansen som arbeidslivet trenger? Eller er det for mange som «går ut på dato», og som ikke har fått oppdatert sin kompetanse i takt med nye krav og behov på arbeidsplassen?

I samfunnsdebatten er det flere som har gitt uttrykk for slike bekymringer, og at det kan gjøre det vanskelig å nå målet om økt yrkesdeltakelse for eldre arbeidstakere.

SÅ HVORDAN STÅR det egentlig til med eldre arbeidstakere og deres kompetanse? I følge norsk seniorpolitisk barometer 2018 er 8 av 10 ledere i Norge helt enige i at de over 60 år har like gode arbeidsprestasjoner som de under 60 år. Det er bare 1 av 10 som er uenige i denne påstanden.

Eldre arbeidstakere deltar i mindre utstrekning på kompetanseutviklingstiltak.

Så det står ganske bra til. Men, det er ikke sikkert at det alltid vil være slik. Barometeret viser at for få virksomheter og ledere synes å ha en aktiv plan eller strategi for kompetanseutvikling for virksomhetens seniorer. Det kan se ut til at seniorene i mindre grad er med «der det skjer».

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER viser nemlig at eldre arbeidstakere deltar i mindre utstrekning på kompetanseutviklingstiltak, og at eldre arbeidstakere blir «holdt utenfor» når ny teknologi eller nye arbeidsmåter blir innført.

Over halvparten av de yrkesaktive og over 60 prosent av lederne sier at yngre arbeidstakere blir foretrukket når ny teknologi eller nye arbeidsmåter skal innføres. I tillegg svarer 53 prosent av lederne at de ikke har noen strategi for hvordan de kan beholde og videreutvikle sine eldre arbeidstakere.

Dette er bekymringsfullt, og på sikt kan det føre til at kompetansen svekkes. Dersom man ikke involveres når nye arbeidsmetoder eller ny teknologi innføres, blir det vanskeligere å skaffe seg den kompetansen som kreves for å jobbe på nye måter.

FORSKNING VISER AT arbeidsplassen er en velegnet læringsarena for seniorene, men det forutsetter at man får anledning til å delta «der det skjer». Hyppigere omstillingstakt i arbeidslivet vil gi økt behov for kompetanseutvikling og kompetansepåfyll gjennom hele arbeidslivet.

Vi seniorer må også kjenne vår besøkelsestid og ta et medansvar for vår egen kompetanse. Vi må både tørre å etterspørre mer opplæring, og vi må si ja til nye muligheter for kompetanseutvikling.