Velferdkonferansen 2018


STED:  Oslo, Hotell 33
DATO: 15.–16. november 2018

Early bird: (påmelding før 1. juli) 1900,- (2375,- inkl mva)

Dagpakker, middag og overnatting kommer i tillegg.

 

 

Hele folket i arbeid!

Arbeidslinja har gjennom årtier vært bærebjelken i den norske velferdspolitikken.  «Hele folket i arbeid» har vært målet, men midlene har skiftet. Og arbeidslinja har ikke forhindret at hundretusener står utenfor arbeidslivet.

Om lag 120 000 er registrert hos Nav som arbeidsledige eller arbeidssøkere på tiltak. Men det er bare en liten andel av dem som ikke er fanget opp av arbeidslinja. Mer enn 300 000 i arbeidsfør alder er uføretrygdet og om lag 140 000 mottar arbeidsavklaringspenger. Drøyt 190 000 er registrert hos Nav med nedsatt arbeidsevne. 70 000 funksjonshemmede sier de ønsker arbeid.
Har slagordet «Hele folket i arbeid» gått ut på dato? Bør arbeidslinja avskaffes? Eller trengs det nye virkemidler for å gi arbeidslinja nytt innhold?

På Velferdkonferansen 2018 ser vi nærmere på hva som må og kan gjøres for å nærme oss målet om å få hele folket i arbeid:

  • Hvordan kan vi få flere inn i arbeidslivet, og hvor realistisk er målet om jobb for alle?
  • Hvordan kan arbeidsgivere, sivilsamfunnet, Nav, attføringsbransjen og andre samarbeide bedre for å lykkes med å få alle i arbeid?
  • Hva kan vi lære av gode eksempler på inkludering av mennesker i utkanten av arbeidslivet?

Velferdkonferansen er en viktig felles møteplass for ansatte i Nav og attføringsfeltet, forskere, politikere, brukerorganisasjoner, fagbevegelse og arbeidsgiverorganisasjoner, og andre med interesse for velferdsspørsmål. Her får du de gode eksemplene som kan inspirere deg i din jobb der du er, samtidig som du får et overordnet perspektiv på feltet og arbeidet du gjør.

Sagt av deltakere på en tidligere konferanse:
«Velferdkonferansen er stedet hvor fagfolk møtes for å samle informasjon, og få inspirasjon på det viktige feltet arbeid og inkludering for alle som vil og kan. Konferansen er i tillegg en møteplass hvor nye kontakter og gode relasjoner bygges.» Ansatt i Spir Oslo etter Velferdkonferansen 2017

 

Program for konferansen

DAG 1

09:15-10:00  REGISTRERING

10:00-10:05  ÅPNING
Kick off med kulturelt innslag

10:05-10:10  BLI KJENT MED NABOEN

10:10-10:30  ÅPNING 

10:30-11:10  HOVEDINNLEGG
Kan hele folket være i arbeid?
Er det realistisk å tenke at vi skal få flere i jobb, når trenden er at det er flere som faller utenfor. Er det plass i dagens arbeidsliv til de som kan og vil jobbe?
Solveig Osborg Ose, arbeidsmarkedsøkonom og seniorforsker, Sintef avd. Helse

11:10-11:20  Spørsmålsrunde med konferanselos Svein Tore Bergestuen

11:20-11:40  MINGLING

BOLK 1:  PSYKISK HELSE OG ARBEID
Stadig flere blir sykmeldt, får nedsatt arbeidsevne eller blir varig uføre på grunn av psykiske lidelser. Er vi blitt sykere, er arbeidslivet blitt hardere, eller har diagnosesamfunnet tatt overhånd? Hvordan kan vi bedre inkludere mennesker med psykiske utfordringer i arbeidslivet?

11:40-12:20
På vei inn i diagnosesamfunnet?
Mange som har behov for ytelser fra Nav trenger en diagnose for å få hjelp. Hindrer jakten på diagnoser en effektiv innsats for å sette unge mennesker i stand til å fungere i en jobb og i samfunnet?
Elisabeth Swensen, kommunelege og debattant, Telemark

12:20-12:50  Rett i jobb gjennom individuell jobbstøtte
IPS Hadeland har lykkes med å få flere i jobb ved hjelp av individuell tilrettelegging og jobbstøtte. Hva kan andre lære av deres erfaringer?
Kine Nan Lium, avdelingsleder Jobbspesialistene Nav Hadeland og avd. leder IPS Hadeland

12:50-13:00  Felles spørsmålsrunde med konferanselosen

13:00-14:00  LUNSJ

INSPIRASJONSTIMEN:
14:00-14:40  Fontenehuset
Fontenehus Norge jobber for at arbeidsrettet rehabilitering skal få en sentral plass i tilbudet til personer med psykiske helseproblemer. Og de får folk ut i jobb!
Svein Jacobsen, generalsekretær, Fontenehus Norge + tre Fontenehusmedlemmer

14:40-14:50  Spørsmålsrunde med konferanselosen

14:50-15:10  MINGLING

 

BOLK 2:  INNVANDRERE OG ARBEID
Arbeidsledigheten blant innvandrere er større enn for resten av befolkningen, og innvandrere utgjør en økende andel av dem som lever med lavinntekt. Hva kan gjøres for å øke arbeidsdeltakelsen blant innvandrere?

15:10-15:40 Slik lykkes vi med å inkludere innvandrere
En viktig nøkkel for å lykkes med å inkludere innvandrere i arbeidslivet er å få innvandrere til å engasjere seg i lokalmiljøet. Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter for lokal samfunnsutvikling med kunnskap om forskning og eksempler fra inkluderingsarbeid i hele landet.
Marianne Solbakken, seniorrådgiver, Distriktssenteret

15:40-15:50 Spørsmålsrunde med konferanselosen

15:50-16:20 Give a job – en møteplass mellom flyktninger og arbeidsgivere
Han gikk fra å pusse sko og pante flasker på Toten til å omsette for over 100 millioner kroner og ansette over 100 personer i selskaper han startet selv. Nå turnerer han Norge rundt for å skaffe flyktninger jobb
Aiman Shaqura, gründer, Give a job

16:20-16:30 Spørsmålsrunde med konferanselosen

INSPIRASJONSTIMEN:
16:30-17:00  Stormberg gir alle en mulighet 
Få bedrifter i Norge har inkludert flere enn turtøyprodusenten Stormberg. Selv mener de at et inkluderende arbeidsliv handler om mennesker, om at den enkelte skal få mulighet til å bruke ressursene man har.
Steinar J. Olsen, gründer og daglig leder i Stormberg +  butikksjef Trine Aas Nordvik.    

17.00-17:10  Spørsmålsrunde med konferanselosen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19:30  FESTMIDDAG

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAG 2

BOLK 3:  IT TAKES TWO TO TANGO. KAN NAV OG ARBEIDSGIVERE BLI BEDRE DANSEPARTNERE?
Nav har et hovedansvar for å sette arbeidslinja ut i livet, men det er ute på arbeidsplassene jobbene finnes. Hvordan kan samarbeidet mellom Nav og arbeidsgivere bli bedre slik at flere kommer ut i jobb? Og hvilken rolle skal arbeidsinkluderingsbedrifter spille?

09:00-09:30 Praksisplass fra Nav – et hinder for å få jobb?
Et forskningsprosjekt fra Nova viser at praksisplasser fra Nav kan være hinder for å få folk ut i jobb? Hvorfor er arbeidsgivere i Norge mer skeptisk til folk med hull i CV-en enn arbeidsgivere i andre land? Hva må endres for at vi skal få flere inkludert i arbeidslivet?
Christer Hyggen, Nova-forsker

09:30-09:45  Spørsmålsrunde med konferanselosen

09:45-10:15  Fungerer Navs tiltakspakker?
Utsatte grupper deltar i et utall kurs og tiltak i Nav-regi. Nav har for eksempel gjennomført mer enn 200 000 tiltak for somaliere siden 2002, likevel er arbeidsdeltakelsen lavere for somaliere enn for andre grupper. Hva må Nav gjøre for å få til tiltak som virker? Hvem må Nav danse tango med for å lykkes med å få flere i jobb?
Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør

10:15-10:25  Spørsmålsrunde med konferanselosen

10:25-10:40  MINGLING

10:40-11.05  Arbeidsinkluderingsbedrifter – et nødvendig eller overflødig mellomledd?
Anbud på Nav-tiltak og økt vekt på arbeidstrening i ordinært arbeidsliv har satt attføringsbransjen under press. Samtidig ønsker Nav å gjøre mer arbeidsrettet oppfølging i egenregi. Hvordan møter arbeidsinkluderingsbedriftene den nye virkeligheten? Har bransjen klart å revitalisere seg, eller klarer vi oss uten?
Kenneth Stien, direktør Arbeid & inkludering NHO Service

11:05-11:10  Spørsmålsrunde med konferanselosen.

INSPIRASJONSTIMEN
11:10-11:25  Ringer i Vannet virker
Spir Oslo er en av arbeidsinkluderingsbedriftene som har fått mange arbeidssøkere ut i ordinær jobb gjennom NHO-satsingen Ringer i Vannet (RiV). Spir Oslo får fram det beste i folk og finner jobber de ønsker seg – og samfunnet trenger.
Jan Mario Martone, Key account manager, Spir Oslo + RiV-kandidat

11:25-11:30  Spørsmålsrunde med konferanselosen.

11:30-12:30  LUNSJ (utsjekking)

BOLK 4:  NYE LØSNINGER: AKTIVITETSPLIKT OGSÅ FOR ARBEIDSGIVERE?
Regjeringen har skjerpet aktivitetsplikten for folk som mottar Nav-ytelser. Er det på tide å gå et skritt videre og innføre aktivitetsplikt for arbeidsgivere? Kan politikerne få flere i jobb ved en kombinasjon av bedre tilskuddsordninger og økte krav til bedre inkluderingstil fra arbeidsgiverne?

12:30-13:00  Det offentlige må skaffe jobber til folk som vil og kan arbeide
Det offentlige er dårligst i klassen på arbeidsinkludering. Hvordan kan det offentlige bli flinkere og klare å inkludere flere? Kan offentlige arbeidsgivere skape jobber som er et alternativ til at folk må gå på Nav?
Knut Røed, seniorforsker, Frischsenteret

13:00-13:10  Spørsmålsrunde med konferanselosen.

13:10-13:30  Mer pisk mindre gulrot?
Bør det stilles klarere krav til at næringslivet ansetter funksjonshemmede og personer med nedsatt arbeidsevne? Bør det innføres kvoter og andre krav ved offentlige ansettelser? Regjeringen vil sette som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en , men holder det å ha mål uten pisk?
Synne Lerhol, generalsekretær Unge Funksjonshemmede

13:30-13:40   Spørsmålsrunde med konferanselosen.

13:40-13:55   KAFFEPÅFYLL

13:55-14:50  Paneldebatt: Har arbeidslinja gått ut på dato?
Hva mener politikerne skal og må gjøres for å få flere ut i jobb? Velferdkonferansen tar debatten og vi åpner for spørsmål fra salen.
Hadia Tajik, nestleder Arbeiderpartiet og medlem i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget
Heidi Nordby Lunde, andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget for Høyre
Per Olaf Lundteigen, fra Senterpartiet og medlem i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget 

           14:50-15:00  Avslutning med konferanselosen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meld deg på nyhetsbrevet vårt og hold deg oppdatert om årets konferanse

* Påkrevde felter